Paliwa alter­na­tywne

Typy paliw alter­na­tywnych

Paliwa alter­na­tywne co warto wiedzieć

Typy paliw alter­na­tywnych

Jazda z użyciem paliw alter­na­tywnych cieszy się coraz większym zainte­re­so­waniem, ponieważ coraz więcej ludzi i firm stara się żyć i działać bardziej ekolo­gicznie. Pojazdy napędzane paliwami alter­na­tywnymi – lub pojazdy AFV – korzystają z połączenia alter­na­tywnych źródeł energii i technologii w celu ograni­czenia wykorzy­stania paliw opartych na ropie.

Niektóre z najczęściej wykorzy­sty­wanych paliw alter­na­tywnych to:

Przejdź do zawartości
 • Biodiesel i diesel ze źródeł odnawialnych: paliwo wytwarzane z odpadów organicznych, takich jak tłuszcze zwierzęce i oleje roślinne. Paliw tych używa się wyłącznie w mieszankach i są one popularne w branży transportu komer­cyjnego.
 • Gaz ziemny: występuje w formie skonden­so­wanej (CNG) i płynnej (LNG). Zapewnia niższy poziom emisji spalin i cichszą pracę silnika w porównaniu z paliwami typu diesel. Jest powszechnie używany w transporcie ciężkim.
 • Bezsiarkowy olej napędowy: używany w transporcie lądowym i morskim od 2011 roku
 • Elektryczność: obecnie najczęściej używane paliwo alter­na­tywne. Na dłuższą metę zapewnia potencjalne oszczęd­ności dla komer­cyjnych flot pojazdów, jednak wiąże się z pewnymi ograni­cze­niami przeje­chanego dystansu. Mimo wszystko samochody elektryczne we flotach firmowych stają się coraz bardziej popularne.

Paliwa alter­na­tywne w transporcie prywatnym i publicznym

Paliwa alter­na­tywne we flotach firmowych

Paliwa alter­na­tywne w transporcie prywatnym i publicznym

Zależność od ropy naftowej w sektorze transportu komer­cyjnego przez wiele lat utrzymywała się na wysokim poziomie. Wynikało to z łatwości przetwa­rzania i przecho­wy­wania tego surowca, obecności odpowiedniej infra­struktury oraz niskich kosztów. Przy wdrażaniu pojazdu napędzanego paliwami alter­na­tywnymi należy jednak zmierzyć się z trzema głównymi wyzwaniami. Z tego powodu pojazdy hybrydowe są uważane za najbardziej elastyczne rozwiązanie tej kwestii.

Na całym świecie wdrożono liczne regulacje mające na celu obniżenie poziomu emisji CO2. W najnowszym raporcie Komisja Europejska przed­stawiła plan obniżenia emisji gazów cieplar­nianych na terenie UE o co najmniej 55% do 2030 roku.

Przejdź do zawartości

W Wielkiej Brytanii rząd zachęcał obywateli do zmiany obecnie używanych pojazdów na pojazdy o niskim poziomie emisji, oferując przy tym dotacje. Zarówno dla firm, jak i osób prywatnych, kupujących takie pojazdy dostępne są znaczne ulgi podatkowe oraz zwroty kosztów. Taki stan rzeczy zwiększył zapotrze­bo­wanie na pojazdy o niskim poziomie emisji oraz zbudowanie odpowiedniej infra­struktury.

Przyszłość wydajnych flot i paliw alter­na­tywnych

Paliwa alter­na­tywne czy warto

Przyszłość wydajnych flot i paliw alter­na­tywnych

Czy wiesz, że obecnie 50% kierowców w Europie rozważa zakup w pełni elektrycznego pojazdu? Wiele firm wdraża pojazdy elektryczne w ramach swoich flot, mając na uwadze względy finansowe, użyteczność oraz korzyści dla środowiska a także optyma­li­zację wydajności floty firmowej.

Oto kilka zalet komer­cyjnego wykorzy­stania pojazdów elektrycznych:

 • Niższe koszty eksplo­atacji w porównaniu z pojazdami z silnikiem spalinowym
 • Zachęty finansowe ze strony wielu samorządów i władz centralnych
 • Możliwość wykorzy­stania większej ilości danych pojazdu w celu zwiększenia wydajności floty
 • Poten­cjalnie łatwiejsza i tańsza konserwacja
 • Niższy poziom emisji i bardziej ekologiczna działalność
Przejdź do zawartości

Jeśli w Twojej firmie zrówno­ważony rozwój jest jedną z podsta­wowych wartości, szybkie wdrożenie komer­cyjnych pojazdów elektrycznych może być doskonałym sposobem na wprowa­dzenie tej idei w życie. Dostawcy usług telema­tycznych, tacy jak Webfleet, mogą pomóc Ci uzyskać maksymalne korzyści po dodaniu pojazdów elektrycznych do floty. Skontaktuj się z naszym zespołem ds. sprzedaży, aby dowiedzieć się, co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić.

fuel saving strategies

Jak oszczędzać paliwo: najlepsze sposoby na obniżenie kosztów paliwa dla Twojej firmy

fuel saving strategies

Kosztów paliwa nie da się uniknąć. Przeczytaj nasz e-book i poznaj praktyczne strategie oszczę­dzania paliwa.

Przeczytaj pełny przewodnik

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

 • Ukierun­kowane reklamy
 • Dane Analityczne
 • Perso­na­li­zacja
 • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.