System zarządzania zużyciem paliwa - czym jest?

Zarządzanie zużyciem paliwa to funkcjo­nalność stanowiąca część procesu gospodarki paliwowej, pozwala go usprawnić i obniżyć koszty utrzy­my­wania floty firmowej. Obejmuje on sprzęt i oprogra­mo­wanie, zwane całościowo „telematyką”, służące do monito­ro­wania zużycia paliwa w czasie rzeczy­wistym w celu zwiększenia wydajności floty. Systemy zarządzania zużyciem paliwa pomagają obniżyć koszty paliwa dzięki monito­ro­waniu poziomu emisji CO2, poprawie stylu jazdy i dbaniu o dobry stan techniczny pojazdów.

Jak działają systemy zarządzania zużyciem paliwa?

Jak działają systemy zarządzania zużyciem paliwa?

Kierownicy flot zwykle monitorują zużycie paliwa, zapisując odpowiednie informacje ręcznie. Sposób ten jednak jest czaso­chłonny i niezbyt ekologiczny. Oprogra­mo­wanie do zarządzania zużyciem paliwa umożliwia kierownikom flot automa­tyczne pozyski­wanie i przecho­wy­wanie danych dotyczących paliwa, co pozwala na podjęcie świadomych decyzji w kwestii obniżenia jego zużycia.

Różne rozwiązania z zakresu oprogra­mo­wania oferują różne funkcje, ale ogólnie systemy do zarządzania paliwem pomagają monitorować zużycie paliwa w ramach całej floty. Niektóre systemy wykorzy­stują dane pojazdu i dane kierowcy w celu obniżenia zużycia paliwa, poziomu emisji CO2 i kosztów. Dzięki temu można ustalić cele poziomu zużycia paliwa i KPI w oparciu o dane dotyczące paliwa, np. liczbę tankowań danego pojazdu.

Oprócz tego systemy do zarządzania zużyciem paliwa pozwalają przejąć kontrolę nad zakupami paliwa. To oprogra­mo­wanie będzie dostarczać Ci informacji o wszystkich zakupach paliwa i o tym, jak wpływają one na koszty, a następnie klasy­fi­kować je według tego kryterium. Informuje ono również o tym, ile razy należy zatankować dany pojazd w ciągu dnia. Oznacza to, że jeśli okaże się, że któryś pojazd trzeba tankować trzy razy częściej niż inne pojazdy, możesz natych­mia­stowo podjąć odpowiednie działanie w celu rozwiązania tego problemu.

Oprogra­mo­wanie do zarządzania zużyciem paliwa

Oprogra­mo­wanie do zarządzania zużyciem paliwa

Oprogra­mo­wanie do zarządzania zużyciem paliwa pomaga obniżyć zużycie paliwa i jego koszty. Zapewnia dostęp do danych pojazdu i danych kierowcy, dzięki którym można zarządzać zużyciem paliwa. Umożliwia anali­zo­wanie danych i porów­ny­wanie wydajności w danym okresie czasu. Dzięki temu możesz podejmować świadome decyzje mające na celu obniżenie zużycia paliwa i kosztów.

Dane kierowcy zapewniają wgląd w styl jazdy kierowcy, który jest kluczowym czynnikiem mającym wpływ na zużycie paliwa. Nawyki, takie jak przekra­czanie prędkości, praca na biegu jałowym lub ostre wchodzenie w zakręty, wpływają na zużycie paliwa. Możesz analizować elementy stylu jazdy, które powodują większe zużycie paliwa niż inne oraz określać, którzy kierowcy wymagają dodatkowego przeszko­lenia i motywacji do poprawy stylu jazdy.

Webfleet: rozwiązanie do zarządzania zużyciem paliwa

Webfleet: rozwiązanie do zarządzania zużyciem paliwa

Webfleet zapewnia wgląd w informacje o zużyciu paliwa i stylu jazdy w czasie rzeczy­wistym oraz informuje Cię o zbliżającym się terminie przeglądu. Monitoruj kierowców i podejmuj działania w kwestii zachowań zwięk­sza­jących zużycie paliwa. System powiadamia Cię również za każdym razem o problemach diagno­stycznych pojazdów. Odpowiednie zapla­no­wanie przeglądu pomaga ograniczyć przestój i zapewnić najlepszy stan pojazdów. Dobry stan techniczny pojazdów również wpływa na oszczędność paliwa.

System zarządzania zużyciem paliwa, taki jak Webfleet, zapewnia kierowcom i kierownikom flot dostęp do warto­ściowych informacji umożli­wia­jących lepsze gospo­da­ro­wanie paliwem. Pomaga obniżyć koszty paliwa i zopty­ma­li­zować jego zużycie, zwiększyć bezpie­czeństwo na drodze, poprawić styl jazdy kierowców oraz obniżyć poziom emisji dwutlenku węgla dzięki optyma­li­zacji tras.

Dowiedz się więcej na temat tego, jak Webfleet może pomóc Ci lepiej zarządzać zużyciem paliwa.

wfs cutting costs whitepaper

redukcja kosztów dzięki zarządzaniu flotą pojazdów

wfs cutting costs whitepaper

Rozwiązania do zarządzania flotą to najbardziej efektywny sposób na ograni­czenie kosztów paliwa, serwi­so­wania oraz ubezpie­czania bez obniżania wydajności

Pobierz dokument