Teher­au­tó-kö­vetési megoldások

Működtesse jármű­parkját nagyobb hatékony­sággal és jobb ellenőrzés mellett

Teljes rálátást kaphat a járműpark teher­au­tóinak helyzetére és állapotára. A teher­au­tó-kö­vetés GPS technológia és jármű­park­követő eszközök segít­sé­gével felügyeli a járművek tartóz­kodási helyét és a jármű­ve­zetői stílust. A járműparkja teljes átlátásával hatékonyan irányít­hatja a csapata munka­fo­lya­matait, miközben átgondolt üzleti döntéseket hozhat. Tudjon meg mindent, amit szeretne a teher­au­tó-kö­ve­tésről.

Így segít Önnek a teher­au­tó-kö­vetés

Mindig tudni fogja, merre járnak teherautói

mindezt valós időben

Legyen naprakész a karban­tartási felada­tokkal

az időben érkező emlékez­tetők segít­sé­gével

Javítsa a telje­sít­ményt és a biztonságot

a vezetési statisz­ti­kákkal

Tegye boldoggá ügyfeleit

a még pontosabb becsült érkezési időkkel

Növelje a munka­fo­lyamat hatékony­ságát

az optima­lizált útvonal- és menet­rend­ter­ve­zéssel

Csökkentse a működési költségeket

a valós idejű és a korábbi üzemanyag-fo­gyasztási adatok nyomon követésével

A Webfleet teher­au­tó-kö­vetés főbb funkciói

A teherautók pontos és valós idejű követése

Új szintre emelheti a járműparkja hatékony­ságát a teherautók vezetési idejének, futás­tel­je­sít­mé­nyének és helyzetének pontos nyomon követésével. A teher­au­tó-kö­vetés a járműpark üzemanyag-fo­gyasz­tá­sának kézben tartását is könnyebbé teszi. Csak tekintse át, hol mutatkozik túlzott fogyasztás, és tegye meg a szükséges üzemanyag-meg­ta­ka­rítási intéz­ke­dé­seket.

truck pro8 navigation wide eu
truck driver pro8475

Hozzáférés a valós idejű forgalmi infor­má­ci­ókhoz

Segítsen a jármű­ve­ze­tőinek elkerülni az útlezá­rá­sokat, torló­dá­sokat és késéseket. A valós idejű forgalmi információk hatalmas segítséget jelentenek ahhoz, hogy a teherautói a legbiz­ton­sá­gosabb körülmények között közle­ked­hes­senek. A helyi forgalomról szóló valós idejű adatok az ügyfelei elége­dett­ségét is növelhetik a várható érkezési idők megbíz­ha­tósága miatt.

Személyre szabott útvonal­ter­vezés

A fejlett útvonal­ter­vezés segít­sé­gével a jármű­ve­zetők a teherautó magas­sá­gához, súlyához, hosszú­sá­gához és rakomá­nyához leginkább megfelelő utakon haladhatnak. Az útvonal­ter­vezést maximális sebes­sé­gekhez is optima­li­zál­hatja. Ezenfelül a PRO 8475 jármű­ve­zetői terminál a pihenő­he­lyekhez és egyéb érdekes pontokhoz is elvezeti a jármű­ve­ze­tőket.

order optimisation
alerts areas

Geoke­rí­tések

Földrajzi határokat szabhat meg a lopás vagy az illeték­telen használat megelőzése érdekében. A teher­au­tó-kö­ve­téssel tisztában lehet a járművei pontos tartóz­kodási helyével, így gyorsan észreveheti az esetleges foszto­ga­tá­sokat, károko­zá­sokat vagy vissza­élé­seket, és reagálhat azokra. Figyel­mez­te­té­seket kaphat, ha a járművek elhagyják az előre megha­tá­rozott zónákat.

Jelentések

Részletes jelen­té­sekhez férhet hozzá a teherautó és a járművezető telje­sít­mé­nyéről. Például időben nyomon követheti az üzemanyag-fel­hasz­nálást. Ellen­őrizheti továbbá a útvonal státuszát, hogy figyelemmel kísérhesse, milyen az ütemterv hatékonysága. Láthatja, hogy mely jármű­ve­zetők tartóz­kodnak a legjobb helyen a rendelések kiszál­lí­tá­sához.

Tudjon meg többet a jármű­kö­vetési jelen­té­sekről⁠
dashboard 01
logbook app bundle en mi

Vezetési napló funkció

A digitális vezetési napló funkcióinak köszön­hetően felhagyhat az időigényes papír­mun­kával. Digitálisan naplózhatók a levezetett órák, a futás­tel­je­sítmény és az utazás egyéb részletei, így szükség esetén könnyedén készít­hetőek jelentések. A Webfleet Tachograph Manager megoldással kombinált digitális naplózás leegy­sze­rűsíti a követel­mé­nyeknek való megfelelést.

Vezetési stílussal kapcsolatos részletes adatok

Számos teherautós GPS-nyom­követő rendszer képes rögzíteni a járművezető visel­ke­dését, például a gyors­hajtást, az alapjáratot, a hirtelen kormányzást és a hirtelen fékezést. A járműpark kezelői ezeknek az infor­má­ci­óknak a birtokában segíteni tudják a jármű­ve­ze­tőket a bizton­sá­gosabb és üzemanyag-ta­ka­ré­kosabb vezetési stílus elérésében.

optidrive indicator
maintenance

Karban­tartási értesítések

Tervezze meg a kamionok megelőző karban­tartási feladatait, valamint a szerviz­fel­ada­tokat a valós idejű megtett távolságok alapján. A teherautók meghi­bá­so­dá­sairól szóló automatikus figyel­mez­te­té­sekkel a lehető leggyor­sabban csökkentheti a járművek állásidejét. A teherautók időszerű karban­tar­tá­sával növelheti a produk­ti­vitást.

Baleset­ér­zékelő

Baleset esetén a lehető leghamarabb fényt deríthet rá, hogy mi történt. A teher­au­tó-kö­vetés funkciónak köszönhetőn baleset esetén a rendszer automa­ti­kusan értesítést küld. A baleset­ér­zé­kelés gyors intézkedést tesz lehetővé közúti baleset esetén.

truck road accident

Minden, amit tudni szeretne a teher­au­tó-kö­ve­tésről

Hogyan működik az teher­au­tó-kö­vetés?

0
Ugrás a tartalomhoz

Egy, a teherautó követésére szolgáló GPS-ké­szü­léket építenek a teherautóba, amely a jármű mozgásának valós idejű nyomon követését teszi lehetővé. A teher­au­tó-követő rendszer olyan fontos adatokat gyűjt, mint a tartóz­kodási hely, a megtett távolság, a sebesség, az üzemanyag-fel­hasz­nálás, az alapjárati idő, az erőteljes durva fékezések vagy a hirtelen kanyarok.

Milyen előnyei vannak a teher­au­tó-követő rendszernek?

0
Ugrás a tartalomhoz

A pontos és valós idejű teher­au­tó-kö­ve­tésnek köszön­hetően a nap 24 órájában tudni fogja, hogy a járművei pontosan hol tartóz­kodnak, így lopás vagy visszaélés esetén gyorsan megteheti a szükséges intéz­ke­dé­seket. A járművek tartóz­kodási helyét szemmel tartva lehetővé válik az útvonal­ter­vezés és az ütemtervek optima­li­zálása, így a jármű­ve­ze­tőknek kevesebb időt kell az utakon tölteniük, és több időt fordít­hatnak az ügyfelek megbí­zá­sainak telje­sí­tésére.

Mennyibe kerül a teherautók nyomkö­vetése?

0
Ugrás a tartalomhoz

A teher­au­tó-kö­vetés költségei a jármű­parkban lévő teher­gép­kocsik számától függ, mivel minden teher­gép­ko­csira saját nyomkövetőt kell telepíteni. A szolgál­ta­tónál választott előfizetés típusa szintén befolyá­solja a költségeket. Ezzel együtt egy teher­au­tó-nyom­követő megoldás nagyobb hatékony­ságot és költség­meg­ta­ka­rítást eredmé­nyezhet a nagyobb terme­lé­kenység és az alacsonyabb üzemanyag­költ­ségek révén.

Ki használja a teher­au­tó-kö­vetést?

0
Ugrás a tartalomhoz

A teher­au­tó-kö­vetést számos teher­au­tó­parkkal rendelkező vállalkozás használja. A futár­szol­gá­latok és a teher­fu­va­rozók számára komoly előnyt jelent a dinamikus útvonal­ter­vezés, valamint a jármű­ve­zetők és a járművek bizton­sá­gának átlát­ha­tósága. Az olyan szerződéses alapú vállal­ko­zások, mint a vízve­ze­ték-sze­relés és az építőipar, szintén gyakran használják a teher­au­tó-kö­vetést. Ha teher­au­tó­parkot üzemeltet, akkor a teher­au­tó-kö­ve­tésre is szüksége lesz.

A befektetés átlagosan 6–9 hónap alatt térül meg

Ütemezzen be egy bemutatót, és ismerje meg, hogyan segítheti vállal­ko­zását a Webfleet, vagy forduljon egy szakértőhöz, aki minden kérdésére válaszol.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.