Zużycie paliwa

Obniż koszty dzięki danym dotyczącym zużycia paliwa, stylu jazdy oraz wykorzy­stania pojazdu.

WEBFLEET zapewnia wgląd w zużycie paliwa i styl jazdy kierowców — z uwzględ­nieniem informacji o pracy na biegu jałowym i danych z tempomatu — na bieżąco. Te wartościowe informacje umożliwiają podjęcie działań mających na celu obniżenie całkowitych kosztów posiadania pojazdów, kosztów paliwa i emisji dwutlenku węgla.

Rozwiązanie WEBFLEET do zarządzania zużyciem paliwa pomoże Ci:

obniżyć koszty eksplo­atacji pojazdów,

obniżyć zużycie paliwa i emisję dwutlenku węgla,

sprawić, że Twoja firma będzie bardziej dbała o środowisko.

Kluczowe funkcje

Monito­ro­wanie zużycia paliwa w czasie rzeczy­wistym

Po podłączeniu do magistrali CAN lub FMS1 możesz uzyskać przejrzysty wgląd we wzorce zużycia paliwa podczas każdej podróży. Powia­do­mienia o niskim poziomie paliwa pomagają wykryć niespo­dziewane wycieki czy kradzież.

Jak jeździć ekono­micznie
Jak oszczędzać paliwo

Możesz monitorować zużycie paliwa w czasie.

Aktualne i historyczne dane dotyczące zużycia paliwa i emisji CO₂ umożliwiają obserwację trendów i anomalii. Porównuj zużycie paliwa w czasie korzystając z automa­tycznych raportów, identyfikuj nietypowe zdarzenia i wykorzystuj te informacje do optyma­li­zacji kosztów opera­cyjnych.

Dowiedz się więcej o raportach WEBFLEET

Profe­sjo­nalna nawigacja dla samochodów ciężarowych

Terminale z serii PRO zapewniają nawigację dedykowaną dla samochodów ciężarowych i aktualne informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczy­wistym. Dzięki napro­wa­dzaniu kierowców na najbardziej odpowiednie trasy mogą oni uniknąć jazdy na biegu jałowym podczas stania w korkach oraz przejeż­dżania zbędnych kilometrów.

Dowiedz się więcej o profe­sjo­nalnych urządze­niach nawiga­cyjnych z infor­ma­cjami o ruchu drogowym
Monito­ro­wanie zużycia paliwa
Obniż koszty paliwa

Porady dotyczące stylu jazdy

Kierowcy prowadzacy pojazd otrzymują aktywne informacje zwrotne i porady przez terminal kierowcy PRO, dzięki czemu mogą na bieżąco pracować nad swoimi nawykami oraz doskonalić styl jazdy pod kątem zmniej­szenia zużycia paliwa i emisji CO₂.

Dowiedz się więcej o PRO 8475 TRUCK

Częściej korzystaj z tempomatu

Podczas korzystania z tempomatu ślad na mapie w platformie WEBFLEET jest zaznaczony na zielono. Możesz również sprawdzić wykorzy­stanie tempomatu w raportach z podróży. Pomaga to określić, którzy kierowcy wymagają dodatkowych szkoleń i dosko­na­lenia stylu jazdy.

Koszty paliwa we flocie

Stan opon w pojeździe ma duży wpływ na zużycie paliwa

Wdrożenie platformy WEBFLEET pozwoliło nam podnieść standard świad­czonych usług i zwiększyć naszą wiary­godność jako przewoźnika, a równo­cześnie znacząco poprawiło wydajność i bezpie­czeństwo kierowców.

Hubert Sośnicki, właściciel firmy Transhut

Zobacz wszystkie z naszych innych rozwiązań

System do zarządzania pojazdami

System do zarządzania pojazdami
  • Śledzenie przez GPS, monito­ro­wanie stanu technicznego pojazdów we flocie i lepsze planowanie zadań serwisowych.

Zarządzanie kierowcami

Zarządzanie kierowcami
Zarządzanie kierowcami
  • Identy­fi­kacja kierowców, obsługa czasu pracy i produk­tyw­ności, poprawa stylu jazdy i większe bezpie­czeństwo.

Obsługa zgodności

Obsługa zgodności
  • Pełen zestaw narzędzi umożli­wia­jących zachowanie zgodności z przepisami dotyczącymi danych z tachografu i czasu pracy kierowców.

Optyma­li­zacja procesów biznesowych

Optyma­li­zacja procesów biznesowych
  • Zapewnij sobie płynną komunikację z zespołem kierowców w trasie, aby wydajniej zarządzać procesami biznesowymi i zapewnić punktualną realizację dostaw.
wfs transport 4 pillars whitepaper

Jak przetrwać i prosperować w sektorze transportu

wfs transport 4 pillars whitepaper

Dowiedz się, jak działać zgodnie z przepisami dotyczącymi tachografów i czasu pracy, zwiększyć wydajność i bezpie­czeństwo na drodze oraz obniżyć zużycie paliwa.

Pobierz e-booka

Zwrot z inwestycji następuje zwykle w okresie od 6 do 9 miesięcy

Chcesz obniżyć koszty operacyjne i koszty paliwa? Porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów już dziś.

Uzyskaj bezpłatne informacje dla branży trans­por­towej co miesiąc

Podaj swój adres e-mail, aby uzyskać dostęp do wyników badań, przewod­ników i analiz w ramach naszego biuletynu Transport Insights udostęp­nianego co miesiąc. W każdej chwili możesz zrezygnować z jego subskrypcji. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Polityce prywatności.

Wpisz adres e-mail

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

1 CAN (Controller Area Network) to najważ­niejszy system magistrali w pojeździe. Działa on jak centralny system sieci. FMS (Fleet Management System Interface) to ujedno­licony interfejs, który zapewnia dostęp do informacji o pojeździe.