Hvad er de samlede ejerom­kost­ninger?

De samlede ejerom­kost­ninger (TCO, total cost of ownership) er en omfattende økonomisk analyse af den samlede livscyklus for et køb. Den analyserer omkost­nin­gerne af at eje et aktiv ved at evaluere både købsprisen og de langsigtede driftsom­kost­ninger.

Mens omkost­ninger normalt speci­fi­ceres uafhængigt i årsregn­skaber, er en analyse af de samlede ejerom­kost­ninger almindelig praksis for forret­nings­transak­tioner. Virksom­heder og enkelt­per­soner bør overveje de samlede ejerom­kost­ninger, når de vælger alter­na­tiver i forbindelse med købsbe­slut­ninger om kapita­lin­ve­ste­ringer.


Samlede ejerom­kost­ninger: Hvornår begyndte virksom­heder at analysere det?

Samlede ejerom­kost­ninger: Hvornår begyndte virksom­heder at analysere det?

Samlede ejerom­kost­ninger: Hvornår begyndte virksom­heder at analysere det?

Analyse og beregningen af de samlede ejerom­kost­ninger har været en forret­nings­praksis i de sidste par årtier. I midten af firserne begyndte flere virksom­heder at købe hardware- og softwa­re-IT-løs­ninger.

For at validere disse anskaf­felser begyndte ledere at analysere de samlede ejerom­kost­ninger efter at have opdaget, at den langsigtede pris for support af udstyr og software kunne koste mellem 5 og 8 gange den oprindelige købspris. Det var derfor tydeligt, at der var brug for mere tid til både at forstå og styre disse omkost­ninger.

Hvordan analyseres de samlede ejerom­kost­ninger?

Hvordan analyseres de samlede ejerom­kost­ninger?

Hvordan analyseres de samlede ejerom­kost­ninger?

Der indgår forskellige komponenter i analysen af TCO. Det økonomiske estimat inkluderer alle faser af ejerskab: erhvervelse, drift, styring og support, kommu­ni­kation, træning, slutbru­gero­p­le­velse, omkost­ninger ved nedetid og andre produk­ti­vi­tetstab. Kompo­nen­terne, der er inkluderet i analysen af TCO, afhænger af købet.

Gå til indhold

Lad os se på de forskellige omkost­ninger, der er forbundet med for eksempel anskaf­felsen af et nyt compu­ter­system. Udgifter omfatter priser på udstyr (dvs. hardware) samt software, instal­lation, sikker­heds­om­kost­ninger, løbende support og fremtidige opgra­de­ringer.

Og betjeningen af det nye compu­ter­system kan muligvis omfatte f.eks. en abonne­ments- eller servi­ceudgift. Yderligere kan det også omfatte medar­bej­der­ud­dan­nelse og omkost­ninger til opera­tør­timer og driftsom­kost­ninger.

Ud over anskaf­felses- og driftsom­kost­ninger kan der være perso­na­leom­kost­ninger. Perso­na­leom­kost­ninger omfatter admini­strativt personale, medar­bejdere til at supportere udstyret og opbevaring af udstyret i opera­tør­fa­ci­li­teter. Desuden kan løbende træning eller fejlfinding i forbindelse med vedli­ge­hol­del­ses­formål være nødvendigt.

TCO-software

TCO-software

TCO-software

Der er værktøjer såsom softwa­re­ap­pli­ka­tioner, der kan hjælpe dig med at beregne og sænke dine samlede ejerom­kost­ninger. For eksempel kan en flådesty­rings­løsning som Webfleet hjælpe dig med at reducere brænd­sto­fud­gifter ved at overvåge køreadfærd og brænd­stof­forbrug. Det hjælper dig med at sænke omkost­ninger til vedli­ge­hol­delse og reducere nedetid med meddelelser om dit køretøjs generelle sundhed og planlagte vedli­ge­hol­del­ses­op­gaver. Dette er flere måder, hvorpå en flådesty­rings­løsning kan hjælpe dig med at sænke de samlede ejerom­kost­ninger.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.