Wat zijn de totale eigen­doms­kosten (total cost of ownership, TCO)?

De totale eigen­doms­kosten (Total Cost of Ownership: TCO) worden berekend op basis van een uitgebreide financiële analyse van de complete levens­cyclus van een kapitaal­in­ves­tering. Het analyseert de uitgaven van het bezitten van een middel door de aankoop­prijs op korte termijn en de gebruiks­kosten op lange termijn te evalueren.

Alhoewel de kosten vaak onafhan­kelijk van elkaar worden gespe­ci­fi­ceerd op financiële overzichten wordt normaal gesproken een analyse van de totale eigen­doms­kosten gebruikt voor zakelijke uitgaven. Bedrijven en personen moeten de totale eigen­doms­kosten bekijken als ze op zoek zijn naar alter­na­tieven bij aankoop­be­sluiten om te investeren in kapitaal­pro­jecten.


Wanneer zijn bedrijven begonnen met het analyseren van de totale eigen­doms­kosten (TCO)?

Wanneer zijn bedrijven begonnen met het analyseren van de totale eigen­doms­kosten (TCO)?

Wanneer zijn bedrijven begonnen met het analyseren van de totale eigen­doms­kosten (TCO)?

Het analyseren van de totale eigen­doms­kosten is de afgelopen decennia standaard geworden voor bedrijven. In het midden van de jaren '80 kochten steeds meer bedrijven hardware- en softwa­re-IT-op­los­singen.

Om deze aankopen te valideren, begonnen managers met het analyseren van de totale eigen­doms­kosten nadat werd ontdekt dat de prijs op lange termijn voor het onder­steunen van de apparatuur en software tussen de 5 en 8 keer zoveel als de oorspron­ke­lijke aankooprijs kon bedragen. Het was dus duidelijk dat er meer tijd nodig was om deze kosten te begrijpen en beheren.

Hoe moet de Total Cost of Ownership worden geana­ly­seerd?

Hoe moet de Total Cost of Ownership worden geana­ly­seerd?

Hoe moet de Total Cost of Ownership worden geana­ly­seerd?

De analyse van de TCO bestaat uit verschil­lende onderdelen. Tot deze financiële verwachting behoort elke fase van eigendom: aankoop, gebruik, beheer en onder­steuning, commu­ni­catie, training, eindge­brui­ker­s­er­varing, kosten van inactieve tijd en andere produc­ti­vi­teits­ver­liezen. De onderdelen in de analyse van de TCO zijn afhankelijk van wat de kapitaal­aankoop is.

Naar content gaan

Laten we bijvoor­beeld kijken naar de verschil­lende kosten die horen bij de aankoop van een nieuw compu­ter­systeem. Tot de uitgaven behoren prijzen van apparatuur (zoals hardware) alsmede software, installatie, bevei­li­gings­kosten, lopende onder­steuning en toekomstige upgrades.

Om dit nieuwe compu­ter­systeem vervolgens te bedienen zijn mogelijk ook nog een abonnement of servi­ce­kosten nodig. Daarnaast zijn er wellicht een eerste training voor medewerkers, directe opera­tor­kosten en hulppro­gram­ma­kosten.

Naast de aankoop en gebruiks­kosten kunnen andere uitgaven bijvoor­beeld perso­neels­kosten zijn. Perso­neels­kosten bestaan uit admini­stratief personeel, personeel voor de onder­steuning van de apparatuur en het onder­brengen van de apparatuur in opera­tor­fa­ci­li­teiten. En lopende training of probleem­op­lossing voor onder­houds­doel­einden kunnen ook noodza­kelijk zijn.

TCO-software

TCO-software

TCO-software

Er zijn tools zoals softw­are­ap­pli­caties die u helpen om de Total Cost of Ownership (TCO) te verlagen. Een fleet management-oplossing zoals Webfleet kan helpen om brand­stof­kosten te verlagen door rijstijl en brand­stof­ver­bruik te bewaken. De oplossing helpt om onder­houds­kosten te verlagen en verlaagt inactieve tijd met meldingen over de algemene toestand van uw voertuig en geplande onder­houds­taken. Dit zijn slechts enkele manieren waarop een fleet manage­ment-op­lossing kan helpen om de totale eigen­doms­kosten te verlagen.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.