Paliwa alter­na­tywne

Typy paliw alter­na­tywnych

Paliwa alter­na­tywne co warto wiedzieć

Typy paliw alter­na­tywnych

Jazda z użyciem paliw alter­na­tywnych cieszy się coraz większym zainte­re­so­waniem, ponieważ coraz więcej ludzi i firm stara się żyć i działać bardziej ekolo­gicznie. Pojazdy napędzane paliwami alter­na­tywnymi – lub pojazdy AFV – korzystają z połączenia alter­na­tywnych źródeł energii i technologii w celu ograni­czenia wykorzy­stania paliw opartych na ropie.

Niektóre z najczęściej wykorzy­sty­wanych paliw alter­na­tywnych to:

  • Biodiesel i diesel ze źródeł odnawialnych: paliwo wytwarzane z odpadów organicznych, takich jak tłuszcze zwierzęce i oleje roślinne. Paliw tych używa się wyłącznie w mieszankach i są one popularne w branży transportu komer­cyjnego.
  • Gaz ziemny: występuje w formie skonden­so­wanej (CNG) i płynnej (LNG). Zapewnia niższy poziom emisji spalin i cichszą pracę silnika w porównaniu z paliwami typu diesel. Jest powszechnie używany w transporcie ciężkim.
  • Bezsiarkowy olej napędowy: używany w transporcie lądowym i morskim od 2011 roku
  • Elektryczność: obecnie najczęściej używane paliwo alter­na­tywne. Na dłuższą metę zapewnia potencjalne oszczęd­ności dla komer­cyjnych flot pojazdów, jednak wiąże się z pewnymi ograni­cze­niami przeje­chanego dystansu. Mimo wszystko samochody elektryczne we flotach firmowych stają się coraz bardziej popularne.

Paliwa alter­na­tywne w transporcie prywatnym i publicznym

Paliwa alter­na­tywne we flotach firmowych

Paliwa alter­na­tywne w transporcie prywatnym i publicznym

Zależność od ropy naftowej w sektorze transportu komer­cyjnego przez wiele lat utrzymywała się na wysokim poziomie. Wynikało to z łatwości przetwa­rzania i przecho­wy­wania tego surowca, obecności odpowiedniej infra­struktury oraz niskich kosztów. Przy wdrażaniu pojazdu napędzanego paliwami alter­na­tywnymi należy jednak zmierzyć się z trzema głównymi wyzwaniami. Z tego powodu pojazdy hybrydowe są uważane za najbardziej elastyczne rozwiązanie tej kwestii.

Na całym świecie wdrożono liczne regulacje mające na celu obniżenie poziomu emisji CO2. W najnowszym raporcie Komisja Europejska przed­stawiła plan obniżenia emisji gazów cieplar­nianych na terenie UE o co najmniej 55% do 2030 roku.

W Wielkiej Brytanii rząd zachęcał obywateli do zmiany obecnie używanych pojazdów na pojazdy o niskim poziomie emisji, oferując przy tym dotacje. Zarówno dla firm, jak i osób prywatnych, kupujących takie pojazdy dostępne są znaczne ulgi podatkowe oraz zwroty kosztów. Taki stan rzeczy zwiększył zapotrze­bo­wanie na pojazdy o niskim poziomie emisji oraz zbudowanie odpowiedniej infra­struktury.

Przyszłość wydajnych flot i paliw alter­na­tywnych

Paliwa alter­na­tywne czy warto

Przyszłość wydajnych flot i paliw alter­na­tywnych

Czy wiesz, że obecnie 50% kierowców w Europie rozważa zakup w pełni elektrycznego pojazdu? Wiele firm wdraża pojazdy elektryczne w ramach swoich flot, mając na uwadze względy finansowe, użyteczność oraz korzyści dla środowiska a także optyma­li­zację wydajności floty firmowej.

Oto kilka zalet komer­cyjnego wykorzy­stania pojazdów elektrycznych:

  • Niższe koszty eksplo­atacji w porównaniu z pojazdami z silnikiem spalinowym
  • Zachęty finansowe ze strony wielu samorządów i władz centralnych
  • Możliwość wykorzy­stania większej ilości danych pojazdu w celu zwiększenia wydajności floty
  • Poten­cjalnie łatwiejsza i tańsza konserwacja
  • Niższy poziom emisji i bardziej ekologiczna działalność

Jeśli w Twojej firmie zrówno­ważony rozwój jest jedną z podsta­wowych wartości, szybkie wdrożenie komer­cyjnych pojazdów elektrycznych może być doskonałym sposobem na wprowa­dzenie tej idei w życie. Dostawcy usług telema­tycznych, tacy jak Webfleet, mogą pomóc Ci uzyskać maksymalne korzyści po dodaniu pojazdów elektrycznych do floty. Skontaktuj się z naszym zespołem ds. sprzedaży, aby dowiedzieć się, co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić.

prepare to plug in

Wdrożenie zarządzania flotą pojazdów elektrycznych

prepare to plug in

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat wdrażania pojazdów elektrycznych i zarządzania nimi w swojej flocie?

Przeczytaj pełny przewodnik