Nasza ekologiczna misja

Naszą misją jest zbudowanie przyszłości opartej na zrówno­wa­żonym rozwoju

Jak wspieramy bardziej zrówno­ważony rozwój?

Obniżając nasz własny ślad węglowy

Pomagając naszym klientom redukować ich poziom emisji CO2

Jako część firmy Bridgeston, dzielimy jej zaanga­żo­wanie w kształ­to­wanie bardziej zrówno­wa­żonej przyszłości mobilności. Nasze rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów WEBFLEET pomaga klientom już teraz ograniczyć zużycie paliwa i emisję CO2 nawet o 25%. Jednak nasza firma chce osiągnąć więcej. Aby lepiej realizować naszą ekologiczną misję, nawią­za­liśmy współpracę z organizacją Justdiggit, aby razem wpływać pozytywnie na klimat, naturę i ludzi.
Jan-Maarten de Vries, CEO, Bridgestone Mobility Solutions

Jak obniżamy nasz ślad węglowy?

Ponownie zalesiając 3380 ha obszarów w Tanzanii

W celu zrówno­wa­żenia emisji dwutlenku węgla pocho­dzącego z naszego łańcucha dostaw i obiektów, firma Webfleet Solutions podjęła współpracę z fundacją Justdiggit i dofinan­sowała akcję ponownego zalesienia 3380 hektarów terenów w Tanzanii. Jest to obszar 4-krotnie większy niż centrum Amsterdamu.

Justdiggit to holenderska organizacja pozarządowa i partner programu UN Environment Programme. Skupia się na odbudowie krajobrazu przez ponowne zalesianie dotkniętych suszą obszarów w Afryce celem osiągnięcia pozytywnego wpływu na klimat, środowisko naturalne i ludzi.

Dzięki przywró­ceniu roślinności na tym obszarze w sumie około 51,8 tys. ton dwutlenku węgla zostanie pochłonięte przez ponad 130 tys. drzew. Program ten nie tylko pomoże w pozbyciu się dwutlenku węgla z powietrza, ale także pozytywnie wpłynie na życie ponad 18 tys. osób, pozwoli zaosz­czędzić 700 mln litrów wody rocznie i przywrócić bioróż­no­rodność.

Razem możemy ożywić przyrodę i ochłodzić naszą planetę.

Dowiedz się więcej
regreening tanzania
carbon footprint

Nasz skan śladu węglowego

Chcieliśmy lepiej zrozumieć wpływ naszej firmy na środowisko. Dlatego zleciliśmy Impact Institute opracowanie skanu naszego śladu węglowego w latach 2018, 2019 i 2020.

W oparciu o wyniki z tych trzech lat podjęliśmy działania równoważące w postaci ponownego zalesiania terenów Tanzanii i Kenii w ramach realizacji wspólnego projektu z naszym partnerem – Justdiggit.

Przez ten czas praco­wa­liśmy nad przywró­ceniem roślinności na wyschniętym obszarze o całkowitej powierzchni 2,8 mln m2. Oznacza to posadzenie 10,600 drzew, zapobie­gnięcie odparowaniu 56 mln litrów wody oraz zapewnienie wsparcia 1,400 mieszkańcom Tanzanii i Kenii.


Jak pomagamy naszym klientom w obniżaniu emisji CO2?

Zdajemy sobie sprawę, że kierownikom flot czasem może się wydawać, że ochrona ekosystemu nieko­niecznie idzie w parze z osiąganiem innych celów biznesowych. Jak prowadzić firmę w sposób przyjazny dla środowiska i jedno­cześnie mieć kontrolę nad kosztami, pojazdami na drodze oraz wydajnością procesów biznesowych?

W Webfleet Solutions uważamy, że te dwa cele można realizować jedno­cześnie. Wierzymy, że działanie na rzecz firmy i na rzecz planety można połączyć.

WEBFLEET

Nasze nagradzane rozwiązanie WEBFLEET do zarządzania flotą pojazdów zapewnia dostęp do informacji o użytkowaniu pojazdów – bieżących i archi­walnych. Pozwala to na dokładne określenie obszarów marnowania paliwa i generowania kosztów, oraz podjęcie działań celem obniżenia zużycia paliwa. Przykładowo dane dotyczące podróży pokazują, w którym momencie pojazd pracuje na biegu jałowym lub sugerują częstsze korzystanie z tempomatu, w celu zachęcania do bardziej ekolo­gicznej i ekono­micznej jazdy.

Po podłączeniu pojazdu do systemu zarządzania flotą zyskujesz wgląd w kompleksowe dane o podróżach kierowców i zużyciu paliwa.

Dowiedz się więcej
wfs cmpg transport image left with ui
link710 link340

Urządzenia LINK

Urządzenia LINK zapewniają system monito­ro­wania pojazdów przezna­czony dla flot o różnych rozmiarach i rodzajach oraz dostarczają dużo bardziej kompleksowe dane niż tylko pozycja pojazdów czy naczep. Dzięki nim zyskujesz pełen wgląd w dane o podróżach kierowców i zużyciu paliwa.

Dowiedz się więcej

Terminale kierowcy z serii PRO

Te uniwersalne urządzenia zostały stworzone, by ułatwić pracę kierowcom. Nawigacja dla ciężarówek pokazuje najkrótsze, najbez­piecz­niejsze trasy, a opcja Active Driver Feedback pozwala wyeli­mi­nować nawyki powodujące większe zużycie paliwa i emisję CO2.

Dowiedz się więcej
pro8475 front menu pl
electric vehicles

Zarządzanie flotą pojazdów elektrycznych

Zarządzanie pojazdami elektrycznymi w WEBFLEET zapewnia firmom narzędzia potrzebne do pełnego wykorzy­stania ich potencjału. Umożliwia ono monito­ro­wanie pojazdów elektrycznych i pojazdów z silnikiem w ramach jednego interfejsu.

Bieżąca informacja o poziomie naładowania baterii pozwala na lepsze planowanie i efektyw­niejszą obsługę zleceń.

Dowiedz się więcej

Green Your Fleet

W ramach opraco­wanego przez Webfleet Solutions programu Green Your Fleet klienci mogą obliczyć szacowany poziom emisji CO2 swoich flot oraz dowiedzieć się, co należy zrobić, aby pracowała ona w sposób bardziej przyjazny dla środowiska.

Klienci mogą dołączyć do naszej współpracy z Justdiggit i pomóc ponownie zalesiać dotknięte suszą obszary w Afryce. Sadzenie roślin i ograni­czenie emisji CO2 pozwala obniżyć temperaturę na Ziemii i odwrócić postęp zmian klimatu.

Dowiedz się więcej
green your fleet mission
e invoicing

Faktury elektro­niczne

Od 2018 r. firma Webfleet Solutions zachęca klientów do przejścia z faktur papierowych na faktury elektro­niczne. 30% kosztów wygene­ro­wania każdej wysłanej wciąż papierowej faktury przeka­zujemy do Justdiggit.

Do tej pory 22 000 klientów zmieniło sposób faktu­ro­wania na faktury elektro­niczne. W związku z tym możemy ograniczyć produkcję faktur papierowych nawet o 280 000 sztuk.

Cele zrówno­wa­żonego rozwoju

Plan zrówno­wa­żonego rozwoju zakłada budowę lepszej i bardziej zrówno­wa­żonej przyszłości dla nas wszystkich.

Jako firma zreali­zo­wa­liśmy 8 celów zrówno­wa­żonego rozwoju wyzna­czonych przez Organizację Narodów Zjedno­czonych.

Certyfikat bezpie­czeństwa ISO/IEC 14001:2015 — zakres

Certyfikat bezpie­czeństwa ISO/IEC 14001:2015 — zakres

Firma Webfleet Solutions opracowała i wdrożyła System Zarządzania Środo­wi­skowego zgodny z między­na­rodową normą ISO 14001:2015 audytowany zewnętrznie przez TÜV SÜD. Certyfikat ten stanowi między­na­rodowy zestaw założeń, które odzwier­cie­dlają wysiłek włożony przez firmę Webfleet Solutions w zmniej­szenie negatywnego wpływu operacji i procesów na środowisko oraz zapewniają między­na­rodową zgodność ze stosownymi przepisami prawa z zakresu ochrony środowiska.

Dowiedz się więcej