Wat is CAN-bus?

CAN-bus is een standaard bussysteem voor voertuigen waarmee commu­ni­catie tussen meerdere elektro­nische regeleen­heden van het voertuig mogelijk is. CAN staat voor Controller Area Network. Elektro­nische regeleen­heden (ECU's) zijn onderdelen van een voertuig die informatie bevatten en informatie van andere delen van het voertuig kunnen registreren en delen.

CAN-bus is standaard in alle voertuigen, met inbegrip van auto's, vracht­wagens, bussen, schepen, accu's van elektro­nische voertuigen, machines en meer.

Hoe werken CAN-bus­sys­temen?

Hoe werken CAN-bus­sys­temen?

Hoe werken CAN-bus­sys­temen?

CAN-bus­sys­temen werken net als het zenuw­stelsel in het menselijk lichaam. ECU's zijn verge­lijkbaar met lichaams­delen en zijn met elkaar verbonden in een voertuig. Verschil­lende ECU's kunnen informatie bevatten die moet worden gedeeld met andere delen van het netwerk. Het zorgt ervoor dat elke ECU, zoals motoren, antiblok­keersys­temen/ABS, airbags, cruise­control, elektro­nische brand­stofin­spuiting, automa­tische versnel­lingsbak en accusys­temen, zonder centrale computer met elkaar kunnen commu­ni­ceren.

In principe wordt informatie, zoals sensor­ge­gevens, voorbereid en verstuurd via het CAN-bus­netwerk. De gegevens worden vervolgens geaccep­teerd door alle ECU's, waarna deze beslissen of de gegevens moeten worden ontvangen of genegeerd.

Wat is een CAN-frame?

Wat is een CAN-frame?

Wat is een CAN-frame?

De commu­ni­catie tussen de ECU's via het CAN-netwerk vindt plaats via CAN-frames. Er zijn vier soorten CAN-frames:

  • Gegevens­frame – het enige frame voor daadwer­ke­lijke gegevens­over­dracht
  • Foutframe – bevat nodes voor het detecteren van fouten
  • Overbe­las­tings­frame – komt tussenbeide bij een vertraging tussen gegevens- en extern frame
  • Extern frame – een frame dat informatie vraagt aan een specifieke identifier

Typische toepas­singen voor CAN-ge­gevens

Typische toepas­singen voor CAN-ge­gevens

Typische toepas­singen voor CAN-ge­gevens

CAN-bus­ge­ge­vens­frames kunnen in een groot aantal gevallen worden gebruikt. Voor fleet managers is bijvoor­beeld het registreren van voertuig­ge­gevens essentieel om geïnfor­meerde beslis­singen te kunnen nemen die de brand­stof­kosten verlagen en de bestuur­ders­pres­taties verbeteren. Voor bouwbe­drijven die werken met telematica voor een wagenpark met zware voertuigen kunnen gegevens van tractoren of vracht­wagens worden geana­ly­seerd om de veiligheid te verbeteren en de kosten te verlagen. Voor bedrijven die profes­si­onele service leveren en per dag een groot aantal leveringen moet verwerken, kan het helpen pechge­vallen te voorspellen en te voorkomen door CAN-ge­gevens op te slaan in de cloud. Dit zijn slechts enkele gevallen van het opslaan van CAN-ge­gevens.

Wat zijn de voordelen van CAN-bus?

Lage kosten en eenvoudig in gebruik

Omdat ECU's kunnen commu­ni­ceren binnen een enkel CAN-bus­systeem - in plaats van complexe speciale bedrading - worden gewicht, fouten en kosten verlaagd

Gecen­tra­li­seerd

Het zorgt voor centrale diagnose, confi­gu­ratie en gegevens­opslag op één beginpunt binnen het CAN-netwerk.

Robuust

Elektrische of elektro­mag­ne­tische storingen hebben minder invloed. De CAN-bus­stan­daard is ideaal voor veilig­heids­kri­tieke applicaties (bijvoor­beeld bestuurders in transport).

Efficiëntie

Data wordt gepri­o­ri­teerd zonder onder­bre­kingen te veroorzaken met andere frames.

Webfleet en CAN-bus

Webfleet en CAN-bus

Bij Webfleet begrijpen we de kracht van het gebruiken van gegevens om de prestaties te optima­li­seren. Daarom bieden wij oplossingen aan met CAN-bus­con­nec­ti­viteit om u te helpen uw fleet management naar een hoger niveau te tillen.

Bent u geïnte­res­seerd in hoe u verbonden kunt blijven met uw bedrijf dankzij waardevolle inzichten die u helpen de produc­ti­viteit te verhogen en de efficiëntie te verbeteren? Neem vandaag nog contact op met een van onze experts of bekijk onze Webfleet fleet manage­ment-software.

wfs guide to vehicle telematics

Gratis download: de gids voor voertuig­tele­matica

wfs guide to vehicle telematics

Voertuig­tele­matica helpt bedrijven zoals dat van u om kosten te verlagen, de veiligheid te verhogen en de produc­ti­viteit te verbeteren.

Download whitepaper

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.