Czym jest magistrala CAN?

Magistrala CAN to ustan­da­ry­zowany system infor­ma­tyczny pojazdu, który umożliwia komunikację między różnymi elektro­nicznymi układami sterowania pojazdu. Skrót CAN oznacza Controlled Area Network (sieć kontroli obszaru). Elektro­niczne układy sterowania (ECU) to element pojazdu, w których gromadzone są informacje. Umożliwiają one też rejestro­wanie informacji i przesyłanie ich z innych elementów pojazdu.

Magistrala CAN stanowi wyposażenie standardowe we wszystkich pojazdach, w tym w samochodach osobowych, samochodach ciężarowych, autobusach, statkach, a także w akumu­la­torach pojazdów elektrycznych, maszynach i nie tylko.

Jak działają systemy magistrali CAN?

Magistrala CAN

Jak działają systemy magistrali CAN?

Systemy magistrali CAN pełnią w pojeździe rolę podobną do układu nerwowego w ludzkim ciele. Elektro­niczne układy sterowania w pojeździe są jak części ciała, a system stanowi połączenie między nimi. Różne elektro­niczne układy sterowania mogą gromadzić informacje, które muszą zostać przesłane do innych elementów w sieci. Sieć ta umożliwia elektro­nicznym układom sterowania pojazdu, takim jak silnik, hamulec przeciw­po­śli­zgowy/ABS, poduszki powietrzne, tempomat, elektro­niczny wtrysk paliwa, automa­tyczna skrzynia biegów i systemy akumu­la­torowe, komunikację między sobą pomimo braku centralnego komputera.

Jej głównym zadaniem jest więc przygo­to­wy­wanie i przesyłanie informacji, takich jak dane czujników, w ramach sieci magistrali CAN. Dane te są następnie przyjmowane przez wszystkie elektro­niczne układy sterowania. Po przyjęciu danych elektro­niczne układy sterowania decydują, czy należy je przyjąć czy zignorować.

Czym jest szyna CAN?

Szyna CAN co to

Czym jest szyna CAN?

Komunikacja między elektro­nicznymi układami sterowania w ramach sieci CAN odbywa się przez szyny CAN. Istnieją cztery typy szyn CAN:

  • Szyna danych – jedyna szyna, która faktycznie służy do przesyłania danych
  • Szyna błędu – zawiera węzły do wykrywania błędów
  • Szyna przecią­żenia – uruchamia się, gdy występuje opóźnienie w transmisji danych między szyną danych a szyną zdalną
  • Szyna zdalna – szyna, która wywołuje informacje z określonego identy­fi­katora

Typowe zasto­so­wania danych z magistrali CAN

Zasto­so­wanie magistrali CAN

Typowe zasto­so­wania danych z magistrali CAN

Szyny danych magistrali CAN mogą być wykorzy­stywane w wielu scena­riu­szach. Na przykład dla kierownika floty rejestro­wanie danych pojazdu ma kluczowe znaczenie, ponieważ umożliwia podej­mo­wanie świadomych decyzji pozwa­la­jących obniżyć koszty paliwa i zwiększyć wydajność kierowcy. W przypadku firm budowlanych, które korzystają z rozwiązań telema­tycznych dla pojazdów o dużej ładowności, dane z pojazdów ciężarowych mogą być analizowane w celu zwiększenia bezpie­czeństwa i obniżenia kosztów. W przypadku firm usługowych, które realizują wiele dostaw każdego dnia, rozwiązanie to pomaga przewidzieć awarie i zapobiegać im dzięki rejestro­waniu danych CAN w chmurze. A to zaledwie kilka przykładów wykorzy­stania rejestro­wania danych CAN.

Jakie są korzyści magistrali CAN?

Niskie koszty i prosta obsługa

Elektro­niczne układy sterowania mogą komunikować się w ramach jednego systemu CAN, co niweluje potrzebę instalacji dedyko­wanego okablowania i obniża masę pojazdu, ryzyko wystąpienia błędów oraz koszty.

Centra­li­zacja

Zapewnia centra­li­zację diagnostyki, konfi­gu­racji i rejestro­wania danych w ramach jednego punktu wejściowego w sieci CAN.

Solidność

Zakłócenia elektryczne i elektro­ma­gne­tyczne nie wpływają na działanie systemu. Standard magistrali CAN stanowi idealne rozwiązanie dla zastosowań o kluczowym znaczeniu dla bezpie­czeństwa (np. bezpie­czeństwa kierowcy).

Efektywność

Danym nadawany jest priorytet, co pozwala uniknąć zakłóceń w pracy innych szyn.

Webfleet i magistrala CAN

Can bus - co to takiego

Webfleet i magistrala CAN

W firmie Webfleet rozumiemy moc wykorzy­stania danych w celu optyma­li­zacji wydajności. Dlatego oferujemy rozwiązania wyposażone w łączność z magistralą CAN, aby pomóc Ci przejść na wyższy poziom zarządzania flotą.

Chcesz dowiedzieć się, jak pozostać w kontakcie ze swoją firmą dzięki wykorzy­staniu informacji, które pomogą Ci zwiększyć jej wydajność? Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów już dzisiaj lub sprawdź nasze oprogra­mo­wanie do zarządzania flotą pojazdów Webfleet.

wfs guide to vehicle telematics

Bezpłatne treści do pobrania: podręcznik po rozwią­za­niach telema­tycznych dla pojazdów

wfs guide to vehicle telematics

Rozwiązania teleme­tryczne dla pojazdów pomagają firmom takim jak Twoja obniżyć koszty, zwiększać bezpie­czeństwo i wydajność.

Pobierz dokument