WEBFLEET mobil­al­kal­mazás

Kezelje járműparkja működését bárhonnan

A járműpark irányí­tá­sához nem kell az irodában ülnie. A WEBFLEET mobil­al­kal­mazás segít­sé­gével minden ott van a tenyerében.

A WEBFLEET mobil­al­kal­mazás a követ­ke­zőket teszi lehetővé:

Mindig kapcso­latban lehet járműveivel és1

eszközeivel

Gyorsan megta­lál­hatja jármű­ve­zetőit

a valós idejű hely- és állapot­fris­sí­té­sekkel

Javíthatja az ügyfelek elége­dett­ségét

a folyamatban lévő munkák naprakész becsült érkezési időpont­jaival

Alkal­maz­kodhat a váratlan

helyze­tekhez az értesí­té­sekkel, ha fennakadás lép fel

Biztos lehet a megfe­le­lő­sé­gekről2

az alkal­ma­zásban elérhető vezetési időre vonatkozó adatokkal

Gyorsan kioszthatja az új megren­de­lé­seket

az üzlet hatékony működtetése érdekében

Fő funkciók

Valós idejű jármű- és eszköz­kö­vetés

Ellenőrizze eszközeit és járműveit egy felületen. Függetlenül attól, hogy a jármű­ve­zetők parkolnak vagy úton vannak, megtudhatja pontos feltér­ké­pezett helyzetüket. Ez segítséget nyújt a szállítás igazo­lá­sában és a munkaidő betar­tá­sában1, miközben bizton­ságban tartja eszközeit.

wf mobile vehicle list
wf mobile conversation

Kétirányú kommu­ni­káció

Fontos üzleti információt kell átadnia a jármű­ve­ze­tőknek? Vagy új feladatot kell küldenie nekik? Áttekintést kaphat az összes szöveges, állapot- és rendelési üzenetről. Küldjön szöveges üzeneteket egyenesen a járművezető PRO Jármű­ve­zetői terminál eszközére.

Útkezelés

A korábban rögzített útadatokhoz dátum szerint férhet hozzá, akár egy jármű, akár az egész járműpark esetében. Ez segít megvá­la­szolni a korábbi felada­tokkal kapcsolatos ügyfél­kér­dé­seket, és kezelni az útjelen­tések megfe­le­lő­ségét. Ellenőrizze a kiindulási és célpontokat, az út időtartamát, a megtett távolságot, a rögzített út/megrendelés részleteit és a jármű­ve­ze­tő-a­zo­no­sítót.

wf mobile driver details
wf mobile order list

Új megren­de­lések és feladatok kiosztása

Osszon ki megren­de­lé­seket, és tekintse meg a kiválasztott járműre vonatkozó meglévő megren­de­lések előre­ha­la­dását, beleértve a megren­delést kezelő jármű helyét és a becsült érkezési időt. A WEBFLEET mobil­al­kal­mazás segít a forgalom kikerü­lé­sében is: a forgalom adatait és a térkép­né­zetet okoste­le­fonján és táblagépén is megte­kintheti.

Értesítések és riasztások

Biztosítsa jármű­park­mű­ve­leteit olyan értesí­té­sekkel és riasz­tá­sokkal, amelyek tájékoz­tatják, ha esetleges fennakadás lép fel. Például beállíthat riasztást arra vonatkozóan, ha egy jármű belép egy korábban kijelölt földrajzi területre vagy elhagyja azt, vagy ha megváltozik a megrendelés állapota.

wf mobile notifications
wf mobile devices

Egyszerűen használható mobil­al­kal­mazás

A WEBFLEET mobil­al­kal­mazás használata kiala­kí­tá­sából eredően intuitív. A funkciók és információk többsége egyetlen érintéssel elérhető, és a parancsok ugyanazzal a koppintó vagy húzó művelettel hajthatók végre, amelyet más mobil­al­kal­ma­zá­sokhoz használ.

Szerezze meg a WEBFLEET mobil­al­kal­mazást most

Ha már meglévő WEBFLE­ET-ügyfél, töltse le az INGYENES alkalmazást iPhone-ra az Apple App Store áruházból vagy Android-ra a Google Play áruházból. Csak jelent­kezzen be a WEBFLEET hitelesítő adataival. 3

Download on the App Store
Get it on Google play

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a WEBFLEET vállal­ko­zá­sának.

1 Az eszköz­kö­ve­téshez LINK 340 követő­eszköz beszerelése és aktív eszköz­kö­vetési tarifa­elő­fi­zetés szükséges.

2 Hátralévő vezetési idő (RDT) vagy Tachograph Manager Plus/TachoShare Plus kiegészítő szolgál­tatás szükséges.

3  A WEBFLEET mobil­al­kal­mazás átfogó webalapú jármű­park­kezelő alkal­ma­zásunk, a WEBFLEET eleme. Csak WEBFLE­ET-e­lő­fi­ze­téssel rendelkező ügyfelek használ­hatják.