Webfleet mobil­al­kal­mazás

Kezelje járműparkja működését bárhonnan

A járműpark irányí­tá­sához nem kell az irodában ülnie. A Webfleet mobil­al­kal­mazás segít­sé­gével minden ott van a tenyerében. Az alkal­ma­zásunk biztosítja a jármű­park­ke­zelés optima­li­zá­lá­sához szükséges átlát­ha­tó­ságot. Mindig tudni fogja, hogy hol vannak a járművei. A jármű­ve­zetői állapotok valós idejű frissítése lehetővé teszi, hogy egy szempil­lantás alatt kiossza az új megren­de­lé­seket. A megfelelés is pofon­egy­szerű az alkal­ma­zásban elérhető, vezetési időre vonatkozó adatoknak köszön­hetően.

A Webfleet mobil­al­kal­mazás a követ­ke­zőket teszi lehetővé:

Mindig kapcso­latban lehet járműveivel és1

eszközeivel

Gyorsan megta­lál­hatja jármű­ve­zetőit

a valós idejű hely- és állapot­fris­sí­té­sekkel

Javíthatja az ügyfelek elége­dett­ségét

a folyamatban lévő munkák naprakész becsült érkezési időpont­jaival

Alkal­maz­kodhat a váratlan

helyze­tekhez az értesí­té­sekkel, ha fennakadás lép fel

Biztos lehet a megfe­le­lő­sé­gekről2

az alkal­ma­zásban elérhető vezetési időre vonatkozó adatokkal

Gyorsan kioszthatja az új megren­de­lé­seket

az üzlet hatékony működtetése érdekében

Fő funkciók

Valós idejű jármű- és eszköz­kö­vetés

Ellenőrizze eszközeit és járműveit egy felületen. Függetlenül attól, hogy a jármű­ve­zetők parkolnak vagy úton vannak, megtudhatja pontos feltér­ké­pezett helyzetüket. Ez segítséget nyújt a szállítás igazo­lá­sában és a munkaidő betar­tá­sában1, miközben bizton­ságban tartja eszközeit.

wf mobile vehicle list
wf mobile conversation

Kétirányú kommu­ni­káció

Fontos üzleti információt kell átadnia a jármű­ve­ze­tőknek? Vagy új feladatot kell küldenie nekik? Áttekintést kaphat az összes szöveges, állapot- és rendelési üzenetről. Küldjön szöveges üzeneteket egyenesen a járművezető PRO Jármű­ve­zetői terminál eszközére.

Útkezelés

A korábban rögzített útadatokhoz dátum szerint férhet hozzá, akár egy jármű, akár az egész járműpark esetében. Ez segít megvá­la­szolni a korábbi felada­tokkal kapcsolatos ügyfél­kér­dé­seket, és kezelni az útjelen­tések megfe­le­lő­ségét. Ellenőrizze a kiindulási és célpontokat, az út időtartamát, a megtett távolságot, a rögzített út/megrendelés részleteit és a jármű­ve­ze­tő-a­zo­no­sítót.

wf mobile driver details
wf mobile order list

Új megren­de­lések és feladatok kiosztása

Osszon ki megren­de­lé­seket, és tekintse meg a kiválasztott járműre vonatkozó meglévő megren­de­lések előre­ha­la­dását, beleértve a megren­delést kezelő jármű helyét és a becsült érkezési időt. A Webfleet mobil­al­kal­mazás segít a forgalom kikerü­lé­sében is: a forgalom adatait és a térkép­né­zetet okoste­le­fonján és táblagépén is megte­kintheti.

Értesítések és riasztások

Biztosítsa jármű­park­mű­ve­leteit olyan értesí­té­sekkel és riasz­tá­sokkal, amelyek tájékoz­tatják, ha esetleges fennakadás lép fel. Például beállíthat riasztást arra vonatkozóan, ha egy jármű belép egy korábban kijelölt földrajzi területre vagy elhagyja azt, vagy ha megváltozik a megrendelés állapota.

wf mobile notifications
wf mobile devices

Egyszerűen használható mobil­al­kal­mazás

A Webfleet mobil­al­kal­mazás használata kiala­kí­tá­sából eredően intuitív. A funkciók és információk többsége egyetlen érintéssel elérhető, és a parancsok ugyanazzal a koppintó vagy húzó művelettel hajthatók végre, amelyet más mobil­al­kal­ma­zá­sokhoz használ.


Minden, amit tudni szeretne a Webfleet Mobile-ról

Mi az a Webfleet Mobile alkalmazás?

0
Ugrás a tartalomhoz

A Webfleet Mobile alkalmazás egy digitális eszköz, amely akár menet közben is segíti a vállal­ko­zá­sokat a jármű­parkjuk kezelésében. A jármű­park­ke­zelők így sokkal rugal­ma­sabban intézhetik a napi feladatokat és a jármű­ve­ze­tőkkel való kommu­ni­kációt, legyenek akár bent az irodában, akár kint a terepen.

Melyek a Webfleet Mobile főbb előnyei?

0
Ugrás a tartalomhoz

A Webfleet Mobile számos előnyt kínál. A jármű­park­ke­zelők például könnyedén nyomon tudják követni az új megren­de­lé­seket és munkákat, ami hozzájárul ahhoz, hogy megbízható várható érkezési időket és kiváló ügyfél­szol­gá­latot bizto­sít­has­sanak. A járművek és eszközök követése az alkalmazás segít­sé­gével maga a felüdülés, mivel megmutatja a pontos tartóz­kodási helyüket a térképen.

Hogyan javítja a Webfleet Mobile alkalmazás a járműpark hatékony­ságát?

0
Ugrás a tartalomhoz

A Webfleet Mobile alkal­ma­zással a jármű­park­ke­zelők egyetlen kezelő­fe­lü­leten tudják felügyelni a járműveiket és a jármű­ve­ze­tőket. A valós idejű értesí­té­seknek és állapot­fris­sí­té­seknek köszön­hetően a jármű­park­ke­zelők gyorsan kioszt­hatják a beérkező megren­de­lé­seket. A valós idejű információk azt is lehetővé teszik, hogy a megbízható várható érkezési időkkel növelje az ügyfelei elége­dett­ségét.

Hogyan segíti a Webfleet Mobile a jármű­park­ke­ze­lőket?

0
Ugrás a tartalomhoz

Napjaink bizonytalan üzleti környe­ze­tében létfon­tosságú, hogy képesek legyünk alkal­maz­kodni az új helyze­tekhez. A Webfleet Mobile alkalmazás segít a jármű­park­ke­ze­lőknek, hogy gyors válaszokat adhassanak a vállal­ko­zások sürgető problémáira, legyen szó akár a munka­fo­lyamat megsza­ka­dá­sáról, akár az utolsó pillanatban beérkező megren­de­lé­sekről. A megfe­le­léssel járó fejfájás is a múlté, hiszen minden vezetési adat elérhető az alkal­ma­záson keresztül.

Milyen típusú vállal­ko­zá­soknak lehet előnyös a Webfleet Mobile?

0
Ugrás a tartalomhoz

A Webfleet Mobile alkalmazás minden olyan vállal­ko­zásnak képes előnyöket nyújtani, amely járműparkot működtet. Egy vállalkozás az építő­ipartól kezdve a vízve­ze­ték-sze­re­lésen át az egész­ség­ügyig számos területen működhet produk­tí­vabban és hatéko­nyabban ezzel a digitális jármű­park­kezelő eszközzel.

Mire van szükségem, hogy telepít­hessem a Webfleet Mobil alkalmazást a járműparkom számára?

0
Ugrás a tartalomhoz

A Webfleet Mobile-t úgy tervezték, hogy kifeje­zetten a saját Webfleet jármű­park­kezelő platfor­munkkal együtt működjön. Amennyiben Ön Webfleet-ügyfél, csak töltse le az alkalmazást ingyen az Apple App Store-ból vagy a Google Play Áruházból. Még nem ügyfelünk? Csak kezdjen meg egy Webfleet előfizetést, és máris használ­hatja az alkal­ma­zá­sunkat.

Milyen eszközökön használ­hatom a Webfleet Mobile alkalmazást?

0
Ugrás a tartalomhoz

Az alkalmazás elérhető iPhone és Android készü­lé­keken. A Webfleet-ügyfelek ingyenesen letölthetik az alkalmazást az Apple App Store-ból vagy a Google Play Áruházból. Amennyiben van Webfleet előfizetése, csak jelent­kezzen be az alkal­ma­zásba a Webfleet hitelesítő adataival.

Szerezze meg a Webfleet mobil­al­kal­mazást most

Ha már meglévő Webfleet-ügyfél, töltse le az INGYENES alkalmazást iPhone-ra az Apple App Store áruházból vagy Android-ra a Google Play áruházból. Csak jelent­kezzen be a Webfleet hitelesítő adataival. 3

Download on the App Store
Get it on Google play

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet vállal­ko­zá­sának.

1 Az eszköz­kö­ve­téshez LINK 340 követő­eszköz beszerelése és aktív eszköz­kö­vetési tarifa­elő­fi­zetés szükséges.

2 Hátralévő vezetési idő (RDT) vagy Tachograph Manager Plus/TachoShare Plus kiegészítő szolgál­tatás szükséges.

3  A Webfleet mobil­al­kal­mazás átfogó webalapú jármű­park­kezelő alkal­ma­zásunk, a Webfleet eleme. Csak Webfleet-előfi­ze­téssel rendelkező ügyfelek használ­hatják.