Vad är uppkoppling av bilar?

Uppkoppling handlar om att koppla infor­ma­tions- och kommu­ni­ka­tions­teknik mellan människor, maskiner och sakernas internet. En uppkopplad bil gör just det med andra system utanför bilsystemet. Uppkoppling av bilar gör det möjligt för fordonet att få tillgång till och dela inter­netåt­komst och data med andra enheter.

Med teknik för uppkoppling av bilar kan du fjärrstyra ett fordon. Du kan starta det, låsa upp det, kontrollera bränslet och andra uppgifter från din mobila enhet.

Typer av uppkoppling

Typer av uppkoppling

Typer av uppkoppling

Fordon kan anslutas och kommunicera med sin omgivning på fyra olika sätt.

1. Fordon till infra­struktur

Denna uppkoppling inhämtar data som genereras från fordonet och skickar information om infra­struk­turen till föraren. Huvudmålet är att kommunicera data om säkerhet, mobilitet eller miljö­re­la­terade förhål­landen.

Hoppa till innehåll

2. Fordon till fordon

Data som inhämtas med denna typ av uppkoppling omfattar hastighet och position för andra fordon i närheten genom ett trådlöst utbyte av kommu­ni­kation. Huvudmålet är att förbättra trafik­sä­ker­heten, minska trafik­stock­ningar och försöka minska miljöpå­verkan.

3. Fordon till molnet

Denna uppkoppling utbyter information om fordonets tillämp­ningar till ett molnsystem. Huvudmålet är att dela data mellan molnet och fordonet för att använda sakernas internet. En vagnpark­sad­mi­nist­ratör kan analysera fordonsdata för att förbättra fordonets prestanda, sänka bräns­le­kost­na­derna och förutsäga underhåll.

4. Fordon till fotgängare

Dessa data inhämtar information om omgiv­ningarna och kommu­ni­cerar den till andra anslutna enheter, inklusive personliga smartphones. Huvudmålet är att undvika olyckor och förbättra mobiliteten genom att kommunicera med fotgängare.

5. Fordon till allt

Denna typ av uppkoppling kan koppla samman alla slags ICT-enheter inom den omgivande miljön, som andra fordon och infra­struk­tur­system. Denna teknik omfattar motorvägar, fartyg, tåg, bilar och flygplan.

Hur fungerar teknik för uppkoppling av bilar?

Hur fungerar teknik för uppkoppling av bilar?

Hur fungerar teknik för uppkoppling av bilar?

McKinseys ramverk om kundupp­le­velsen av uppkopplade bilar (C3X)1 beskriver nivåerna av teknik för uppkopp­lingen av bilar, från grund­läg­gande fordon­sö­ver­vakning och ända till AI, intelligent besluts­fat­tande och sömlös koppling till miljön.

Hoppa till innehåll

Den första nivån är den under­lig­gande hårdvarans uppkoppling som låter fordon spåra grund­läg­gande fordon­san­vändning och övervaka teknisk status. Den andra nivån är enskild uppkoppling, vilket innebär att fordonet kan få åtkomst till digitala tjänster från förarens profil med anslutning till externa digitala plattformar (t.ex. Alexa eller Apple CarPlay).

På den tredje nivån kan anpassning och personliga preferenser göras, till exempel infotain­men­t­in­nehåll och anpassade kontroller. Den fjärde nivån interagerar med förarna och passa­ge­rarna genom multimodal direkt dialog (dvs. röst och gester) och kan ha ett ”naturligt samtal” om rekom­men­derade tjänster och funktioner. Den femte och sista nivån är den ultimata virtuella chauffören. AI utför komplexa kognitiva funktioner och kommu­ni­kation för att samordna och slutföra uppgifter samt förutse behov.

Webfleet: en uppkopplad bil

Webfleet: en uppkopplad bil

Webfleet: en uppkopplad bil

Webfleet ansluter fordon i kommer­siella vagnparker med förare och företag för att göra deras dagliga jobb mer lätthan­terligt. Anslut­ningen till fordon kan hjälpa till att optimera vagnparks­han­te­ringen och maximera kundnöjd­heten.

prepare to plug in

untranslated

prepare to plug in

untranslated

untranslated

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.