A járműpark biztonsága és karban­tartása

Járuljon hozzá a közle­ke­dés­biz­tonsági kultúra kiala­kí­tá­sához a jármű­parkján belül

Segítsen javítani a járműpark jármű­ve­zetői, járművei és az úton közlekedők biztonságát. Tartsa a jármű­ve­ze­tőket a legbiz­ton­sá­gosabb útvonalakon a professzi­o­nális navigáció segít­sé­gével. Nyomon követheti a járműpark biztonsági referen­cia­ér­tékeit, például a jármű­ve­zetők visel­ke­dését és a járművek karban­tar­tását. Előzze meg a baleseteket és kerülje el a hamis kárigé­nyeket a menet­rögzítő kamera segít­sé­gével. Itt megtalál mindent, amit a járműpark bizton­sá­gának és karban­tar­tá­sának kezeléséről tudni szeretne.


Tekintse át jármű­park­biz­tonsági megol­dá­sa­inkat

A jármű­ve­zetők jóllétének támogatása

Webfleet mobil­al­kal­mazás
A jármű­ve­zetők jóllétének támogatása

Támogassa a jármű­ve­zetők jóllétét a jármű­ve­zetők munka­idejére vonatkozó előírá­soknak való megfe­le­léssel

Jármű­ve­zetői képzések

OptiDrive 360 és Webfleet
Jármű­ve­zetői képzések

Segítse a jármű­ve­ze­tőket valós idejű vissza­jel­zé­sekkel és elemzé­sekkel

Digita­lizált jármű­el­len­őrzés

Digita­lizált jármű­el­len­őrzés

Tegye könnyebbé a napi elindulás előtti ellen­őr­zé­seket a háttér­rend­szerhez csatlakozó mobil­al­kal­ma­zással

Jármű­kar­ban­tartási figyel­mez­te­tések

Jármű­kar­ban­tartási figyel­mez­te­tések

Kapjon azonnali értesí­té­seket a jármű meghi­bá­so­dá­sairól, vagy arról, ha egy járműnek karban­tar­tásra van szüksége

Fokozza a járműpark biztonságát a Webfleet segít­sé­gével

Javítsa a közúti biztonságot

Mindenki számára, aki az úton közlekedik

Védje jármű­parkját

A hamis kárigé­nyektől

Kerülje el a baleseteket

És csökkentse a váratlan események számát

Támogassa a jármű­ve­zetők jóllétét

Biztosítson megfelelő körül­mé­nyeket minden járművezető számára

Biztosítson aktív jármű­ve­zetői oktatást

A biztonságos jármű­ve­zetői stílus ösztön­zé­séhez

Legyen naprakész a jármű karban­tar­tását illetően

A nem tervezett leállások elkerülése érdekében

A jármű­park­biz­tonság főbb funkciói

A jármű­ve­zetők jóllétének támogatása

A jármű­ve­zetők jólléte alapvető fontosságú a járműpark biztonsága szempont­jából. Tartsa számon a hátralévő vezetési időt és a szüneteket. A Webfleet automa­ti­kusan rögzíti a vezetési időket, biztosítva a stressz­mentes megfelelést. Ráadásul az értesítések segítenek elkerülni a lehetséges jogsér­té­seket.

Tudjon meg többet a Hátralevő vezetési időről és a Tachográf megol­dá­sokról.

Webfleet Mobile: A jármű­park­kezelő alkalmazás
OptiDrive 360 és Webfleet

A jármű­ve­zetői stílussal kapcsolatos információk

A jármű­ve­zetők támogatást kaphatnak az OptiDrive 360-ban, amely minden út előtt, alatt és után vissza­jelzést ad a vezetési telje­sít­ményről. Az OptiDrive 360 segít a jármű­park­ke­ze­lőknek abban is, hogy nyomon kövessék a kockázatos szokásokat, például a gyors­hajtást és a durva fékezést, és eldöntsék, hogy a jármű­ve­zetők számára hasznos lenne-e további képzés vagy tréning.

További információ az OptiDrive 360-ról⁠

Automa­tizált jármű­park­ke­zelés

A menetképes járművek kétség­te­lenül bizton­sá­gosabb járművek. Tervezze meg karban­tartási és szerviz­fel­ada­tokat a valós idejű futás­tel­je­sítmény és motor-ü­zem­óraszám alapján. Járműkövető eszkö­ze­inkkel együtt használva a Webfleet figyel­mezteti Önt a biztonsági problé­mákról, a motor­prob­lé­máktól kezdve a balesetekig. Spóroljon időt a jármű­el­len­őrzési felada­tokkal a Vehicle Check alkalmazás segít­sé­gével.

Tudjon meg többet a járművek karban­tar­tá­sáról és a Webfleet Vehicle Check alkal­ma­zásról

jármű­kar­ban­tartás

Minden, amit a járműpark bizton­sá­gának és karban­tar­tá­sának kezeléséről tudni szeretne

Mit jelent a járműpark biztonsága?

0
Ugrás a tartalomhoz

A járműpark biztonsága a közúti biztonság javításáról, a jármű­ve­zetők jóllétének támoga­tá­sáról és a járműpark eszközeinek bizto­sí­tá­sáról szól. Azok a járműparkok, amelyek komolyan veszik a biztonságot, kidolgozzák, végre­hajtják és mérik a saját jármű­park­biz­tonsági straté­gi­á­jukat. Az átfogó stratégia jellemzően magában foglalja a jármű­ve­zetők képzésére, a járművek karban­tar­tására, a munka­ter­ve­zésre/útvonal­ter­ve­zésre, a vagyon­biz­ton­ságra és a videós telema­tikára vonatkozó intéz­ke­dé­seket.

Miért fontos a járműpark biztonsága?

0
Ugrás a tartalomhoz

A nehéz teher­gép­kocsik a személy­gép­ko­csi-ve­ze­tőkkel közösen használják a közutakat. A járműparkok tehát fontos szerepet játszanak a közúti bizton­sághoz való hozzá­já­ru­lásban. A biztonsági programok haszná­la­tával a járműparkok segíthetnek a balesetek megelő­zé­sében, és csökkent­hetik a leállások idejét. A járműpark jó biztonsági adatai alacsonyabb biztosítási költségeket és a járműpark jobb működését eredmé­nyezik. A vagyon­biz­tonság megóvja a jármű­par­kokat a rakomány­lo­pástól, és segít nekik abban, hogy ügyfe­le­ikkel jó viszonyban maradjanak.

Hogyan javítja a Webfleet a járműpark biztonságát?

0
Ugrás a tartalomhoz

A Webfleet számos módon segíthet a járműparkok bizton­sá­gának javításában. Többek között a járműparkok számára tervezett menet­rögzítő kameránk teljes képet biztosít a közúti balese­tekről, és megóvja a jármű­ve­ze­tőket a nem helytálló kárigé­nyektől. A jármű­ve­zetők jóllétének kezelése egy másik módja a jármű­park­biz­tonság javításának. A Tachog­ráf-ke­zelési megoldásunk gondoskodik arról, hogy a jármű­ve­zetők megfe­lel­jenek a munkaidőre vonatkozó előírá­soknak, és hogy amikor szükséges, szünetet tartsanak.

Milyen megol­dá­sokat kínál a Webfleet a járműpark bizton­sá­gának felügye­letére?

0
Ugrás a tartalomhoz

A Webfleet felügyeleti megoldásai segíthetnek a járműpark bizton­sá­gának javításában. A járműparkok a professzi­o­nális navigációs eszkö­ze­inket használják annak érdekében, hogy a jármű­ve­zetők a legbiz­ton­sá­gosabb utakon közle­ked­jenek. A járműparkok számára tervezett menet­rögzítő kameránk MI-tech­no­ló­giával van felszerelve, amely a figyel­metlen vezetést is azonosítja a volán mögött. A Vehicle Check alkal­ma­zásunk egysze­rűsíti a napi jármű­el­len­őr­zé­seket a jármű­park­ke­zelők és a jármű­ve­zetők számára, míg a gumiab­ron­csokkal kapcsolatos kockázatok a Webfleet Abroncs­nyo­más-fel­ügyelő rendsze­rével (TPMS) előzhetők meg.

Mely vállal­ko­zá­soknak lehet előnyös a biztonságos járműpark?

0
Ugrás a tartalomhoz

A járműpark bizton­sá­gának kezelése bármely járműpark számára előnyökkel jár. Néhány példa erre a szállítási és logisztikai vállalatok, az utolsó mérföldes szállítást végző járműparkok és az óradíj alapon működő szolgál­tatók, például az építőipari és vízve­ze­ték-szerelő vállal­ko­zások.

Mit jelent a járműpark karban­tar­tá­sának kezelése?

0
Ugrás a tartalomhoz

A járműpark karban­tar­tá­sának kezelése olyan tervezési, szervezési és koordi­nációs tevékeny­sé­geket jelent, amelyek segítenek fenntartani a járművek forga­lom­biztos állapotát. A járműpark karban­tartása a közúti biztonság és a működési hatékonyság kulcs­fon­tosságú eleme.

Mi tartozik a járműpark karban­tar­tá­sához?

0
Ugrás a tartalomhoz

A járműpark karban­tartása számos olyan feladatot foglal magában, amelyek célja a járműpark optimális telje­sít­mé­nyének, bizton­sá­gának és hosszú élettar­ta­mának biztosítása. Jellemzően a jármű­park­kezelő felügyeli ezeket a feladatokat, beleértve a rendszeres ütemezett karban­tartást, a napi jármű­el­len­őr­zé­seket, a nyilván­tar­tások vezetését és a költség­ke­zelést.

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet vállal­ko­zá­sának.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.