Jármű­park-be­szer­zések

Egysze­rű­sítse üzleti folyamatait

Jármű­park-be­szer­zések

Egysze­rű­sítse üzleti folyamatait

Jármű­park-be­szerzési vezetőként vagy beszerzési és logisztikai vezetőként Ön minden bizonnyal folya­ma­tosan jobb módszereket keres a jármű­park-be­szer­zések kezelésére, valamint a járműpark telje­sít­mé­nyének és kihasz­nált­sá­gának ellen­őr­zésére. Európa első számú gépjár­mű­követő rendsze­reként a Webfleet leegy­sze­rűsíti a dokumen­tációs és döntés­ho­zatali folya­ma­tokat.

Mit tart fontosnak jármű­park-be­szerzési vezetőként?

Jobb átlát­ha­tóság

Kövesse a vállalkozás telje­sít­ményét a Webfleet műszerfalán. Hasonlítsa össze előre megha­tá­rozott KPI-ket a valós idejű adatokkal a munkaerő terme­lé­keny­sé­gétől a járművekre vonatkozó működési referen­cia­ér­té­kekig, és tekintse át a befektetés megté­rü­lését. A Webfleet rendszert használó vállalatok jármű­park-be­szerzési vezetői átlagosan mindössze már hat-kilenc hónap alatt látják a megtérülést.

wf dashboard
maintenance

Költség­csök­kentés

Az üzemanyag-fo­gyasz­tásról és a vezetési adatokról szóló jelentések segít­sé­gével világos pilla­nat­képet kaphat a járműpark jövedel­me­ző­sé­géről. A Webfleet karban­tar­tás-üte­mezési emlékez­te­tőivel és az automatikus jármű­hi­ba-ér­te­sí­té­sekkel elkerülheti a váratlan leállásokat és a költséges javításokat.

Folya­mat-op­ti­ma­li­zálás

Az üzleti célok elérésének módja összetett folyamat. A Webfleet automa­ti­zálja a legunal­masabb papírmunkát, így időt szabadít fel a beszerzési és logisztikai vezetők számára, hogy a telje­sí­tésre és a stratégiára összpon­to­sít­has­sanak. Jármű­park­kezelő rendszerünk integ­rálható a meglévő eszközeivel, így olyan teljes megoldást kaphat, amely szükség­te­lenné teszi több szolgáltató kezelését.

wf tracking van supporting image 03
fuel over time

Verseny­előny

Jármű­park-be­szerzési vezetőként Ön minden bizonnyal folya­ma­tosan a nagyobb hatékony­ságra törekszik. Kövesse nyomon a teljes járműpark üzemanyag-ha­té­kony­ságát egyetlen felületen. Valós idejű jelen­té­seket készítve az eddigi kihasz­nált­ságról költség­ha­té­ko­nyabb döntéseket hozhat az új járművek beszer­zé­sével kapcso­latban. Az összes üzleti adat egy helyen megta­lálható, így pontos elemzé­sekkel teheti jövőbiz­tossá jármű­parkját.

Fenntart­ha­tósági célok

A járműpark zölddé tétele kulcs­fon­tosságú eleme a szénlábnyom csökken­tésére tett erőfe­szí­té­seknek. Maradjon az élen járműparkja CO2.kibocsátása és üzemanyag-gaz­da­sá­gossága terén. A gumiab­roncsok megfelelő karban­tartása csökkenti az üzemanyag-fo­gyasztást és meghosszab­bítja az abroncs élettar­tamát, támogatva ezzel a környe­zet­vé­delmi célokat.

electric vehicles

Hogyan segíthetünk Önnek, mint jármű­park-be­szerzési vezetőnek?

Szerezzen átfogó, valós idejű képet a járműpark telje­sít­mé­nyéről

Csökkentse költségeit az üzemanyag-fo­gyasztás és a vezetési adatok követésével

Hatékonyabb jármű­parkkal megőrizheti verseny­előnyét

Automa­ti­zálja a munka­fo­lya­ma­tokat és növelje a munkaerő terme­lé­keny­ségét

Találja meg azokat a lehető­sé­geket, amelyekkel jövedel­me­zőbbé teheti vállal­ko­zását

Kövesse nyomon a szén-di­o­xid-ki­bo­csátást és fokozza a fenntart­ha­tó­ságot

Tekintse meg jármű­park-be­szerzési szolgál­ta­tá­sa­inkat részle­te­sebben

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet vállal­ko­zá­sának.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.