Jaki jest całkowity koszt posiadania?

Całkowity koszt posiadania to złożona analiza finansowa z zakresu całkowitego cyklu życia zakupionych dóbr. Analizuje koszt posiadania składnika aktywów poprzez ocenę zarówno jego krótko­ter­mi­nowej ceny nabycia, jak i długo­ter­mi­nowych kosztów jego eksplo­atacji.

Podczas gdy koszty są zazwyczaj wykazywane w sprawoz­daniu finansowym niezależnie od innych pozycji, analiza całkowitego kosztu posiadania jest powszechną praktyką. Spółki i osoby fizyczne powinny uwzględniać całkowity koszt posiadania przy podej­mo­waniu decyzji o zakupie przy inwesto­waniu w projekty.


Kiedy spółki po raz pierwszy analizowały całkowity koszt posiadania?

Kiedy spółki po raz pierwszy analizowały całkowity koszt posiadania?

Analiza całkowitego kosztu posiadania stała się praktyką w biznesie już kilka­dziesiąt lat temu. W połowie lat osiem­dzie­siątych coraz więcej przed­się­biorstw zaczęło nabywać rozwiązania IT w zakresie sprzętu i oprogra­mo­wania.

W celu zatwier­dzenia tych transakcji menedże­rowie zaczęli analizować całkowity koszt posiadania po odkryciu, że w dłuższej perspek­tywie cena zakupu sprzętu i oprogra­mo­wania może być od 5 do 8 razy wyższa od początkowej ceny zakupu. Było więc oczywiste, że trzeba poświęcić więcej czasu zarówno na zrozumienie tych kosztów, jak i na zarządzanie nimi.

Jak analizować całkowity koszt posiadania?

Jak analizować całkowity koszt posiadania?

Analiza całkowitego kosztu posiadania składa się z kilku elementów. Prognoza finansowa obejmuje każdą fazę posiadania: nabycie, eksplo­atację, zarządzanie i wsparcie, komunikację, szkolenia, doświad­czenie użytkownika końcowego, koszty przestojów i innych strat w wydajności. Elementy zawarte w analizie całkowitego kosztu posiadania będą zależały od rodzaju zakupu.

Przejdź do zawartości

Przyjrzyjmy się na przykład różnym kosztom związanym z zakupem nowego systemu kompu­te­rowego. Wydatki obejmują ceny sprzętu, a także oprogra­mo­wania, instalacji, koszty zabez­pieczeń, bieżącego wsparcia i przyszłych aktuali­zacji.

Wtedy użytkowanie takiego nowego systemu kompu­te­rowego może obejmować koszty w rodzaju abonamentu lub serwisu. Ponadto, może również obejmować wstępne szkolenie pracowników, bezpo­średnią pracę operatora i koszty mediów.

Oprócz kosztów nabycia i eksplo­atacji, inne wydatki dotyczą również kosztów personelu. Na koszty personelu składają się: personel admini­stra­cyjny, personel do obsługi sprzętu oraz przecho­wy­wanie sprzętu w obiektach operatora. Niezbędne mogą być również bieżące szkolenia lub rozwią­zy­wanie problemów związanych z konserwacją.

Oprogra­mo­wanie do obliczania całkowitego kosztu posiadania

Oprogra­mo­wanie do obliczania całkowitego kosztu posiadania

Istnieją narzędzia, np. oprogra­mo­wanie, które pomagają obniżyć całkowity koszt posiadania. Na przykład, rozwiązanie z zakresu zarządzania flotą, takie jak Webfleet, może pomóc Ci obniżyć koszty paliwa dzięki monito­ro­waniu zachowań na drodze i zużycia paliwa. Pomaga obniżyć koszty serwisu i zmniejszyć przestoje dzięki powia­do­mieniom dotyczącym ogólnego stanu technicznego pojazdu i planowanym zadaniom serwisowym. To tylko kilka sposobów, dzięki którym rozwiązanie do zarządzania flotą może pomóc w obniżeniu całkowitego kosztu posiadania.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.