Czym jest łączność pojazdu?

Łączność to połączenie informacji i technologii komunikacji (ICT) między ludźmi, maszynami i Internetem rzeczy (IoT). Połączony pojazd jest w stanie robić to wszystko po połączeniu z innymi systemami. Łączność pojazdu umożliwia pojazdowi udostęp­nianie danych oraz dostępu do Internetu z i do innych urządzeń.

Technologia łączności pojazdu umożliwia zdalne kontro­lo­wanie pojazdu. Możesz go uruchomić, odblokować, sprawdzić poziom paliwa i wykonać inne działania z urządzenia mobilnego.

Typy łączności

Łączność z pojazdjem

Typy łączności

Pojazdy mogą być połączone i komunikować się z urządze­niami w otoczeniu na pięć różnych sposobów.

1. Połączenie pojazdu z infra­strukturą

Ta forma łączności pozwala pobierać dane generowane w pojeździe i wysłać informacje o infra­struk­turze do kierowcy. Głównym celem tego rozwiązania jest przesyłanie danych dotyczących bezpie­czeństwa, mobilności lub warunków otoczenia.

Przejdź do zawartości

2. Połączenie pojazdu z pojazdem

Dane gromadzone przy pomocy tego typu połączenia dotyczą prędkości i pozycji innych pojazdów w pobliżu i są przesyłane kanałem bezprze­wo­dowym. Głównym celem tego rozwiązania jest poprawa bezpie­czeństwa na drodze, unikanie korków i bardziej ekologiczna jazda.

3. Połączenie pojazdu z chmurą

Ten typ łączności służy do wymiany informacji między aplikacjami pojazdu a systemem w chmurze. Głównym celem tego rozwiązania jest wymiana danych między chmurą a pojazdem w celu korzystania z Internetu rzeczy. Kierownik floty może przeana­li­zować dane pojazdu, aby poprawić jego wydajność, obniżyć koszty paliwa i zaplanować przegląd.

4. Połączenie pojazdu z pieszym

Dane zawierające informacje o otoczeniu są przesyłane do innych połączonych urządzeń, w tym smartfonów. Głównym celem tego rozwiązania jest zapobie­ganie wypadkom i poprawa mobilności dzięki komunikacji z pieszymi.

5. Połączenie pojazdu ze wszystkimi urządze­niami

Ten typ łączności umożliwia wymianę danych ze wszystkimi rodzajami urządzeń ICT w otoczeniu, takimi jak inne pojazdy i systemy infra­struktury. Ta technologia łączności obejmuje również autostrady, statki, pociągi, samochody i samoloty.

Jak działa technologia łączności pojazdu?

Łączność pojazdu - co to?

Jak działa technologia łączności pojazdu?

Zasady „McKinsey’s Connected Car Customer Experience (C3X)1” opisują poziomy technologii łączności pojazdu, od najprost­szych rozwiązań do monito­ro­wania pojazdu po inteli­gentne podej­mo­wanie decyzji w oparciu o SI oraz płynną łączność z otoczeniem.

Przejdź do zawartości

Poziom pierwszy to podstawowa łączność sprzętowa, która umożliwia kierowcy śledzenie podsta­wowych danych o użytkowaniu pojazdu oraz monito­ro­wanie stanu technicznego. Poziom drugi to łączność indywi­dualna, czyli dostęp pojazdu do usług cyfrowych z poziomu profilu kierowcy połączonego z zewnętrznymi platformami cyfrowymi (np. Alexa lub Apple CarPlay).

Poziom trzeci dotyczy perso­na­li­zacji i dosto­so­wania preferencji, na przykład w kwestii treści infor­ma­cyj­no­-ro­zryw­kowych i sperso­na­li­zo­wanych elementów sterowania. Poziom czwarty to interakcja kierowców i pasażerów z rozwią­zaniem za pomocą wielo­try­bowego dialogu w czasie rzeczy­wistym (np. głosu i gestów) umożli­wiająca prowadzenie „naturalnej rozmowy” na temat zalecanych usług i funkcji. Ostatni, piąty poziom to praktycznie wirtualny szofer. SI wykonuje złożone działania oparte o uczenie maszynowe i prowadzi aktywną komunikację w celu koordynacji i wykonywania zadań oraz przewi­dy­wania potrzeb użytkownika.

Webfleet: pojazd typu Connected Car

Samochody z funkcją łączności

Webfleet: pojazd typu Connected Car

Webfleet łączy pojazdy w ramach floty komercyjnej z kierowcami i firmami, aby ułatwić wykonywanie codziennych zadań. Łączność z pojazdami pomaga zopty­ma­li­zować zarządzanie flotą pojazdów i zwiększyć zadowolenie klienta.

prepare to plug in

Pojazdy elektryczne i floty komercyjne

prepare to plug in

Zasta­na­wiasz się, co wdrożenie pojazdów elektrycznych oznacza dla flot komer­cyjnych oraz jak telematyka może pomóc w tym procesie?

Pobierz pełną wersję przewodnika

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.