Webfleet Work App

Tökéletes társ a mobil munkaerő számára

Webfleet Work App

Tökéletes társ a mobil munkaerő számára

Digita­li­zálja munka­fo­lya­matát és növelje a hatékony­ságot egyszerűen a Webfleet  Work  App segít­sé­gével. Jármű­ve­zetői hatékonyan kezelhetik mindennapi teendőiket, és a lehető legjobb navigá­cióhoz férhetnek hozzá – mindezt egyetlen egyszerű Android alkal­ma­zásból.

Bemutatjuk a Webfleet Work App alkalmazást

A Webfleet Work App segít Önnek

Járművek nyomon követése

Kövesse nyomon járművei helyzetét valós időben a Webfleet rendszeren keresztül

Munkaerő kezelése

Legyen vele mindig tisztában hogy ki vezet, és tekintse meg a jármű­ve­zetők OptiDrive pontszámait1

Pontos érkezési pontok megadása

Javíthatja az ügyfél­él­ményt a pontos becsült érkezési időpon­tokkal2

Utazás részle­teinek megte­kintése

Áttekintést kaphat a rögzített munkaórák számáról, az utakról és a munka­végzési állapotról

Rendelések kezelése

Küldjön feladatokat és megren­delési utasí­tá­sokat az irodájából közvetlenül a Work App alkal­ma­zásba

Kiemelt fontosságú adatvédelem

Bizto­sít­hatja a vállalat adatainak és a jármű­ve­zetők magán­éle­tének védelmét

Fő funkciók

Nyomkövetés3

Tekintse meg a járműpark vezetési idejét, futás­tel­je­sít­ményét és helyét valós időben vagy egy kiválasztott időszakban a Webfleet rendszerben. LINK-eszköz haszná­la­tával nyomon tudja követni a járműveit. Másik megol­dásként a Mobil nyomkövetés is rendel­ke­zésre fog állni a járművezető mobil­esz­közén.

wf desktop mobile workapp
wf work app flexible assignment

Kezelje zökke­nő­men­tesen és rugalmasan a munkaerőt a Mobil nyomkö­ve­téssel

A jármű­ve­zetők a Work App alkalmazás haszná­la­tával hozzá­ren­del­hetik magukat a rendel­ke­zésre álló járművekhez, vagy Ön is hozzá­ren­delhet egy járművet egy adott jármű­ve­ze­tőhöz adott rendsze­res­séggel. A személy­zetet érintő változások esetén a meglévő előfi­ze­té­seket ismét felhasz­nál­hatja az új járművekhez vagy jármű­ve­ze­tőkhöz.

Zökke­nő­mentes kommu­ni­káció

A feladatokat és a megren­delési utasí­tá­sokat közvetlenül az irodából küldheti el a jármű­ve­zetők mobil­esz­közére. A jármű­ve­zetők a leküldéses értesí­té­seknek köszön­hetően mostantól egyetlen fontos frissí­tésről sem fognak lemaradni. Maradjon kapcso­latban a kétirányú üzenet­kül­déssel, amelynek köszön­hetően gyorsan reagálhat a váratlan eseményekre.

wf work app order details
wf work app working times

Munkaidő és fuvarozási módok

Rögzítse a munkaórák számát és az utakat egyetlen koppin­tással a kijelzőn. Válassza ki az út típusát (üzleti, ingázási vagy magán­jellegű) vagy a munka­végzési állapotot (dolgozik, szüneten van vagy befejezte a munkát).

A kategória legjobb navigációja a TomTom GO Fleet alkal­ma­zással

A minden jármű­tí­pushoz (beleértve a teher­au­tókat és az elektromos járműveket) használható professzi­o­nális navigáció2 segít a jármű­ve­ze­tőknek megtalálni a leggyorsabb útvonalat pontos érkezési időpon­tokkal.

Hivatalos partner­al­kal­ma­zásunk, a TomTom GO Fleet professzi­o­nális navigációt biztosít. Tökéletesen működik a Work App alkal­ma­zással.

Tudjon meg többet⁠
tt go fleet moving lane guidance
wf work app dashboard logbook

A jármű­ve­zetők magán­éle­tének védelme

A jármű­ve­zetők egyetlen érintéssel átvált­hatnak üzleti útról magánútra, így tiszte­letben tarthatja a járművezető magánéletét a magánutak alatt.

webfleet work app datasheet

Hozzáférés a Webfleet Work App adatlaphoz

webfleet work app datasheet

Szeretné egyszerűen növelni a hatékony­ságot? Íme egy rövid áttekintés a Webfleet Work App alkalmazás által nyújtott előnyökről és szolgál­ta­tá­sokról.

Töltse le az adatlapot

TomTom GO Fleet

A profess­izo­nális navigá­cióhoz használt hivatalos partnerünk, a TomTom GO Fleet zökke­nő­men­tesen össze­kap­csolható a Work App alkal­ma­zással. A TomTom GO Fleet segít­sé­gével a jármű­ve­zetők egyetlen helyen, könnyedén hozzá­fér­hetnek a naprakész térképekhez, valamint a forgalmi adatokhoz és a navigá­cióhoz. A jármű­ve­zetők automa­ti­kusan, kényelmesen elindít­hatják az útvonal­ter­vezést a rendelés úti céljához a Work App alkal­ma­zásból, a jármű­park­ke­zelők pedig kihasz­nál­hatják az aktuális érkezési idő és úti cél valós idejű látha­tó­sá­gának előnyeit.

A kategória legjobb navigációja

Ismerje meg a leggyorsabb útvonalakat minden járműtípus esetén (beleértve a teher­au­tókat és az elektromos járműveket) és a pontos becsült érkezési időpontokat.

tt go fleet truck restrictions
tt go fleet truck profile

Járműprofil

Hozzáférhet a korlá­to­zá­sokkal kapcsolatos infor­má­ci­ókhoz és az útvonallal kapcsolatos számí­tá­sokhoz a járműtípus, a motor, az üzemanyag és a szállítmány alapján.

Érdekes pontok

Fedezzen fel új helyeket, és találja meg, amit keres. Keressen közeli parko­ló­he­lyeket, benzin­ku­takat és egyéb helyeket.

tt go fleet pois

Minden, amit tudni szeretne a Webfleet Work App alkal­ma­zásról

Mi az a Webfleet Work App alkalmazás?

0
Ugrás a tartalomhoz

A Webfleet Work App egy mobilalapú alkalmazás, amely egysze­rű­sített feladat­ke­zelést és kommu­ni­kációt biztosít a jármű­ve­zetők számára. Amikor a jármű­park­ke­zelők regiszt­rálnak a Webfleet rendszerben, jármű­ve­zetőik ingyen letölthetik a Webfleet Work App alkalmazást. Ha járműparkja a Webfleet professzi­o­nális navigációs szolgál­ta­tását használja, jármű­ve­zetői hozzáférnek a szolgál­ta­táshoz a Work App alkal­ma­záson keresztül.

Milyen főbb előnyöket biztosít a Work App alkalmazás a járműparkok számára?

0
Ugrás a tartalomhoz

A Work App digita­li­zálja a munka­fo­lya­mat-me­nedzs­mentet. A járműpark tulaj­do­no­saként vagy kezelő­jeként automa­ti­zál­hatja az olyan folya­ma­tokat, mint az útjelen­tések és a megfelelés. A Work App alkal­ma­zással jóval egyszerűbbé válik a munkák megter­vezése, hiszen az instruk­ciókat közvetlenül a jármű­ve­ze­tőknek küldheti el a Webfleet Rende­lés­op­ti­ma­li­zálás funkciója segít­sé­gével.

Milyen típusú vállal­ko­zások számára hasznos a Work App alkalmazás?

0
Ugrás a tartalomhoz

AWebfleet Work App az összes jármű­tí­pussal (teherautó, autóbusz, távolsági autóbusz, könnyű haszon­gép­jármű, autó) kompa­ti­bilis. Ezért bármely vállalkozás, amely járműparkot működtet, kihasz­nál­hatja mobil­al­kal­ma­zá­sunkat, hogy növelje terme­lé­keny­ségét. A szállító és logisztikai cégek, az „utolsó kilométeres szállítási” szolgál­ta­tások, az egész­ségügyi szolgál­tatók és az alvál­lal­kozók egyaránt nagyobb hatékony­ságot érhetnek el a Work App haszná­la­tával.

Hogyan javítja a Work App alkalmazás a járműpark hatékony­ságát?

0
Ugrás a tartalomhoz

A Work App haszná­la­tának egyik legnagyobb előnye az útvonal-op­ti­ma­li­zálás. Ezzel a szolgál­ta­tással bizto­sít­hatja, hogy jármű­ve­zetői a leggyorsabb, legbiz­ton­sá­gosabb útvonalakat használják. Az ügyfelek így megbízható becsült érkezési időpontokat kapnak, és mindig elégedettek lesznek. Az utolsó pillanatban kell kiosztania egy munkát? Egyszerűen csak küldje el az instruk­ciókat a legkö­ze­lebbi jármű­ve­ze­tőnek.

Hogyan segít a Webfleet Work App a jármű­ve­ze­tőknek?

0
Ugrás a tartalomhoz

A Work App segít­sé­gével a jármű­ve­zetők időt takarít­hatnak meg, és csökkent­hetik a munka­ter­he­lé­süket is. Automa­ti­kusan regiszt­rál­hatják munka­óráikat, illetve üzleti és magán­utaikat is. A professzi­o­nális navigáció és a Work App alkalmazás együttes haszná­la­tával a jármű­ve­zetők mindig a legjobb útvonalakon haladhatnak, és pontos adatokat kaphatnak az időjárási és útviszo­nyokról.

Mire van szükségem a Webfleet Work App telepí­té­séhez járműparkom számára?

0
Ugrás a tartalomhoz

Ha szeretné beállítani a Work App alkalmazást jármű­park­jához, szüksége lesz egy Webfleet-regiszt­rá­cióra. Nincs szükség további hardverre – a jármű­ve­ze­tőknek csak le kell tölteniük a Work App alkalmazást Andro­id-esz­kö­zükre. (A jármű­kö­vetés funkció haszná­la­tához azonban opcio­ná­lisan besze­rezhető egy LINK eszköz is).

Mire van szüksége?

Webfleet Work App alkalmazás4

Webfleet előfizetés

Opcionális: opcionális: TomTom GO Fleet alkalmazás2

Opcionális: LINK-eszköz5

Az ügyfeleink véleménye

Ez az alkalmazás megvál­toz­tatta a telematikai piacot.
Azon szeren­csések közé tartozom, akik kipró­bál­hatták a Webfleet Work App alkalmazást a tesztelési szakaszban. Ez szigorú teszte­léssel és közvetlenül a Webfleet számára adott konstruktív vissza­jel­zé­sekkel járt, és azt kell, hogy mondjam, igazán kitettek magukért.
James Shivas, Simplicity Group

Kérjen bemutatót

Beszéljen egy tanács­adóval, és derítse ki, hogy a Webfleet Work App miként fokozhatja járműparkja hatékony­ságát.

1 Az OptiDrive pontszám csak LINK-alapú nyomon követés esetén áll rendel­ke­zésre. A jármű­park­ke­zelők számára a Webfleet rendszerben, a jármű­ve­zetők számára pedig a Work App alkal­ma­zásban látható.

2 A professzi­o­nális navigáció pontosabb becsült érkezési időket biztosít, és a haszná­la­tához egy kiegészítő szolgál­tatás lefoglalása szükséges.

3 A LINK-alapú nyomon követéshez az adott régiótól függően LINK 740/710/530/510/410 eszköz szükséges.

4 A Work App kizárólag Android operációs rendszerre érhető el. Aktív adatkap­csolat (SIM vagy Wi-Fi) szükséges hozzá. Az adatfor­galom többek között a felhasz­ná­lástól és a régiótól is függ. A váratlan adatfor­galmi költségek elkerülése érdekében az alkalmazást csak korlátlan adatfor­galmú vagy automatikus költség­kor­lá­tozású előfizetői csomagokkal javasolt használni.

5 LINK 740/710/610/640 a LINK-alapú nyomon követéshez.