Vad är total ägande­kostnad?

Total ägande­kostnad (TCO) är en omfattande ekonomisk analys av hela livscykeln för en investering. Den analyserar kostnaden för att äga en tillgång genom att utvärdera såväl inköps­priset som de långsiktiga drift­kost­na­derna.

Kostnaderna anges ofta separat i årsre­do­vis­ningen, men en analys av den totala ägande­kost­naden är praxis i affärs­sam­manhang. Både företag och privat­per­soner bör överväga den totala ägande­kost­naden när de fattar beslut om att investera i kapital­varor.


När började företag med att analysera total ägande­kostnad?

När började företag med att analysera total ägande­kostnad?

Att analysera total ägande­kostnad har varit praxis för företag i några decennier. I mitten av åttiotalet började fler företag att köpa in hårdvara och programvara för IT-lös­ningar.

Chefer började analysera total ägande­kostnad efter att ha upptäckt att de långsiktiga kostnaderna för underhåll av utrustning och programvara kunde vara mellan fem och åtta gånger högre än inköps­priset. Det var alltså uppenbart att man behövde lägga mer tid på att förstå och hantera de här kostnaderna.

Hur analyseras total ägande­kostnad?

Hur analyseras total ägande­kostnad?

Analys av TCO innefattar olika komponenter. Den här ekonomiska uppskatt­ningen omfattar alla faser för ägande: anskaffning, drift, hantering och support, kommu­ni­kation, utbildning, slutan­vän­darens upplevelse, kostnad för stille­ståndstid och andra typer av förlorad produk­ti­vitet. Vilka komponenter som ingår i analys av TCO beror på vilken investering det rör sig om.

Hoppa till innehåll

Vi tar en titt på de olika kostnaderna som ingår vid anskaffning av ett nytt datorsystem. Kostnaderna inkluderar priset för utrustning (dvs. hårdvara), programvara, instal­lation, säkerhet, löpande support och framtida uppgra­de­ringar.

Använd­ningen av det här nya dator­sy­stemet kan dessutom innefatta en avgift för abonnemang, tjänster eller liknande. Det kan även inkludera utbild­nings­kost­nader, direkta arbets­kost­nader och energi­kost­nader.

Utöver inköps- och drift­kost­na­derna tillkommer perso­nal­kost­nader. Här ingår kostnader för administ­rativ personal, anställda som arbetar med support för utrust­ningen och att inhysa utrust­ningen på operatörens anläggning. Det kan också behövas löpande arbete med utbildning eller felsökning i under­hålls­syfte.

TCO-pro­gramvara

TCO-pro­gramvara

Det finns program­varor som hjälper dig att sänka den totala ägande­kost­naden. En lösning för vagnparks­han­tering som Webfleet kan till exempel hjälpa dig att sänka bräns­le­kost­na­derna genom att övervaka körstil och bräns­le­för­brukning. Den hjälper dig att sänka kostnaderna för underhåll och minskar stille­stånds­tiden genom att informera om fordonets skick och schemalagda under­hålls­upp­gifter. Det här är bara några exempel på hur en lösning för vagnparks­han­tering kan hjälpa dig att sänka din totala ägande­kostnad.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.