System e-TOLL – wszystko, co musisz wiedzieć

Zmiana systemu poboru opłat za przejazd po płatnych drogach w Polsce wywołała spore zamieszanie, zwłaszcza w firmach z branży TSL. Od 1 października wszyscy kierowcy muszą korzystać z systemu e-TOLL, co oczywiście wymaga dosto­so­wania narzędzi i procedur w każdej firmie trans­por­towej po to, by dokonywanie płatności obywało się sprawnie i nie wpływało na czas realizacji zleceń.

Czym jest system e-TOLL?

e-TOLL to system poboru opłat za korzystanie z płatnych odcinków dróg w Polsce, zarzą­dzanych jest przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Jest to nowoczesne rozwiązanie, które opiera się na technologii pozycjo­no­wania sateli­tarnego GNSS oraz wirtualnych bramek. Opłaty naliczanie są dzięki danym geolo­ka­li­za­cyjnym przesyłanym do systemu.

System e-TOLL zastępuje działający do niedawna viaTOLL oparty na technologii radiowej: DSRC. Do 30 września 2021 oba systemy działały równolegle. Od 1 października 2021 e-TOLL jest jedynym obowią­zu­jącym w Polsce systemem opłat.

Czym jest system E-TOLL
Rejestracja w E-TOLL

Rejestracja w e-TOLL i przeka­zy­wanie danych do systemu

Aby zareje­strować się do nowego systemu poboru opłat, wystarczy utworzyć Internetowe Konto Klienta. Dostawca usługi pozwala zrobić to na trzy sposoby:

 1. przez rejestrację on-line na stronie inter­ne­towej systemu lub przez e-Urząd Skarbowy
 2. osobiście w Miejscach Obsługi Klienta (Punktach Dystrybucji oraz Przygra­nicznych Punktach Obsługi Klienta)
 3. przez wybranego operatora kart flotowych

Na jednym koncie może być zareje­stro­wanych wiele pojazdów.

W jaki sposób można przekazywać dane do systemu e-TOLL?

Aby przekazywać dane do systemu użytkownik może korzystać z:

Bezpłatnie pobieranej w Googla Play lub App Store aplikacji mobilnej e-TOLL PL

Aplikacja pozwala dodatkowo na monito­ro­wanie stanu konta oraz jego dołado­wy­wanie. Umożliwia też realizację obowiązków przewoź­ników towarów wrażliwych w systemie SENT.

Przejdź do zawartości

Urządzenia pokładowego On Board Unit (OBU)

Urządzenia te można nabyć w Miejscu Obsługi Klienta e-TOLL lub u operatora OBU. Urządzenie instaluje się zgodnie z instrukcją, rejestruje w systemie e-TOLL oraz przypisuje do pojazdu.

Zewnętrznego Systemu Lokali­za­cyjnego (ZSL)

Jeśli jesteś nowym użytkow­nikiem, możesz zdecydować się na wybór jednego z operatorów zatwier­dzonych przez rząd. Ich listę znajdziesz na stronie Ministerstwa Finansów. Jeśli korzystasz już z podobnego urządzenia uspraw­nia­jącego zarządzanie flotą pojazdów, sprawdź, czy może być ono wykorzy­stywane do obsługi opłat w systemie e-TOLL.

Jak działa E-TOLL
Ile kosztuje E-TOLL

Opłaty – ile kosztuje E-TOLL?

Dostawca usługi pozwala na wybór dogodnej opcji reali­zo­wania opłat. Sposób pobierania opłat wybieramy przy rejestracji w systemie.

Można zdecydować się na formę przedpłaty. Wtedy wystarczy zasilić konto, z którego na bieżąco będą pobierane opłaty za przejazd.

Inna forma to płatności okresowe z zabez­pie­czeniem. Rodzaj zabez­pie­czenia ustalamy podczas rejestracji. Do wyboru jest depozyt pieniężny, gwarancja bankowa lub ubezpie­cze­niowa oraz poręczenie przez podmiot trzeci. Trzeba pamiętać, że dotych­czasowe zabez­pie­czenia, z których można było korzystać w systemie viaTOLL wygasły. Konieczne jest złożenie dokumentów na nowo.

Rodzaje pojazdów w systemie e-TOLL

Do używania systemu e-TOLL zobowiązane są:

 • Autobusy i autokary niezależnie od dopusz­czalnej masy całkowitej
 • Pojazdy o dopusz­czalnej masie całkowitej między 3,5 tony a 12 ton:
  • Samochody osobowe z przyczepą o łącznej dopusz­czalnej masie całkowitej pojazdu i przyczepy powyżej 3,5 tony
  • Mikrobusy z liczbą miejsc siedzących poniżej 9, z przyczepą o łącznej dopusz­czalnej masie całkowitej pojazdu i przyczepy powyżej 3,5 tony
  • Samochody dostawcze o masie dopusz­czalnej powyżej 3,5 tony
  • Ciągniki siodłowe z naczepą o dopusz­czalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
  • Ciągniki siodłowe bez naczepy o dopusz­czalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
Przejdź do zawartości

Na stronach rządowych dostępny jest klasy­fi­kator pojazdów, który po wprowa­dzeniu kategorii pojazdu oraz jego klasy emisji określa, czy dany pojazd podlega obowiązkowi opłat w systemie e-TOLL.

E-TOLL dla kogo
E-TOLL Korzyści

Korzyści z e-TOLL

W założeniu system e-TOLL ma ułatwić reali­zo­wanie płatności za przejazd płatnymi odcinkami dróg, co przełoży się na udrożnienie transportu. Zalet można wskazać jednak więcej.

Oszczędność czasu i uproszone korzystanie

Dzięki systemowi e-TOLL zaosz­czę­dzisz czas i pieniądze dzięki wygodnej i szybkiej obsłudze on-line. Używając jego funkcjo­nal­ności:

 • Zareje­strujesz się w systemie e-TOLL
 • Dodasz i usuniesz pojazdy z konta
 • Nabędziesz urządzenie pokładowe
 • Doładujesz konto
 • Sprawdzisz stan konta oraz wszystkie dokonane transakcje
 • Zmienisz dane kontaktowe
Przejdź do zawartości

Niewątpliwy plus to integracja z systemem monito­ro­wanie pojazdów GPS oraz przewozu towarów wrażliwych (SENT) oraz korzystanie z Europej­skiej Usługi Opłaty Elektro­nicznej (EETS).

Ulga podatkowa

Kolejna korzyść to obowią­zująca od 29 czerwca 2021 roku ulga w podatku dochodowym. Od dochodu odliczyć można wydatki na zewnętrzny system lokali­za­cyjny lub urządzenie pokładowe, opłaty z umowy na obsługę systemu lub urządzenia oraz opłaty z tytułu jego dzierżawy, najmu lub leasingu.

Łatwiejsze zarządzanie flotą

System e-TOLL znacznie ułatwi zarządzanie flotą. Jedno konto umożliwia wprowa­dzenie dowolnej liczby pojazdów i gromadzenie danych na ich temat. Możliwe jest zinte­gro­wanie e-TOLL z obecnie używanymi systemami zarządzania flotą. To wszystko przekłada się na zwiększenie kontroli nad pracow­nikami oraz ograni­czenie i lepszą kontrolę kosztów – a więc optyma­li­zację Twojej floty firmowej.

Uspraw­nienia w ruchu

Oczywistą korzyścią będzie również uspraw­nienie ruchu drogowego. Znikną bramki na autostradach, a co za tym idzie, kolejki. Ruch będzie odbywał się dużo płynniej bez koniecz­ności zatrzy­my­wania się i płacenia za przejazd.

Wdrożenie nowego systemu do poboru opłat wymaga od firm trans­por­towych wdrożenia nowocze­snych zrozwiązań telema­tycznych, które ułatwią reali­zo­wanie płatności za przejazdy płatnymi odcinkami dróg. Wydaje się, że duża elastyczność usługodawcy powinna ułatwić dosto­so­wanie się do wymogów nowego systemu. Rozwią­zaniem będą też nowoczesne platformy do zarządzania flotą pojazdów, które mogą być wykorzy­stane do obsługi systemu e-TOLL.

Aplikacja e-TOLL PL:

Aplikacja mobilna e-TOLL PL jest darmowym narzędziem służącym do poboru opłaty elektro­nicznej za przejazd po płatnych odcinkach dróg krajowych w systemie e-TOLL. Jest wygodną alternatywą dla urządzeń pokładowych (OBU), a także Zewnętrznych Systemów Lokali­za­cyjnych (ZSL).

Aplikacja jest dostępna do pobrania w sklepach Google Play oraz AppStore. Po zakończeniu instalacji generowany jest identy­fi­kator biznesowy urządzenia, który użytkownik podaje w Inter­ne­towym Koncie Klienta (IKK). Po rejestracji w IKK i dodaniu identy­fi­katora biznesowego aplikacji mobilnej e-TOLL PL, będzie ona widoczna jako urządzenie OBE (On-Bo­ar­d-E­qu­ipment), gotowe do przypisania do pojazdu. Po wskazaniu, w którym pojeździe aplikacja będzie używana, użytkownik może rozpocząć przejazd drogami płatnymi.

driver mobile logbook
coins stack

Gdzie kupić e-TOLL?

E-bilet autostradowy to jedna z metod płatności za przejazd po płatnych odcinkach autostrad zarzą­dzanych przez GDDKiA: A2 Konin-Stryków i A4 Wrocła­w-So­śnica.

E-bilet autostradowy jest dystry­bu­owany:

 • w aplikacji e-TOLL PL BILET, którą można bezpłatnie pobrać w Google Play oraz AppStore – przezna­czona do zakupu e-biletu autostra­dowego przez kierowców pojazdów lekkich;
 • w aplikacji e-TOLL PL, którą można bezpłatnie pobrać w Google Play oraz AppStore – alternatywa dla urządzeń OBU/ZSL przygo­towana głównie z myślą o użytkow­nikach pojazdów ciężkich;
Przejdź do zawartości
 • w aplikacjach partnerów, z którymi szef KAS zawarł umowy partnerskie: PKN ORLEN, LOTOS, Autopay, Spark, mPay, SkyCash, IKO (PKO BP), Autokonto, Yanosik, AnyPark, DotBee;
 • w sklepie inter­ne­towym na stronie etoll.gov.pl;
 • na wybranych stacjach paliw PKN ORLEN;
 • na wybranych stacjach paliw LOTOS.

E-toll: kiedy, jak i gdzie? Wszystko o systemie e-toll

Od kiedy działa e-TOLL?

0
Przejdź do zawartości

Od 1 października 2021 roku, system e-TOLL zastąpił viaTOLL i stał się jedynym rozwią­zaniem umożli­wia­jącym elektro­niczną opłatę za przejazd po płatnych drogach w Polsce.

Jakie urządzenie e-TOLL wybrać?

0
Przejdź do zawartości

Aby umożliwić naliczenie opłaty elektro­nicznej za przejazd w systemie e-TOLL, do wyboru jest kilka sposobów:

 • Urządzenie pokładowe On Board Unit (OBU) – jest to urządzenie montowane wewnątrz pojazdu, które przesyła dane geolo­ka­li­za­cyjne do systemu e-TOLL za pośred­nictwem transmisji danych. Jest to najpo­pu­lar­niejsze rozwiązanie, którego największym atutem jest bardzo prosty montaż i możliwość przeno­szenia między pojazdami. Pamiętaj! Urządzenie można przenosić między pojazdami, ale po wcześniejszym przypisaniu danego urządzenia do przeno­szonego pojazdu. W przeciwnym razie kierowcy grozi kara admini­stra­cyjna;
 • Zewnętrzny System Lokali­za­cyjny (ZSL) – montaż tego typu lokali­za­torów jest bardziej złożony i powinien być zreali­zowany przez osobę wykwa­li­fi­kowaną. Urządzenia te są montowane w pojeździe na stałe i nie ma możliwości ich przeno­szenia;
 • Aplikacja e-TOLL PL – jest wygodną alternatywą dla urządzeń pokładowych (OBU), a także Zewnętrznych Systemów Lokali­za­cyjnych (ZSL).

Na których autostradach obowiązuje e-TOLL?

0
Przejdź do zawartości

System e-TOLL obowiązuje na płatnych odcinkach autostrad zarzą­dzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad:

 • A2 - Konin – Stryków (99 km)
 • A4 - Wrocław – Sośnica (162,4 km)

Kto jest zwolniony z opłat e-TOLL?

0
Przejdź do zawartości

Zgodnie z art. 13 ust. 3a ustawy o drogach publicznych z obowiązku uiszczania opłaty elektro­nicznej zwolnione są pojazdy: służb zbrojnych, służb ratow­ni­czych, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Celnej, Policji oraz zarządcy dróg krajowych wykorzy­sty­wanych do utrzymania tych dróg.

Kto zarządza systemem e-TOLL?

0
Przejdź do zawartości

Za nadzo­ro­wanie systemu e-TOLL odpowiada Szef Krajowej Admini­stracji Skarbowej.

Czy e-TOLL można opłacić po przejeździe?

0
Przejdź do zawartości

Opłaty naliczane za przejazd są pobierane automa­tycznie z konta rozli­cze­niowego użytkownika (konto przed­płacone). Wniesienie opłaty elektro­nicznej następuje przed rozpo­częciem przejazdów po odcinkach dróg krajowych, za które jest pobierana opłata elektro­niczna. W związku z tym, użytkownik powinien upewnić się, że na koncie rozli­cze­niowym w e-TOLL widnieją środki pozwa­la­jącej mu na odbycie planowanego przejazdu w całości.

W przypadku nieopła­cenia przejazdu z powodu braku wystar­cza­jących środków na koncie rozli­cze­niowym, opłata zostanie pobrana z konta użytkownika maksymalnie w ciągu 3 dni od zakończenia przejazdu.

Jeśli kontrola przepro­wa­dzona w czasie przejazdu drogą płatną wykryje naruszenie, opłata nie zostanie pobrana. W takim przypadku, na podmiot odpowie­dzialny za naruszenie, zostanie nałożona kara pieniężna za nieuisz­czenie opłaty elektro­nicznej (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).

Po upływie 3 dni od zakończenia przejazdu, za który nie została wniesiona należna opłata elektro­niczna, zapłata nie będzie już możliwa. Karę pieniężną za naruszenie obowiązku zapłacenia opłaty elektro­nicznej nakłada Główny Inspektor Transportu Drogowego w drodze decyzji admini­stra­cyjnej.

Za brak opłaty płatnym odcinkiem autostrady objętej systemem e-TOLL Krajowa Admini­stracja Skarbowa przewiduje mandat w wysokości 500 zł dla kierowców samochodów osobowych oraz 1500 zł dla kierowców samochodów ciężarowych.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

 • Ukierun­kowane reklamy
 • Dane Analityczne
 • Perso­na­li­zacja
 • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.