Czym jest przestój pojazdów?

Przestojem nazywa się czas, przez który pojazd nie jest dostępny do użytkowania z jakich­kolwiek powodów. Przestój pojazdu może być spowodowany przez wiele czynników, choć często przyczyną jest jakaś forma awarii lub uszkodzenia pojazdu, która wymaga naprawy lub wymiany części.

Przestój pojazdu wpływa na różne aspekty działal­ności przed­się­biorstwa. Może wpływać na całkowity koszt posiadania, przychody, a nawet na wizerunek firmy. Przestój pojazdu może się wydłużać z kilku powodów. Mogą to być zarówno nieprze­wi­dy­walne przyczyny (tzn. nie wiemy kiedy może mieć miejsce wypadek lub nagle pojazd będzie wykazywał cechy wadliwego działania), jak i brak proaktywnej strategii zarządzania flotą pojazdów.


Jak zmniejszyć czas przestoju pojazdów?

Jak zmniejszyć czas przestoju pojazdów?

Poniżej przed­sta­wiamy cztery wskazówki, które pomogą zmniejszyć czas przestoju pojazdów i zopty­ma­li­zować flotę pojazdów w Twojej firmie:

1. Regularne przeglądy pojazdów
Dzięki codziennym kontrolom pojazdów zapewniamy zgodność z przepisami, ale także dbamy o bezpie­czeństwo kierowców. Sprawdzanie stanu technicznego pojazdu i papierowa rejestracja wyników są czaso­chłonne, zwiększają ryzyko popełnienia błędu przez człowieka, zgubienia lub uszkodzenia dokumentu, a także utrudniają wykonywanie ważniej­szych zadań. Cyfryzacja kontroli pojazdów zwiększy sprawność floty i zapewni dokładne rapor­to­wanie.

Przejdź do zawartości

2. Śledzenie i anali­zo­wanie stanu technicznego pojazdu
Fleet manager powinien znać wcześniejszy i obecny stan techniczny pojazdów floty. Jak tego dokonać? Dzięki śledzeniu i monito­ro­waniu wcześniej­szych przeglądów technicznych. Przyda się do tego program do zarządzania flotą pojazdów. Wiele systemów oferuje pełny wgląd w całą flotę z poziomu jednego interfejsu, dosto­so­wywane raporty i analizy.

3. Monito­ro­wanie zachowań na drodze
Jednym z najważ­niej­szych czynników wpływa­jących na czas przestoju pojazdu jest zachowanie kierowców na drodze. Na przykład, nadmierna prędkość zwiększa ryzyko wypadków, nieko­rzystnie wpływa na części pojazdu, a także zwiększa zużycie paliwa. Warto sprawdzić, czy kierowcy są w pełni przeszkoleni w zakresie odpowiednich zachowań na drodze, takich jak np. włączanie tempomatu w razie potrzeby, a także ograni­czanie rozpędzania się i ostrego hamowania. Niektóre programy do zarządzania flotą pojazdów umożliwiają monito­ro­wanie zachowań na drodze, a także instruują, jak zwalczać złe nawyki podczas jazdy.

4. Planowanie serwisu
Najlepszym sposobem zapobie­gania przestojom pojazdów jest aktywne planowanie zadań serwisowych. Rutynowe przeglądy, zwane również planowaną konserwacją zapobie­gawczą, pozwalają na odpowiednie rozłożenie wydatków i utrzymanie pojazdu w najlepszym stanie technicznym.

Program do zarządzania czasem przestoju pojazdu

Program do zarządzania czasem przestoju pojazdu

Rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów, takie jak Webfleet, oferuje narzędzia do dokładnego monito­ro­wania potrzeb związanych z serwi­so­waniem pojazdów, dzięki czemu na bieżąco informuje o stanie floty.

Dzięki inteli­gentnemu planowaniu uzyskasz wgląd w stan każdego pojazdu, co pozwoli na zmini­ma­li­zo­wanie prawdo­po­do­bieństwa awarii i czasu zużytego na serwi­so­wanie pojazdu. Webfleet zapisuje stan licznika, dzięki czemu można wybrać daty i skutecznie zaplanować serwis zapobie­gawczy.

Przejdź do zawartości

Dobrze utrzymywane pojazdy są bezpiecz­niejsze, dzięki czemu zwiększają bezpie­czeństwo kierowców. Cyfrowe tachografy to urządzenia, które automa­tycznie zapisują aktywność kierowcy, np. czas, prędkość i przejechany dystans. Zmień zachowanie na drodze dzięki funkcji bezpo­średniej informacji zwrotnej i poradom dla kierowcy.

Ponadto Webfleet posiada możliwość wykrywania i transmisji diagno­stycznych kodów błędów dotyczących pojazdu i silnika, które są natychmiast wysyłane do kierownika floty. Automa­tyczne planowanie przeglądów, gdy tylko pojawi się kod usterki pojazdu. Działaj szybko, zanim coś pójdzie nie tak.