Alter­na­tieve brand­stoffen

Soorten alter­na­tieve brand­stoffen

Soorten alter­na­tieve brand­stoffen

Soorten alter­na­tieve brand­stoffen

Er is steeds meer aandacht voor alter­na­tieve brand­stoffen nu meer en meer mensen en bedrijven milieu­vrien­de­lijker willen leven en werken. Voertuigen op alter­na­tieve brand­stoffen (Alternative Fuel Vehicles - AFV's) gebruiken combinaties van alter­na­tieve energie­bronnen en techno­lo­gieën om het gebruik van aandrijving van uit ruwe olie vervaar­digde brand­stoffen te verminderen.

Enkele van de alter­na­tieve brand­stoffen die veel worden gebruikt, zijn:

Naar content gaan
  • Biodiesel en hernieuwbare diesel: gemaakt van organisch afval zoals dierlijke vetten en plant­aardige olie. Dit is alleen bedoeld om te mengen en het wordt vaak gebruikt door commerciële trans­port­be­drijven.
  • Aardgas: kan gecom­pri­meerd (CNG) en vloeibaar (LNG) zijn. Biedt minder uitstoot en is stiller in verge­lijking met diesel. Dit wordt veel gebruikt bij zware transporten.
  • Zwavelvrije gasolie: wordt sinds 2011 gebruikt in zowel de binnenvaart als op zee
  • Elektri­citeit: momenteel de belang­rijkste alter­na­tieve brandstof. Kan op de lange termijn kosten­voor­delen opleveren voor bedrijfs­wa­gen­parken hoewel er beperkingen zijn wat betreft het rijbereik. Gezien de huidige ontwik­keling van elektrische voertuigen zullen deze beperkingen steeds kleiner worden.

Alter­na­tieve brand­stoffen in particulier en openbaar vervoer

Alter­na­tieve brand­stoffen in particulier en openbaar vervoer

Alter­na­tieve brand­stoffen in particulier en openbaar vervoer

De afhan­ke­lijkheid van olie in de commerciële trans­port­sector is hoog gebleven door de gemak­ke­lijke hanteer­baarheid, de bestaande infra­structuur en de kosten. Dit zijn dan ook de drie belang­rijkste obstakels die moeten worden overwonnen bij de integratie van voertuigen op alter­na­tieve brand­stoffen. Om deze reden worden hybride voertuigen door sommigen beschouwd als de meest flexibele vorm van alter­na­tieve aandrijving.

Over de hele wereld zijn talloze regels geïmple­men­teerd om de CO2-uitstoot te verminderen. In haar laatste rapport heeft de Europese Commissie voorgesteld de uitstoot van broei­kas­gassen in de EU voor 2030 met ten minste 55% te verminderen.

Naar content gaan

In het Verenigd Koninkrijk moedigt de regering bijvoor­beeld de overstap op emissiearme voertuigen aan met stimu­le­rings­maat­re­gelen voor gebruikers. Er zijn aanzien­lijke belas­ting­ver­la­gingen en aankoop­sub­sidies voor kopers van zowel parti­cu­liere als bedrijfs­voer­tuigen. Dit heeft de vraag naar emissiearme voertuigen en de aanleg van de bijbe­ho­rende infra­structuur doen toenemen.

De toekomst van efficiënte wagenparken en alter­na­tieve brand­stoffen

De toekomst van efficiënte wagenparken en alter­na­tieve brand­stoffen

De toekomst van efficiënte wagenparken en alter­na­tieve brand­stoffen

Wist u dat 50% van de Europese automo­bi­listen zegt de aankoop van een volledig elektrische auto te overwegen? En veel bedrijven stappen over op elektrische voertuigen vanwege de financiële, praktische en ecologische voordelen.

Hier volgen enkele van de belang­rijkste voordelen van elektrische voertuigen voor commercieel gebruik:

  • Lagere bedrijfs­kosten in verge­lijking met voertuigen met een verbran­dings­motor
  • Financiële stimu­le­rings­maat­re­gelen van veel lokale overheden en regeringen
  • Meer voertuig­ge­gevens die kunnen worden gebruikt om uw wagenpark efficiënter te maken
  • Potentieel eenvoudiger en goedkoper onderhoud
  • Lagere uitstoot en duurzamer in het gebruik
Naar content gaan

Als duurzaamheid een van de kernwaarden van uw organisatie is, kan een vroege overstap op commerciële EV's en alter­na­tieve brand­stoffen een geweldige manier zijn om dit te versterken. En een telema­ti­ca-aan­bieder zoals Webfleet kan u helpen de meeste waarde te halen uit de elektrische voertuigen in uw wagenpark. Neem contact op met ons verkoopteam voor meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen.

fuel saving strategies

Brandstof besparen: de beste manieren voor uw bedrijf om te besparen op brand­stof­kosten

fuel saving strategies

Brandstof is een onzekere en onver­mij­de­lijke kostenpost. Lees ons eBook voor praktische strategieën om brandstof te besparen.

Lees de complete gids