Nasza ekologiczna misja

Naszą misją jest zbudowanie przyszłości opartej na zrówno­wa­żonym rozwoju

Jak wspieramy bardziej zrówno­ważony rozwój?

Obniżając nasz własny ślad węglowy

Pomagając naszym klientom redukować ich poziom emisji CO2

Jako część firmy Bridgeston, dzielimy jej zaanga­żo­wanie w kształ­to­wanie bardziej zrówno­wa­żonej przyszłości mobilności. Nasze rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów Webfleet pomaga klientom już teraz ograniczyć zużycie paliwa i emisję CO2 nawet o 25%. Jednak nasza firma chce osiągnąć więcej. Aby lepiej realizować naszą ekologiczną misję, nawią­za­liśmy współpracę z organizacją Justdiggit, aby razem wpływać pozytywnie na klimat, naturę i ludzi.
Jan-Maarten de Vries, CEO, Bridgestone Mobility Solutions

Jak obniżamy nasz ślad węglowy?

Ponownie zalesiając 15.378 ha obszarów w Tanzanii

W celu zrówno­wa­żenia emisji dwutlenku węgla pocho­dzącego z naszego łańcucha dostaw i obiektów, firma Bridgestone Mobility Solutions podjęła współpracę z fundacją Justdiggit i dofinan­sowała akcję ponownego zalesienia 15.378 hektarów terenów w Tanzanii. To obszar dziewięt­na­sto­krotność większy od centrum Amsterdamu.

Justdiggit to holenderska organizacja pozarządowa i partner programu UN Environment Programme. Skupia się na odbudowie krajobrazu przez ponowne zalesianie dotkniętych suszą obszarów w Afryce celem osiągnięcia pozytywnego wpływu na klimat, środowisko naturalne i ludzi.

Przejdź do zawartości

Dzięki przywró­ceniu roślinności na tym obszarze w sumie około 96 tys. ton dwutlenku węgla zostanie pochłonięte przez ponad 636,900 tys. drzew. Program ten nie tylko pomaga usuwać dwutlenek węgla z powietrza, ale także pozytywnie wpływa na życie ponad 43,2 tysięcy osób, pozwala zaosz­czędzić 685 milionów litrów wody rocznie i przywraca bioróż­no­rodność.

Razem możemy ożywić przyrodę i ochłodzić naszą planetę.

Dowiedz się więcej⁠
regreening tanzania
carbon footprint

Nasz skan śladu węglowego

Chcieliśmy lepiej zrozumieć wpływ naszej firmy na środowisko. Dlatego popro­si­liśmy Impact Institute o coroczne anali­zo­wanie naszego śladu węglowego od roku 2018.

W oparciu o wyniki z tych czterech lat podjęliśmy działania równoważące w postaci ponownego zalesiania terenów Tanzanii w ramach realizacji wspólnego projektu z naszym partnerem – Justdiggit.

Przez ten czas praco­wa­liśmy nad przywró­ceniem roślinności na wyschniętym obszarze o całkowitej powierzchni 6.5 mln m2. Oznacza to posadzenie 24 000 drzew, zapobie­gnięcie odparowaniu 460 mln litrów wody oraz zapewnienie wsparcia 2 200 mieszkańcom Tanzanii.


Jak pomagamy naszym klientom w obniżaniu emisji CO2?

Zdajemy sobie sprawę, że kierownikom flot czasem może się wydawać, że ochrona ekosystemu nieko­niecznie idzie w parze z osiąganiem innych celów biznesowych. Jak prowadzić firmę w sposób przyjazny dla środowiska i jedno­cześnie mieć kontrolę nad kosztami, pojazdami na drodze oraz wydajnością procesów biznesowych?

W Webfleet uważamy, że te dwa cele można realizować jedno­cześnie. Wierzymy, że działanie na rzecz firmy i na rzecz planety można połączyć.

Webfleet

Nasze nagradzane rozwiązanie Webfleet do zarządzania flotą pojazdów zapewnia dostęp do informacji o użytkowaniu pojazdów – bieżących i archi­walnych. Pozwala to na dokładne określenie obszarów marnowania paliwa i generowania kosztów, oraz podjęcie działań celem obniżenia zużycia paliwa. Przykładowo dane dotyczące podróży pokazują, w którym momencie pojazd pracuje na biegu jałowym lub sugerują częstsze korzystanie z tempomatu, w celu zachęcania do bardziej ekolo­gicznej i ekono­micznej jazdy.

Po podłączeniu pojazdu do systemu zarządzania flotą zyskujesz wgląd w kompleksowe dane o podróżach kierowców i zużyciu paliwa.

Dowiedz się więcej⁠
wfs cmpg transport image left with ui
link710 link340

Urządzenia LINK

Urządzenia LINK zapewniają system monito­ro­wania pojazdów przezna­czony dla flot o różnych rozmiarach i rodzajach oraz dostarczają dużo bardziej kompleksowe dane niż tylko pozycja pojazdów czy naczep. Dzięki nim zyskujesz pełen wgląd w dane o podróżach kierowców i zużyciu paliwa.

Dowiedz się więcej⁠

Terminale kierowcy z serii PRO

Te uniwersalne urządzenia zostały stworzone, by ułatwić pracę kierowcom. Nawigacja dla ciężarówek pokazuje najkrótsze, najbez­piecz­niejsze trasy, a opcja Active Driver Feedback pozwala wyeli­mi­nować nawyki powodujące większe zużycie paliwa i emisję CO2.

Dowiedz się więcej⁠
pro8475 front menu pl
electric vehicles

Zarządzanie flotą pojazdów elektrycznych

Zarządzanie pojazdami elektrycznymi w Webfleet zapewnia firmom narzędzia potrzebne do pełnego wykorzy­stania ich potencjału. Umożliwia ono monito­ro­wanie pojazdów elektrycznych i pojazdów z silnikiem w ramach jednego interfejsu.

Bieżąca informacja o poziomie naładowania baterii pozwala na lepsze planowanie i efektyw­niejszą obsługę zleceń.

Dowiedz się więcej⁠

Green Your Fleet

W ramach opraco­wanego przez Webfleet programu Green Your Fleet klienci mogą obliczyć szacowany poziom emisji CO2 swoich flot oraz dowiedzieć się, co należy zrobić, aby pracowała ona w sposób bardziej przyjazny dla środowiska.

Klienci mogą dołączyć do naszej współpracy z Justdiggit i pomóc ponownie zalesiać dotknięte suszą obszary w Afryce. Sadzenie roślin i ograni­czenie emisji CO2 pozwala obniżyć temperaturę na Ziemii i odwrócić postęp zmian klimatu.

Dowiedz się więcej⁠
green your fleet mission
e invoicing

Faktury elektro­niczne

Od 2018 r. firma Webfleet zachęca klientów do przejścia z faktur papierowych na faktury elektro­niczne. 30% kosztów wygene­ro­wania każdej wysłanej wciąż papierowej faktury przeka­zujemy do Justdiggit.

Do tej pory 22 000 klientów zmieniło sposób faktu­ro­wania na faktury elektro­niczne. W związku z tym możemy ograniczyć produkcję faktur papierowych nawet o 280 000 sztuk.

Cele zrówno­wa­żonego rozwoju

Plan zrówno­wa­żonego rozwoju zakłada budowę lepszej i bardziej zrówno­wa­żonej przyszłości dla nas wszystkich.

Jako firma zreali­zo­wa­liśmy 8 celów zrówno­wa­żonego rozwoju wyzna­czonych przez Organizację Narodów Zjedno­czonych.

Certyfikat bezpie­czeństwa ISO/IEC 14001:2015 — zakres

Certyfikat bezpie­czeństwa ISO/IEC 14001:2015 — zakres

Firma Webfleet opracowała i wdrożyła System Zarządzania Środo­wi­skowego zgodny z między­na­rodową normą ISO 14001:2015 audytowany zewnętrznie przez TÜV SÜD. Certyfikat ten stanowi między­na­rodowy zestaw założeń, które odzwier­cie­dlają wysiłek włożony przez firmę Webfleet w zmniej­szenie negatywnego wpływu operacji i procesów na środowisko oraz zapewniają między­na­rodową zgodność ze stosownymi przepisami prawa z zakresu ochrony środowiska.

Certyfikat bezpie­czeństwa ISO 50001:2018 – zakres

Certyfikat bezpie­czeństwa ISO 50001:2018 – zakres

Webfleet wdraża system zarządzania energią z certy­fi­katem ISO 50001 w ramach realizacji zobowią­zania E8 skupia­jącego się na wykorzy­staniu energii i ograni­czeniu wpływu na środowisko. Został on poddany audytowi zewnętrznemu i otrzymał certyfikat TÜV Thüringen.

Certyfikat stanowi między­na­rodowy standard odzwier­cie­dlający nasze wysiłki włożone w optyma­li­zację zużycia energii w naszych zakładach, działaniach i łańcuchu dostaw poprzez certy­fi­kowany System Zarządzania Energią (EnMS).

Certyfikat bezpie­czeństwa ISO 27001:2017 – zakres

Certyfikat bezpie­czeństwa ISO 27001:2017 – zakres

Od 2012 roku Webfleet korzysta z systemu zarządzania bezpie­czeń­stwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 w ramach realizacji naszego zobowią­zania E8 skupia­jącego się na dostar­czaniu społe­czeństwu bezpiecznej i chroniącej dane platformy Webfleet. Został on poddany audytowi zewnętrznemu i otrzymał certyfikat TÜV SÜD.

Certyfikat stanowi między­na­rodowy standard odzwier­cie­dlający nasze wysiłki włożone w ograni­czenie ryzyka dla poufności, integral­ności i dostępności na naszej platformie Webfleet i w ramach naszych globalnych operacji. Priory­tetowe i zachowawcze podejście do bezpie­czeństwa informacji przy wdrażaniu elementów kontroli to klucz do zapewnienia globalnego bezpie­czeństwa danych i zgodności z RODO.

Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

  • Ukierun­kowane reklamy
  • Dane Analityczne
  • Perso­na­li­zacja
  • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.