EV Services Platform

Minden egy helyen az egyszerű és sikeres elekt­ro­mo­sí­táshoz

Kérjen vissza­hívást

Az EV Services Platform összegyűjti a piacvezető energetikai és e-mobi­litási szolgál­ta­tókat egy olyan szolgál­tatási hálózatban, ahol bizton­ságban tudhatja adatait. Kiválaszt­hatja az Ön vállal­ko­zá­sának megfelelő megoldások kombi­ná­cióját, amelyeket zökke­nő­men­tesen össze­kap­csolhat, ráadásul alacsonyabb integrálási költségek mellett.

Milyen előnyökkel jár az EV Services Platform?

Alacsonyabb integrációs költségek

A kiválasztott EV-szol­gál­ta­tások előre integrálva lesznek a platformon

Minden elekt­ro­mo­sítási szolgál­tatást megkaphat egy helyen

Teljes körű szolgál­ta­tások érhetők el járműparkja elekt­ro­mo­sí­tá­sához és kezeléséhez

Beszállítói kötöttség elkerülése

Az előre integrált partnerek révén rugalmasan válogathat a beszállítók között

Hozzáférés piacvezető megol­dá­sokhoz

A partnerek közötti adatcsere által élvonalbeli szolgál­ta­tá­sokhoz férhet hozzá

Adatok védelme

A GDPR-nak megfelelő platform megvédi az adatait

Milyen szolgál­ta­tá­sokhoz férhet hozzá a platformon?

EV-jár­mű­park­ke­zelés

Vegyes járműparkok kezelése egyetlen platformon keresztül

Az elektromos és belső égésű motoros járműveket ugyanazon a helyen követheti nyomon

Műveletek zökke­nő­mentes működésének biztosítása

A hatótá­volság, az akkumu­lá­torok töltöttségi szintjének és az energia­fo­gyasztás adatainak valós idejű elemzése

Járműparkja telje­sít­mé­nyének optima­li­zálása

A jármű­ve­zetői stílus funkcióval és az energia­fo­gyasztási adatokkal javíthatja járműparkja telje­sít­ményét

fleet manager 01 ev stations
ev station van

EV-töltő hardver és szoftver

Szükséges töltők megfelelő megter­vezése

Kérjen szakértői tanácsot a töltési infra­struktúra megter­ve­zé­séhez

Töltők helyének megha­tá­rozása

A töltők helyeit a járműpark igényei és az energia­kor­látok alapján határoz­hatja meg

Töltők felügyelete

Egy irányí­tó­pulton keresztül nyomon követheti a töltők telje­sít­ményét

EV-okos­töltés

Energia­költ­ségek és káros­anyag-ki­bo­csátás csökkentése

Kerülje el a csúcs­ter­helés túllépése miatti extra díjakat, és csökkentse kibocsá­tását saját megújuló energia­for­rá­sainak töltéshez való felhasz­ná­lá­sával

Töltők és járművek felügyelete egyetlen platformon

Csatla­koz­tasson bármilyen márkájú1 töltőt Webfleet rendsze­réhez, és kövesse nyomon elektromos járműveit és a töltési rutint

Járművek akkumu­lá­tor-é­let­tar­ta­mának optima­li­zálása

Szabályozza a töltési sebességet az akkumulátor gyorsabb elhasz­ná­ló­dá­sának elkerülése érdekében

parking fleet black vans
fleet manager tablet 01

EV-tervezés

Rendelések megter­vezése az elektromos jármű­park­jához igazodva

Tervezze megren­de­léseit az energia, a töltés, az akkumulátor és az útvonal korlátai alapján

Jármű-út­vo­nal-meg­ren­delés hozzá­ren­de­lések optima­li­zálása

A járműadatok alapján tervezési és töltési priori­tá­sokat határozhat meg

Ügyfél­élmény javítása

Pontos érkezési időpontokat biztosíthat, amelyek figyelembe veszik a töltés­meg­ál­lá­sokat és a váratlan késéseket is

EV-ener­gia­ke­zelés

Villa­mos­ener­gi­a-há­lózat korlátainak elkerülése

Az intelligens energia­ki­egyen­lí­téssel az épület és más energia­fo­gyasztók többlet­ka­pa­ci­tásán belül maxima­li­zál­hatja a töltési telje­sít­ményt

A legjobb energiaárak kihasz­nálása

Energia­igényét előre tervezheti, és így kihasz­nál­hatja energia­szol­gál­tatója legjobb tarifáit

Jobb megtérülés az energetikai beruhá­zá­sokból

Bevételre tehet szert azáltal, hogy energia­igényét rugalmasan kínálja a különböző energia­pi­a­cokon

renewable energies
3d inside electric vehicle

EV-ak­ku­mu­lá­tor­elem­zések

Járműparkja bizton­sá­gának és megbíz­ha­tó­sá­gának biztosítása

Előzetes figyel­mez­te­té­seket kaphat az akkumu­lá­torok rendel­le­nes­sé­geiről

Elektromos járművek marad­vány­ér­té­kének szem előtt tartása

Korábbi vezetési és töltési adatokon alapuló akkumu­lá­tor-ál­la­pot­je­len­té­sekhez férhet hozzá

Akkumu­lá­torok élettar­ta­mának maxima­li­zálása

Tanácsokat kaphat az akkumu­lá­torok élettar­ta­mának meghosszab­bí­tá­sához, valamint előre tervezheti azok cseréjét

Megbízható EV-szol­gál­tatási partnereink

EV Services Platform

A keres­ke­delmi jármű­par­kokhoz tartozó EV-szol­gál­ta­tások portfóliója

Legyen a partnerünk

Csatla­kozzon az első EV-szol­gál­tatási platformhoz

Népsze­rű­sítse szolgál­ta­tásait, és bővítse ügyfélkörét az EV Services Platform segít­sé­gével

Adja meg az utónevét.
Írja be a vezeték­nevét.
Adja meg a cégét.
Adja meg a telefon­számát.
Adja meg az e-mail-címét
A mező kitöltése kötelező.

Személyes adatait nálunk bizton­ságban vannak. Olvassa el adatvédelmi szabály­za­tunkat további részle­tekért.

1 OCPP 1.6j-kom­pa­ti­bi­litás és inter­net­kap­csolat szükséges.