System e-TOLL – wszystko, co musisz wiedzieć

Zmiana systemu poboru opłat za przejazd po płatnych drogach w Polsce wywołała spore zamieszanie, zwłaszcza w firmach z branży TSL. Od 1 października wszyscy kierowcy muszą korzystać z systemu e-TOLL, co oczywiście wymaga dosto­so­wania narzędzi i procedur w każdej firmie trans­por­towej po to, by dokonywanie płatności obywało się sprawnie i nie wpływało na czas realizacji zleceń.

Czym jest system e-TOLL?

e-TOLL to system poboru opłat za korzystanie z płatnych odcinków dróg w Polsce, zarzą­dzanych jest przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Jest to nowoczesne rozwiązanie, które opiera się na technologii pozycjo­no­wania sateli­tarnego GNSS oraz wirtualnych bramek. Opłaty naliczanie są dzięki danym geolo­ka­li­za­cyjnym przesyłanym do systemu.

System e-TOLL zastępuje działający do niedawna viaTOLL oparty na technologii radiowej: DSRC. Do 30 września 2021 oba systemy działały równolegle. Od 1 października 2021 e-TOLL jest jedynym obowią­zu­jącym w Polsce systemem opłat.

Czym jest system E-TOLL
Rejestracja w E-TOLL

Rejestracja w e-TOLL i przeka­zy­wanie danych do systemu

Aby zareje­strować się do nowego systemu poboru opłat, wystarczy utworzyć Internetowe Konto Klienta. Dostawca usługi pozwala zrobić to na trzy sposoby:

 1. przez rejestrację on-line na stronie inter­ne­towej systemu lub przez e-Urząd Skarbowy
 2. osobiście w Miejscach Obsługi Klienta (Punktach Dystrybucji oraz Przygra­nicznych Punktach Obsługi Klienta)
 3. przez wybranego operatora kart flotowych

Na jednym koncie może być zareje­stro­wanych wiele pojazdów.

W jaki sposób można przekazywać dane do systemu e-TOLL?

Aby przekazywać dane do systemu użytkownik może korzystać z:

Bezpłatnie pobieranej w Googla Play lub App Store aplikacji mobilnej e-TOLL PL

Aplikacja pozwala dodatkowo na monito­ro­wanie stanu konta oraz jego dołado­wy­wanie. Umożliwia też realizację obowiązków przewoź­ników towarów wrażliwych w systemie SENT.

Urządzenia pokładowego On Board Unit (OBU)

Urządzenia te można nabyć w Miejscu Obsługi Klienta e-TOLL lub u operatora OBU. Urządzenie instaluje się zgodnie z instrukcją, rejestruje w systemie e-TOLL oraz przypisuje do pojazdu.

Zewnętrznego Systemu Lokali­za­cyjnego (ZSL)

Jeśli jesteś nowym użytkow­nikiem, możesz zdecydować się na wybór jednego z operatorów zatwier­dzonych przez rząd. Ich listę znajdziesz na stronie Ministerstwa Finansów. Jeśli korzystasz już z podobnego urządzenia uspraw­nia­jącego zarządzanie flotą pojazdów, sprawdź, czy może być ono wykorzy­stywane do obsługi opłat w systemie e-TOLL.

Jak działa E-TOLL
Ile kosztuje E-TOLL

Opłaty – ile kosztuje E-TOLL?

Dostawca usługi pozwala na wybór dogodnej opcji reali­zo­wania opłat. Sposób pobierania opłat wybieramy przy rejestracji w systemie.

Można zdecydować się na formę przedpłaty. Wtedy wystarczy zasilić konto, z którego na bieżąco będą pobierane opłaty za przejazd.

Inna forma to płatności okresowe z zabez­pie­czeniem. Rodzaj zabez­pie­czenia ustalamy podczas rejestracji. Do wyboru jest depozyt pieniężny, gwarancja bankowa lub ubezpie­cze­niowa oraz poręczenie przez podmiot trzeci. Trzeba pamiętać, że dotych­czasowe zabez­pie­czenia, z których można było korzystać w systemie viaTOLL wygasły. Konieczne jest złożenie dokumentów na nowo.

Rodzaje pojazdów w systemie e-TOLL

Do używania systemu e-TOLL zobowiązane są:

 • Autobusy i autokary niezależnie od dopusz­czalnej masy całkowitej
 • Pojazdy o dopusz­czalnej masie całkowitej między 3,5 tony a 12 ton:
  • Samochody osobowe z przyczepą o łącznej dopusz­czalnej masie całkowitej pojazdu i przyczepy powyżej 3,5 tony
  • Mikrobusy z liczbą miejsc siedzących poniżej 9, z przyczepą o łącznej dopusz­czalnej masie całkowitej pojazdu i przyczepy powyżej 3,5 tony
  • Samochody dostawcze o masie dopusz­czalnej powyżej 3,5 tony
  • Ciągniki siodłowe z naczepą o dopusz­czalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
  • Ciągniki siodłowe bez naczepy o dopusz­czalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony

Na stronach rządowych dostępny jest klasy­fi­kator pojazdów, który po wprowa­dzeniu kategorii pojazdu oraz jego klasy emisji określa, czy dany pojazd podlega obowiązkowi opłat w systemie e-TOLL.

E-TOLL dla kogo
E-TOLL Korzyści

Korzyści z e-TOLL

W założeniu system e-TOLL ma ułatwić reali­zo­wanie płatności za przejazd płatnymi odcinkami dróg, co przełoży się na udrożnienie transportu. Zalet można wskazać jednak więcej.

Oszczędność czasu i uproszone korzystanie

Dzięki systemowi e-TOLL zaosz­czę­dzisz czas i pieniądze dzięki wygodnej i szybkiej obsłudze on-line. Używając jego funkcjo­nal­ności:

 • Zareje­strujesz się w systemie e-TOLL
 • Dodasz i usuniesz pojazdy z konta
 • Nabędziesz urządzenie pokładowe
 • Doładujesz konto
 • Sprawdzisz stan konta oraz wszystkie dokonane transakcje
 • Zmienisz dane kontaktowe

Niewątpliwy plus to integracja z systemem monito­ro­wanie pojazdów GPS oraz przewozu towarów wrażliwych (SENT) oraz korzystanie z Europej­skiej Usługi Opłaty Elektro­nicznej (EETS).

Ulga podatkowa

Kolejna korzyść to obowią­zująca od 29 czerwca 2021 roku ulga w podatku dochodowym. Od dochodu odliczyć można wydatki na zewnętrzny system lokali­za­cyjny lub urządzenie pokładowe, opłaty z umowy na obsługę systemu lub urządzenia oraz opłaty z tytułu jego dzierżawy, najmu lub leasingu.

Łatwiejsze zarządzanie flotą

System e-TOLL znacznie ułatwi zarządzanie flotą. Jedno konto umożliwia wprowa­dzenie dowolnej liczby pojazdów i gromadzenie danych na ich temat. Możliwe jest zinte­gro­wanie e-TOLL z obecnie używanymi systemami zarządzania flotą. To wszystko przekłada się na zwiększenie kontroli nad pracow­nikami oraz ograni­czenie i lepszą kontrolę kosztów – a więc optyma­li­zację Twojej floty firmowej.

Uspraw­nienia w ruchu

Oczywistą korzyścią będzie również uspraw­nienie ruchu drogowego. Znikną bramki na autostradach, a co za tym idzie, kolejki. Ruch będzie odbywał się dużo płynniej bez koniecz­ności zatrzy­my­wania się i płacenia za przejazd.

Wdrożenie nowego systemu do poboru opłat wymaga od firm trans­por­towych wdrożenia nowocze­snych zrozwiązań telema­tycznych, które ułatwią reali­zo­wanie płatności za przejazdy płatnymi odcinkami dróg. Wydaje się, że duża elastyczność usługodawcy powinna ułatwić dosto­so­wanie się do wymogów nowego systemu. Rozwią­zaniem będą też nowoczesne platformy do zarządzania flotą pojazdów, które mogą być wykorzy­stane do obsługi systemu e-TOLL.