Jármű­kö­vetés

Kövesse nyomon valós időben a járműveket, illetve takarítson meg pénzt és időt az úton.

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

A Webfleet Solutions jármű­kö­vetési és jármű­park­kö­vetési megoldásai valós idejű helymeg­ha­tá­rozást nyújtanak a járműpark minden járműve esetében. Ez lehetővé teszi az Ön számára, hogy gyorsan alkal­maz­kod­hasson az új fejle­mé­nyekhez, és átgondolt, megala­pozott döntéseket hozzon.

Járműkövető rendszerünk elárulja, melyik munka­vállaló tartózkodik a legközelebb az új felada­tokhoz, valamint azonnali hozzáférést biztosít a fontos jármű­ada­tokhoz és a vezetési stílussal kapcsolatos infor­má­ci­ókhoz, például a gyors­haj­táshoz vagy az intenzív fékezéshez. A jármű­kö­ve­téssel pénzt takaríthat meg és hatéko­nyabbá teheti vállal­ko­zását.

A jármű­kö­vetés a következők esetében segít:

Mindig valós időben követheti, hogy merre járnak járművei.

Igazolást kaphat a szállí­tásról, és betekintést szerezhet az ügyfélnél töltött időbe.

A korábbi utazások össze­ha­son­lí­tá­sával felis­merheti a megta­ka­rítási lehető­sé­geket.

Javíthatja az ügyfél­él­ményt a pontos becsült érkezési időpon­tokkal.

Gyorsan reagálhat az ügyfeleket érintő vészhely­ze­tekre úgy, hogy elküldi a jármű­ve­ze­tőnek a leggyorsabb becsült érkezési időpontot.

A kilomé­ter­költ­ség-nyil­ván­tar­tással adminiszt­rációs időt takaríthat meg és betarthatja az adózással kapcsolatos szabályokat.

Fő funkciók

Valós idejű jármű­kö­vetés

Függetlenül attól, hogy a jármű­ve­zetők parkolnak vagy úton vannak, a WEBFLEET segít­sé­gével megtudhatja pontos helyzetüket. Ez segíthet a szállítás igazo­lá­sában, és lehetővé teszi a munka­idő-irány­elvek betar­tá­sának ellen­őr­zését.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Informatív nyomkövetés

A korábbi utazások nyomon követésével felis­merheti a megta­ka­rítási lehető­sé­geket. Járműkövető rendszerünk pontosan rögzíti a ledolgozott vagy a volán mögött töltött órákat, és eltárolja, hogy a járműparkja egyes járművei az elmúlt 90 napban merre jártak. A járműkövető és a jármű­park­követő rendszer ezen funkciója azonnali áttekintést nyújt a járművek mozgásáról, kiemelve a rendel­le­nes­sé­geket és feltárva az üzleti mintákat.

Azonnali, közvetlen riasztások

A WEBFLEET azonnali riasztást ad, ha egy jármű egy korábban kijelölt területre vagy kijelölt földrajzi zónába lép be, vagy elhagyja azt.

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Megbízható kilomé­ter­költ­ség-nyil­ván­tartás

Csökkentse minimálisra az adminiszt­rációs időt a magán és üzleti futás­tel­je­sítmény automatikus rögzí­té­sével.

Tovább

Átlátható és pontos térképek

Választhat a rendkívül pontos forgalmi infor­má­ciókat tartalmazó TomTom-tér­képek, az utcaképet tartalmazó Google-tér­képek és a műholdas térképek közül

Webfleet Solutions
Webfleet Solutions

Vezér­lő­pultok és testre­szabott jelentések

Javítsa a terme­lé­keny­séget a jármű­ve­zetők adatainak elemzésével. A vezetési órákkal, a vezetési esemé­nyekkel, a munkaidővel, az útjelen­té­sekkel és sok egyébbel kapcsolatos vezér­lő­pultok és személyre szabott jelentések széles skálája áll rendel­ke­zésére.

Tovább

Kezelje járműparkja működését bárhonnan

A járműpark irányí­tá­sához nem kell az irodában ülnie. A WEBFLEET mobil­al­kal­mazás segít­sé­gével minden ott van a tenyerében.

Funkciók:

  • Valós idejű jármű- és eszköz­kö­vetés
  • Kétirányú kommu­ni­káció
  • Útvonal­ke­zelés
  • Osszon ki új megren­de­lé­seket és feladatokat
  • Értesítések és riasztások
További információ a WEBFLEET mobil­al­kal­ma­zásról
Webfleet Solutions

Minden, amit tudni szeretne a jármű­kö­ve­tésről

Mi az a jármű­kö­vetés?

A jármű­kö­vetés a jármű automatikus helymeg­ha­tá­ro­zását kombinálja egy olyan szoftverrel, amely képes az adatok össze­gyűj­tésére és megtar­tására. A helyadatok lekérésének, tárolásának, és végül feldol­go­zá­sának hármas funkciója lehetővé teszi a követők számára, hogy valós időben megismerjék a jármű helyzetét.

Azáltal, hogy a járműparkba tartozó személy­gép­kocsik, kiste­her­autók és teherautók valós idejű és korábbi helyadatait is biztosítják, a járműkövető megoldások a jármű­park­ke­zelőt az éppen zajló munka­fo­lya­matok hatékonyabb kezelésében és abban is segítik, hogy jobban megala­pozott intéz­ke­dé­seket hozhasson a jövőbeli fejlesz­tések érdekében.

Mi az a GPS jármű­kö­vetési rendszer?

A járművek GPS-alapú követése úgy működik, ahogy az elnevezése is sugallja. A felhasználó a globális helymeg­ha­tározó rendszer segít­sé­gével figyelemmel kísérheti a jármű­parkhoz tartozó járművei földrajzi helyzetét.

A kapott adatokat az eszköz a jellegétől függően tárolhatja a belső memóri­á­jában, vagy átadhatja valós időben egy vele együtt­működő programnak. Egyes GPS-nyom­követő rendszerek mobil­ada­tokkal működnek (például, mint ami a legtöbb korszerű okostelefon fut), míg mások műholdas jeleken alapuló infor­má­ciókat tárolnak és közve­tí­tenek.

A műholdas GPS-nyom­követő rendszerek a helyadatok valós idejű frissí­té­séhez nem igényelnek mobil­há­ló­zatot. Követ­ke­zés­képpen olyan kihívá­sokkal teli útvonalakon is jól használ­hatók, amelyek mentén a jó térerő ritka vagy valószí­nűtlen. A GPS rendszerek mindazon­által mindkét esetben megbíz­hatóan pontosak.

Miért érdemes jármű­kö­vetési rendszert használni?

A jármű­park­ke­zelés terén egy jármű­kö­vetési rendszer számos előnyel kecsegtet. A jármű­kö­vetés jóvoltából a jármű­park­ke­zelők és a diszpé­cserek bármikor nyomon követhetik a jármű­ve­zetők és a rakományok pillanatnyi helyét – ez nagyon hasznos a váratlan helyzetek kezelésénél, és hatékony eszköz annak bizto­sí­tására, hogy az üzleti vállalkozás legér­té­kesebb erőforrásai bizton­ságban és mindig megfelelő állapotban legyenek.

A jármű­kö­vetési rendszerek a becsült érkezési időpont pontosabb megadásában is segíthetnek, különösen, ha az Ön által használt megoldás pontos közlekedési infor­má­ciókat kínál. Ezzel a funkcióval jól alkal­maz­kodhat a váratlan forgalmi dugókhoz, és figyel­mez­tetheti a jármű­ve­zetőt, hogy módosítsa az útvonalát.

Egy megbízható jármű­kö­vetési megoldás szükség esetén a kézbesítést is igazolhatja, és jóvoltából abba is betekintést nyerhet, hogy mennyi időt tölt a járművezető az ügyfélnél.

A jármű­kö­vetési rendszer javíthatja a jármű­ve­ze­tővel történő kapcso­lat­tartást és a járművezető telje­sít­mé­nyének értéke­lé­sében is segítséget nyújthat. A jármű­kö­vetési megoldás betekintést nyújthat például a járművezető vezetési stílusába, ami jó alap lehet a célzott coaching és a fejlesz­tések tekin­te­tében.

A jármű­kö­vetés az útvonal megter­ve­zé­sében is segítséget nyújthat. Segít az útvonalak jövőbeli gyorsabb és hatékonyabb kiválasz­tá­sában, és garantálja, hogy a jármű­ve­zetők mindig megfe­lel­jenek azon törvé­nyeknek, amelyek megha­tá­rozzák, hogy egy műszakban hány órát szabad folya­ma­tosan dolgozniuk.

Röviden, a szolgál­tatás a járműpark felügye­le­tének olyan szintjét biztosítja, amire a régi techno­ló­gi­ákkal korábban még soha nem volt lehetőség.

Mik a nyomkövetés előnyei?

A járművei által megtett korábbi utak vizsgálata nagyszerű módja annak, hogy azonosítsa, hol lehet megta­ka­rítani, és nagyobb hatékony­ságot elérni a munka­fo­lya­matban. A megbízható járműkövető rendszer pontosan rögzíti a ledolgozott órákat és a vezetett órákat. A felhasználó megte­kintheti járművei korábbi helyzetét, egyes esetekben akár 90 napra vissza­me­nőleg is.

Ezekkel az infor­má­ci­ókkal jobban felbe­csülheti járműparkja telje­sít­ményét és az erőforrások felhasz­ná­lását. Mintákat és rendel­le­nes­sé­geket azonosíthat abból, hogy járművei hogyan mozognak napról napra, így intelligens döntéseket hozhat azzal kapcso­latban, hogy mely területeken lenne szükség a javulásra.

Mennyibe kerül a jármű­kö­vetés?

A jármű­kö­vetés költségei jelentősen függnek a választott díjcso­magtól. A jármű­kö­vetési megoldás teljes költségét olyan tényezők is befolyá­sol­hatják, mint a követni kívánt járművek száma.

Ugyanakkor, míg a jármű­kö­vetési rendszer bevezetése nyilvánvaló költsé­gekkel jár, a szolgál­ta­táshoz megta­ka­rí­tások is kötődnek. A fokozott felügye­lettel együtt járó telje­sít­mény-ja­vu­lással például a lehengerlő hatékony­sághoz kapcsolódó futás­tel­je­sítmény, idő és egyéb kiadások tekin­te­tében sok pénzt takaríthat meg a járműpark szintjén.

Hogyan működik a járműkövető rendszer?

A jármű­kö­vetés a globális helymeg­ha­tározó rendszerek segít­sé­gével működik. Először is, a járművek olyan hardver­esz­kö­zökkel vannak ellátva, amelyek vevőként szolgálnak a fontos műholdas jelekhez. A legegy­szerűbb jármű­kö­ve­téshez mindössze egy okoste­le­fonra van szükség, míg más rendszerek külön eszköz besze­re­lését is igényel­hetik.

A GPS-képes eszköz folya­ma­tosan kommunikál a műholddal, miközben a jármű mozgásban van. Amellett, hogy infor­má­ciókat közölnek a jármű konkrét helyéről, számos nyomkö­vetési rendszer más kulcs­fon­tosságú adatpon­tokat is képes megadni, például az irányt és a sebességet.

Ismerje meg a működését

Hogyan működik a GPS a járműkövető rendszerek esetében?

Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

A befektetés átlagosan 6–9 hónap alatt térül meg

Ütemezzen be egy bemutatót, és ismerje meg, hogyan segítheti vállal­ko­zását a WEBFLEET, vagy forduljon egy szakértőhöz, aki minden kérdésére válaszol.

Webfleet Solutions
Webfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet SolutionsWebfleet Solutions

Elavult böngészőt használ

Az oldal haszná­la­tához frissítsen egy modern webbön­gé­szőre.

Frissítés most