Vad är CAN-buss?

CAN-buss är en standar­di­serad databuss för fordon som möjliggör kommu­ni­kation mellan fordonets olika elektro­niska styrenheter. CAN står för Controller Area Network. Elektro­niska styrenheter (ECU) är delar av ett fordon som innehåller information och kan känna av och dela information från andra delar av fordonet.

Controller Area Network-buss är standard i alla fordon, inklusive bilar, lastbilar, bussar, fartyg, elfordons batterier, maskiner och mer.

CAN-bus­system : Hur det fungerar ?

CAN-bus­system : Hur det fungerar

CAN-bus­system : Hur det fungerar ?

CAN-bus­system fungerar som nervsy­stemet i männi­sko­kroppen. Styrenheter är som delar i kroppen och samman­kopplade i ett fordon. Olika styrenheter kan ha information som behöver delas med andra delar i nätverket. Det gör det möjligt för varje styrenhet, som motorer, låsningsfria bromsar/ABS, krockkuddar, farthållare, elektronisk bräns­le­in­sprutning, automatlåda och batte­ri­system, att kommunicera med varandra utan en central dator.

I huvudsak förbereder och sänder den information, som sensordata, via CAN-buss­nätet. Dessa data accepteras sedan av alla styrenheter – sedan avgör styren­he­terna om data ska tas emot eller ignoreras.

Vad är en CAN-ram?

Vad är en CAN-ram

Vad är en CAN-ram?

Kommu­ni­ka­tionen mellan styren­he­terna över CAN-nät­verket sker via Controller Area Network-ramar. Det finns fyra typer av CAN-ramar:

  • Dataram – den enda ramen för faktisk dataö­ver­föring
  • Felram – innehåller noder för att upptäcka fel
  • Överbe­last­ningsram – matar in när det är en fördröjning mellan data- och fjärramen
  • Fjärram – en ram som begär information från en specifik identi­fi­erare

Typiska tillämp­ningar för CAN-data

Typiska tillämp­ningar för CAN-data

Typiska tillämp­ningar för CAN-data

CAN-buss­da­ta­ramar har flera olika använd­nings­om­råden. För vagnpark­sad­mi­nist­ra­törer är det till exempel viktigt att logga fordonsdata för att fatta välgrundade beslut som minskar bräns­le­kost­na­derna och förbättrar förarens prestation. För byggföretag som har telematik för en tung vagnpark kan data från dragbilar eller lastbilar analyseras för att förbättra säkerheten och minska kostnaderna. Tjäns­te­fö­retag som gör många leveranser under en dag kan få hjälp att förutsäga och undvika haveri genom att logga CAN-data i molnet. Dessa är bara några exempel på när CAN-data kan loggas.

Vilka är fördelarna med CAN-buss?

Låga kostnader och enkelt

Eftersom styren­he­terna kan kommunicera på ett CAN-system i stället för komplexa särskilda ledningar minskar det vikten, felen och kostnaderna.

Centra­li­serad

Den möjliggör central diagnostik, konfi­gu­ration och dataloggning för hela CAN-nätet från en anslut­nings­punkt.

Robust

Påverkas inte lätt av elektriska eller elektro­mag­ne­tiska störningar. CAN-busstan­darden är perfekt för säker­hets­kri­tiska tillämp­ningar (t.ex. trans­port­förare).

Effek­ti­vitet

Data prioriteras utan att störa andra ramar.

Webfleet och CAN-buss

Webfleet och CAN-buss

På Webfleet förstår vi styrkan i att använda data för att optimera prestanda. Det är därför vi erbjuder lösningar med CAN-bus­san­slutning för att hjälpa dig att ta vagnparks­han­te­ringen till nästa nivå.

Är du intresserad av hur du kopplar upp dig till verksam­heten och får värdefulla insikter som ger ökad produk­ti­vitet och effek­ti­vitet? Ta kontakt med en av våra experter i dag eller ta en titt på vår Webfle­et-pro­gramvara för vagnparks­han­tering.

wfs guide to vehicle telematics

Kostnadsfri nedladdning: guiden till fordon­ste­le­matik

wfs guide to vehicle telematics

Fordon­ste­le­matik hjälper företag som ditt att sänka kostnader, förbättra säkerheten och öka produk­ti­vi­teten.

Ladda ned dokumentet

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.