Wat is inactieve tijd van een voertuig?

Als een voertuig om wat voor reden dan ook niet beschikbaar is, wordt deze tijd ook wel inactieve tijd van het voertuig genoemd. Inactieve tijd van een voertuig kan verschil­lende redenen hebben. Vaak is de oorzaak echter een storing of schade aan het voertuig waarvoor reparatie of vervanging van onderdelen vereist is.

Inactieve tijd van een voertuig heeft invloed op verschil­lende aspecten van uw bedrijf. Deze kan van invloed zijn op de totale eigen­doms­kosten, inkomsten en zelfs uw reputatie. Inactieve tijd van een voertuig kan door verschil­lende oorzaken worden verlengd. Bijvoor­beeld de onvoor­spelbare aard van de oorzaken (d.w.z. u weet niet wanneer/of uw chauffeurs betrokken raken bij ongevallen of wanneer het voertuig tekenen van een defect heeft) en het ontbreken van een proactieve fleet management-strategie.


Hoe kan inactieve tijd van een voertuig worden verlaagd?

Hoe kan inactieve tijd van een voertuig worden verlaagd?

Hoe kan inactieve tijd van een voertuig worden verlaagd?

Hier zijn vier tips om de inactieve tijd van een voertuig te verlagen en wagen­parkef­fi­ci­ëntie te verhogen:

1. Routi­ne­matige voertui­gin­specties
Dagelijkse voertui­gin­specties zorgen ervoor dat u blijft voldoen aan de regelgeving, maar waarborgt ook de veiligheid van uw chauffeurs voordat ze de weg op gaan. Het gebruik van papier om de toestand van het voertuig handmatig te controleren is tijdrovend, verhoogt de kans op menselijke fouten, papier kan kwijtraken of beschadigd raken en kost tijd die aan essen­ti­ëlere taken kan worden besteed. Het digita­li­seren van voertui­gin­specties verhoogt wagen­parkef­fi­ci­ëntie en zorgt voor nauwkeurige rapportage.

Naar content gaan

2. Toestand van het voertuig volgen en analyseren
Als fleet manager is het goed om te weten wat de vorige en huidige toestand van voertuigen in uw wagenpark is. Hoe krijgt u deze waardevolle inzichten? Door het volgen en bewaken van vorige toestand­sin­specties. Hier komt fleet manage­ment-software van pas. Veel systemen bieden complete zicht­baarheid van uw gehele wagenpark vanaf een interface, aangepaste rapporten en analyses.

3. Rijstijl bewaken
Een van de meest signi­fi­cante oorzaken van inactieve tijd van een voertuig is hoe uw chauffeurs zich gedragen op de weg. Te hard rijden verhoogt bijvoor­beeld het risico op ongevallen, is van invloed op onderdelen van het voertuig en heeft een negatieve invloed op het brand­stof­ver­bruik. Train uw chauffeurs op gepast rijgedrag. Zorg dat ze letten op het gebruiken van cruise control, uitrollen indien mogelijk en dat ze niet abrupt remmen. Bepaalde fleet manage­ment-software zorgt ervoor dat u rijstijl kunt bewaken en biedt ook actieve coaching om slechte rijge­woonten af te leren.

4. Onderhoud plannen
De beste manier om inactieve tijd van een voertuig te voorkomen is via een proactief aanpak van geplande onder­houds­taken. Routi­ne­on­derhoud, ook bekend als gepland preventief onderhoud (planned preven­tative maintenance, of PPM), zorgt ervoor dat u de uitgaven dienover­een­komstig kunt verdelen en houdt uw voertuig in topconditie.

Software voor inactieve tijd van een voertuig

Software voor inactieve tijd van een voertuig

Software voor inactieve tijd van een voertuig

Een fleet manage­ment-op­lossing zoals Webfleet geeft u de tools om onder­houds­ver­eisten in uw wagenpark nauwkeurig te bewaken en op de hoogte te blijven van de conditie ervan.

Met slimmere planning krijgt u inzicht in de conditie van elk voertuig zodat u het risico op pech en inactieve tijd vanwege voertuig­on­derhoud kunt minima­li­seren. Webfleet registreert kilome­ter­tel­ler­in­for­matie zodat u datums kunt definiëren om preventief onderhoud effectief te plannen.

Naar content gaan

Goed onderhouden voertuigen zijn veiligere voertuigen, waardoor de veiligheid van chauffeurs wordt verhoogd. Webfleet’s Groen en veilig rijden-functie OptiDrive 360 kan uw team helpen bij het leren van, coaching krijgen in, evalueren van en vergelijken van rijpres­ta­tie-in­di­ca­toren. Verbeter de rijstijl met directe feedback en voorspellend rijadvies.

Daarnaast heeft Webfleet geavan­ceerde voertuig­dia­gnostiek en worden motor­pro­bleem­codes direct naar de fleet manager verzonden. Plan automatisch onderhoud in zodra een voertuig een probleemcode meldt. Handel direct, voordat er iets misgaat.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.