Wat is autocon­nec­ti­viteit?

Connec­ti­viteit is het koppelen van informatie- en commu­ni­ca­tie­tech­no­logie (ICT) tussen mens, machine en het Internet of Things (IoT). Een verbonden auto doet precies dat met andere systemen buiten het autosysteem. Met autocon­nec­ti­viteit kan het voertuig inter­net­toegang en gegevens ontvangen van en delen met andere apparaten.

Met autocon­nec­ti­vi­teits­tech­no­logie kunt u een voertuig op afstand beheren. U kunt het voertuig starten, ontgren­delen, het brand­stofpeil controleren en andere taken uitvoeren vanaf uw mobiele apparaat.

Soorten autocon­nec­ti­viteit

Soorten autocon­nec­ti­viteit

Soorten autocon­nec­ti­viteit

Voertuigen kunnen worden verbonden en commu­ni­ceren met hun omgeving op vijf verschil­lende manieren.

1. Voertuig naar infra­structuur

Via deze connec­ti­viteit worden in het voertuig gegene­reerde gegevens verzameld en informatie over de infra­structuur verstuurd naar de bestuurder. Het belang­rijkste doel is het commu­ni­ceren van gegevens over veiligheid, mobiliteit of omgevings­ge­re­la­teerde omstan­dig­heden.

Naar content gaan

2. Voertuig naar voertuig

De gegevens die worden verzameld met dit soort connec­ti­viteit omvat de snelheid en positie van andere voertuigen in de buurt via draadloze commu­ni­catie. Het belang­rijkste doel is het vergroten van de verkeers­vei­ligheid, het vermijden van opstop­pingen en het proberen de milieu­ef­fecten te verminderen.

3. Voertuig naar cloud

Via deze connec­ti­viteit wordt informatie over de voertui­gap­pli­caties uitge­wisseld met een cloud-systeem. Het belang­rijkste doel is het delen van gegevens tussen de cloud en het voertuig om gebruik te kunnen maken van het IoT. Een fleet manager kan de voertuig­ge­gevens analyseren om de voertuig­pres­taties te verbeteren, de brand­stof­kosten te verlagen en onderhoud te voorspellen.

4. Voertuig naar voetganger

Deze gegevens omvatten informatie over de omgeving en wordt gecom­mu­ni­ceerd naar andere verbonden apparaten, zoals persoon­lijke smartphones. Het belang­rijkste doel is het voorkomen van ongelukken en het verbeteren van de mobiliteit door te commu­ni­ceren met voetgangers.

5. Voertuig naar alles

Met dit soort connec­ti­viteit kan een onderlinge verbinding worden gemaakt met allerlei soorten ICT-ap­pa­raten in de directe omgeving, zoals andere voertuigen en infra­struc­tuur­sys­temen. Deze technologie wordt tevens toegepast bij snelwegen, schepen, treinen, auto's en vliegtuigen.

Hoe werkt autocon­nec­ti­vi­teits­-tech­no­logie?

Hoe werkt autocon­nec­ti­vi­teits­-tech­no­logie?

Hoe werkt autocon­nec­ti­vi­teits­-tech­no­logie?

Binnen de structuur van McKinsey's Connected Car Customer Experience (C3X)1 worden de techno­lo­gie­ni­veaus in autocon­nec­ti­viteit toegelicht van basis voertuig­be­waking tot AI, intel­li­gente besluit­vorming en het naadloos koppelen aan de omgeving.

Naar content gaan

Niveau één omvat de onder­lig­gende hardwa­re-con­nec­ti­viteit waarmee bestuurders het basis­ge­bruik van het voertuig kunnen volgen en de technische status kunnen monitoren. Niveau twee omvat individuele connec­ti­viteit, wat betekent dat het voertuig toegang heeft tot digitale services vanuit het bestuur­ders­profiel dat is verbonden met externe digitale platforms (bijvoor­beeld Alexa of Apple CarPlay).

Op niveau drie kunnen aanpas­sings- en perso­na­li­sa­tie­voor­keuren worden doorgevoerd, zoals infotain­ment-content en geper­so­na­li­seerde regelingen. Op niveau vier wordt een interactie tot stand gebracht met de bestuurders en passagiers via een multimodale live-dialoog (d.w.z. spraak en gebaar) en kan een 'natuurlijk gesprek' hebben over aanbevolen services en functies. Niveau vijf, tot slot, is de ultieme virtuele bestuurder. AI voert complexe cognitieve functies en commu­ni­catie uit om taken te coördineren en te voltooien, maar ook om te anticiperen op behoeften.

Webfleet: een verbonden auto

Webfleet: een verbonden auto

Webfleet: een verbonden auto

Webfleet verbindt voertuigen van commerciële wagenparken met bestuurders en bedrijven om hun dagelijkse werkzaam­heden beter beheersbaar te maken. Autocon­nec­ti­viteit kan helpen de fleet manage­ment­pres­taties te optima­li­seren en de klant­te­vre­denheid te maxima­li­seren.

prepare to plug in

EV's en commerciële wagenparken

prepare to plug in

Benieuwd wat EV's voor commerciële wagenparken betekenen en hoe telematica kan helpen?

Download de volledige gids

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.