Üzemanyag-ha­té­konyság

Használja ki a digitális megol­dá­sokat az üzemanyag­költ­ségek csökken­tésére

Üzemanyag-ha­té­konyság

Használja ki a digitális megol­dá­sokat az üzemanyag­költ­ségek csökken­tésére

Csökkentse az üzemanyag-ki­adá­sokat a jármű­spe­ci­fikus és a járműpark egészére kiterjedő üzemanyag-fo­gyasztási szokások megis­me­ré­sével a Webfleet haszná­la­tával. Felmérheti a valós idejű és korábbi adatokat, hogy megha­tá­roz­hassa, milyen intéz­ke­dé­seket tehet járműparkja az üzemanyag-ha­té­ko­nyabb vezetés, karban­tartás és útvonal­ter­vezés érdekében. Figyelje meg, hogy az üzemanyag-meg­ta­ka­rítás hogyan vezet a CO2-kibocsátás mérsék­lé­séhez. Tudjon meg mindent, amit szeretne az üzemanyag-ha­té­kony­ságról.

Javítsa az üzemanyag-ha­té­kony­ságot a Webfleet segít­sé­gével

Spóroljon járműparkja üzemanyag­költ­ségein

A valós idejű adatok nyomon követésével

Tervezzen üzemanyag-ta­ka­rékos útvonalakat

Professzi­o­nális navigá­cióval

Csökkentse karbon­láb­nyomát

A fenntart­hatóbb járműpark érdekében

Az üzemanyag-ha­té­konyság javításának fő jellemzői

Valós idejű üzemanyag-fi­gyelés

Szeretné tisztán látni jármű­park­jának üzemanyag-fo­gyasz­tását? A teherautó FMS-éhez vagy CAN-bu­szához csatla­koz­tatva útvonal­szinten elemezheti az üzemanyag-fo­gyasztást. Aggódik az esetleges lopás vagy rendkívüli károk miatt? Értesí­té­seket kaphat az alacsony üzemanyag­szintről, hogy gyorsan csele­ked­hessen.

fuel
fuel over time

Korábbi adatokon alapuló betekintés az üzemanyag-fel­hasz­ná­lásba

Mérje az üzemanyag-fo­gyasztást az idő múlásával a Webfleet műszerfalon látható korábbi adatokkal. Figyeljen oda az anomáliákra és kivételekre, amikor össze­ha­son­lítja járműparkja időbeli üzemanyag-ha­té­kony­ságát. Tudja meg, hogyan optima­li­zál­hatja a jármű és a járművezető telje­sít­ményét a nagyobb üzemanyag-meg­ta­ka­rítás érdekében.

További információk a Webfleet-jelen­té­sekről⁠

Professzi­o­nális navigáció

Biztosítsa, hogy jármű­ve­zetői a legbiz­ton­sá­gosabb és legha­té­ko­nyabb útvonalakon közle­ked­jenek – a jobb üzemanyag-ha­té­kony­sághoz el kell kerülni a zsúfolt területeket, az építési zónákat és a rossz időjárást. A Webfleet PRO jármű­ve­zetői termináljai pontos forgalmi adatokat és teher­au­tó-spe­ci­fikus navigációt bizto­sí­tanak.

Tudjon meg többet a professzi­o­nális navigá­cióról és a forgalomról⁠
truck driver tunnel uk
pro 8475 front

Aktív jármű­ve­zetői oktatás

Támogassa jármű­ve­zetőit PRO jármű­ve­zetői termi­nál­ja­inkon keresztül járművön belüli vissza­jel­zé­sekkel és tanács­adással. Audio­vi­zuális üzenetek segítik a jármű­ve­ze­tőket abban, hogy az üzemanyag-pa­zarló, CO2-kibocsátó szokásaikon – az alapjá­rattól és a gyors­haj­tástól a helytelen sebes­ség­vál­tásig – azonnal javít­has­sanak.

További információ a PRO 8475⁠

Útmutatás a sebes­ség­tartó automa­ti­kához

Határozza meg, mely jármű­ve­ze­tőknek lenne szükségük több sebes­ség­tar­tó­au­to­ma­ti­ka-ok­ta­tásra. Nézze meg, hol van bekapcsolva a sebes­ség­tartó automatika a Webfleetben található zöld térkép­kö­ve­tésen keresztül – vagy egyszerűen csak lépjen be az útjelen­tésbe. A sebes­ség­tartó automatika jobb haszná­la­tával a jármű­ve­zetők kevesebbet nyomják a gázpedált.

service van driver pro8475 cam50 02 uk
van maintenance

Jármű­kar­ban­tartás ütemezése

Megfelelően karban­tartott járművekkel több üzemanyagot takaríthat meg. Ha a teherautók a lehető legjobb állapotban vannak, akkor annál nagyobb üzemanyag-ha­té­kony­sággal működnek. Ütemezzen be rendszeres karban­tartást, hogy a motorok, gumiab­roncsok és egyéb teher­au­tó-al­kat­részek kiváló állapotban maradjanak. Diagnosz­tikai figyel­mez­te­té­seket kaphat és automa­ti­zál­hatja a karban­tartási feladatokat.

Tudjon meg többet a jármű­kar­ban­tartási ellen­őr­zé­sekről⁠

Tudjon meg többet az üzemanyag-ha­té­kony­ságról

Mi az üzemanyag-ha­té­konyság?

0
Ugrás a tartalomhoz

Az üzemanyag-ha­té­konyság azt számítja ki, hogy a jármű milyen messzire tud eljutni egy liter benzinnel vagy dízellel. A legtöbb személy­gép­kocsi és könnyű haszon­gép­jármű esetében a legala­cso­nyabb üzemanyag-fo­gyasz­táshoz a legjobb sebesség nagyjából 65–80 kilométer per óra (km/h). A 80 km/h-nál gyorsabb vezetés növeli a légel­len­állást és csökkenti az üzemanyag-ha­té­kony­ságot.

Hogyan mérjük az üzemanyag-ha­té­kony­ságot?

0
Ugrás a tartalomhoz

A hivatalok általában metrikus adatokat használnak az üzemanyag-ha­té­konyság mérésére: liter/100 kilométer, vagy l/km. Az üzemanyag-ha­té­konysági számítások jármű­tí­pu­sonként változnak, olyan tényezőkkel együtt, mint a tömeg és a gumiab­roncsok telje­sít­ménye. Egy pótkocsis nehéz haszon­gép­jármű átlagos üzemanyag-fo­gyasztása 30 l/100 km, ami évi 39 000 litert jelent.

Miért fontos az üzemanyag-ha­té­konyság?

0
Ugrás a tartalomhoz

Tanulmányok azt mutatják, hogy az üzemanyag a gépjár­mű­parkok teljes tulaj­donlási költségének akár 38%-át is kiteszi. Az üzemanyag-ha­té­konyság tehát kulcs­fon­tosságú az üzemel­tetési költségek csökken­té­séhez. Az üzemanyag-ha­tékony járműpark fenntart­hatóbb: minél hatékonyabb a járművek üzemanyag-fo­gyasztása, annál jobban csökken a járműpark CO2-kibo­csátása.

Hogyan növelhető az üzemanyag-ha­té­konyság?

0
Ugrás a tartalomhoz

Javítsa járműparkja üzemanyag-ha­té­kony­ságát a jármű­park­ke­zelési ismeretek és a digitális megoldások ötvözésével. Válasszon olyan eszközöket, amelyek segítenek optima­li­zálni a jármű­ve­zetői telje­sít­ményt (az olyan viselkedési tényezők, mint a sebesség és az alapjárat megha­tá­rozzák az üzemanyag-fo­gyasztást), az útvonal­ter­vezést, a jármű­kar­ban­tartást és a gumiab­roncsok telje­sít­ményét. Egy olyan jármű­park­kezelő rendszerrel, mint a Webfleet, könnyen elemezheti az üzemanyag-fo­gyasztás valós idejű és korábbi adatait.

Mi az az üzemanyag-ke­zelési megoldás?

0
Ugrás a tartalomhoz

Az üzemanyag-ke­zelési megoldás segít a jármű­park-tu­laj­do­no­soknak és -kezelőknek abban, hogy jobban ellen­őriz­hessék a jármű­parkjuk üzemanyag-fo­gyasz­tását, és javíthassák annak üzemanyag-ha­té­kony­ságát. A telematikai megoldás integrálja a hardvert és a szoftvert, és hatékony jelentési lehető­sé­geket kínál az üzemanyag-fel­hasz­ná­lásról. A Webfleet akár 15%-os üzemanyag-meg­ta­ka­rí­tásban is segíthet az üzemanyag-gaz­dál­kodási funkciók segít­sé­gével, mint például a professzi­o­nális útvonal­ter­vezés és az OptiDrive 360, amely értékeli a vezetési viselkedést, és aktív vissza­jelzést ad a jármű­ve­ze­tőknek a telje­sít­ményről.

Miért fontos az üzemanyag-ke­zelés?

0
Ugrás a tartalomhoz

Az üzemanyag-fo­gyasztás kezelése és az üzemanyag-ha­té­konyság növelése mindig prioritást élvez a jármű­park­vál­la­latok számára, mivel az üzemanyag a működési költségek nagy részét teszi ki. Az üzemanyag ingadozó és elkerül­he­tetlen kiadás, ezért az üzemanyag-ta­ka­ré­kossági stratégiák bevezetése járműparkja számára kulcs­fon­tosságú a nyere­sé­gesség szempont­jából.

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet vállal­ko­zá­sának.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.