Trans­port­vei­ligheid

Bescherm uw bestuurders, uw vracht­wagens en andere wegge­bruikers

Bouw een bedrijfs­cultuur waarbij de veiligheid van uw vracht­wagens en transport voorop staat. De oplossingen voor trans­port­vei­ligheid van Webfleet bieden realtime inzichten in rijvaar­dig­heden, toonaan­ge­vende vracht­wa­gen­na­vi­gatie en beveiliging van assets. Met slimme videotools voorkomt u ongelukken en beschermt u uzelf en uw bestuurders tegen onterechte claims.

Veilig transport met uw vracht­wagens

Bevorder een verant­woor­de­lijke rijstijl

Voorkom ongelukken en verhoog de verkeers­vei­ligheid

Bescherm bestuurders en uw bedrijf tegen onterechte claims

Wees altijd op de hoogte van de locatie van alle assets in uw wagenpark

Houd vracht­wagens geschikt om te rijden

Ondersteun het welzijn van bestuurders en de naleving van de regelgeving

Belang­rijkste functies voor trans­port­vei­ligheid

Realtime zicht­baarheid

Houd het transport van uw wagenpark veilig met realtime dashcam­beelden. Webfleet Video combineert dashcam­beelden met ritdata, voor extra context bij gebeur­te­nissen op de weg. De dashcam gebruikt kunstmatige intel­li­gentie om gevaarlijk rijgedrag te herkennen en bestuurders in realtime aan te sporen hun rijstijl aan te passen. On-demand video kan als bewijs tegen onterechte verze­ke­rings­claims worden gebruikt. Meer informatie over Webfleet Video

Realtime dashcam­beelden voor veilig transport met uw vracht­wagens
OptiDrive 360 rijpres­taties rapport

Inzicht in rijpres­taties

Optima­liseer de trans­port­vei­ligheid van uw wagenpark met inzicht in rijpres­taties. OptiDrive 360 biedt zowel fleet managers als bestuurders inzichten en geeft bestuurders feedback voor, tijdens en na ritten. Monitor rijge­woonten met betrekking tot te snel rijden, sturen, remmen en cruise­control om potentiële risico's te analyseren en vast te stellen of bestuurders coaching of training nodig hebben. Meer informatie over OptiDrive 360.

Vracht­wa­gen­na­vi­gatie

Houd bestuurders op de veiligste, meest efficiënte routes met TomTom GO Fleet. Plan routes op basis van de hoogte en het gewicht van vrachtwagen, zodat smalle straten en lage bruggen worden vermeden. Als u gevaarlijke stoffen vervoert, kunt u ook daar rekening mee houden. Vermoeide bestuurders kunnen geschikte rustplaatsen vinden via PRO Driver Terminals en Work App.
Meer informatie over veilig transport met Pro Driver Terminals en Work App.

Pro Driver terminal en Work app voor veilig transport met uw wagenpark
Webfleet oplossingen voor de veiligheid van uw vracht­wagens

Inzicht in de vermoeidheid van bestuurders

Inzicht in de vermoeidheid van uw bestuurders is onmisbaar voor de trans­port­vei­ligheid van uw wagenpark. Bekijk de resterende rijtijden en rustpe­riodes van uw bestuurders in Webfleet en zorg dat uw bestuurders uitgerust zijn voordat u ze op pad stuurt. Rijtijden worden automatisch geregi­streerd, zodat u kunt vertrouwen op nauwkeurige nalevings­rap­por­tages. Met tijdige meldingen voorkomt u overtre­dingen. Meer informatie over Resterende rijtijden en Tacho­graaf­op­los­singen

Beveiliging van aanhangers

Door uw goederen in de hele supply chain in de gaten te houden, kunt u diefstal helpen voorkomen. U kunt uw vracht­wagens en aanhangers via één interface volgen en bewaken. U krijgt een melding wanneer assets bepaalde gebieden binnengaan of verlaten, of wanneer er beweging wordt gedetec­teerd waar dat niet zou moeten. De status van de aanhan­gerdeur wordt gevolgd, zodat u kunt zien of deze onverwacht wordt geopend. Meer informatie over tracking van aanhangers in Webfleet

Beveiliging van aanhangers in Webfleet dashboard
Webfleet Vehicle Check app voor meer trans­port­vei­ligheid

Voertuigen die geschikt zijn om te rijden

Goed onderhouden vracht­wagens zijn veiliger. Automa­tiseer onder­houds­schema's met Webfleet. In combinatie met onze voertuig­volg­sys­temen biedt Webfleet verschil­lende waarschu­wingen, van het detecteren van ongevallen tot signalen die duiden op een defect in de motor. Beperk papierwerk met de Vehicle Check-app en houd meer tijd over om het transport van uw wagenpark veiliger te maken. Meer informatie over voertuig­on­derhoud en Webfleet Vehicle Check.

Voorspellend banden­ma­na­gement

Banden­ma­na­gement draagt bij aan de veiligheid van uw vracht­wagens en transport. De juiste banden­spanning is cruciaal voor een veilige wegligging en remafstand. Het Webfleet-banden­span­ning­con­tro­le­systeem (TPMS) controleert de banden­spanning en -tempe­ratuur in realtime. Zo voorkomt u problemen voordat ze leiden tot dure reparaties of inactieve tijd. Meer informatie over het Webfleet-banden­span­ning­con­tro­le­systeem

Oplossingen van Webfleet voor de veilgheid van vracht­wagens en transport
transport security

Hoe veilig zijn uw vracht­wagens onderweg?

transport security

Download vandaag nog ons eBook en krijg praktische inzichten om de veiligheid in uw wagenpark te behouden.

Uw exemplaar downloaden

Alles wat u moeten weten over de veiligheid van trans­port­wa­gen­parken

Wat is veiligheid van trans­port­wa­gen­parken?

0
Naar content gaan

De veiligheid van trans­port­wa­gen­parken omvat het ontwikkelen en imple­men­teren van veilig­heids­prak­tijken. Een uitgebreid veilig­heidsplan voor wagenparken dekt alle soorten werkzaam­heden, van voertuig­on­derhoud en bestuur­der­s­training tot voertuig­be­vei­liging en planning van taken en routes.

Waarom is veiligheid van trans­port­wa­gen­parken belangrijk?

0
Naar content gaan

De verkeers­vei­ligheid is een gedeelde verant­woor­de­lijkheid van automo­bi­listen, vracht­wa­gen­chauf­feurs en beheerders van wagenparken. De veiligheid van trans­port­wa­gen­parken draagt bij aan het voorkomen van ongevallen. Het kan organi­saties ook beschermen tegen hoge verliezen en reputa­tie­schade, om nog maar te zwijgen over problemen met de naleving van regels. Trans­port­wa­gen­parken met een sterk veilig­heids­beleid kunnen besparen op verze­ke­rings­premies.

Hoe kan Webfleet de veiligheid van uw trans­port­wa­genpark verbeteren?

0
Naar content gaan

De veiligheid van trans­port­wa­gen­parken kan worden verbeterd met het fleet manage­ment-systeem van Webfleet. Moet een voertuig worden ingepland voor onderhoud en reparaties? Welke bestuurders hebben mogelijk extra training of begeleiding nodig omtrent hun gedrag achter het stuur? Wagen­park­ei­ge­naars en -beheerders kunnen met ons fleet manage­ment-dash­board de inzichten opdoen die ze nodig hebben om beslis­singen te maken omtrent veiligheid.

Welke oplossingen biedt Webfleet voor het monitoren van de veiligheid van trans­port­wa­gen­parken?

0
Naar content gaan

Webfleet biedt een verschei­denheid aan veilig­heids­op­los­singen voor trans­port­wa­gen­parken. Zo houden onze profes­si­onele naviga­tie­sys­temen bestuurders bijvoor­beeld op de veiligste routes. De Vehicle Check-app van Webfleet maakt het eenvoudig voor bestuurders om hun dagelijkse inspecties te voltooien, zodat voertuigen rijvaardig blijven. Gevaarlijke klapbanden kunnen worden voorkomen met het banden­span­ning­con­tro­le­systeem van Webfleet, waarmee de banden­spanning en -tempe­ratuur in realtime worden gecon­tro­leerd.

Bel mij terug

Praat met een specialist en ontdek wat een fleet manage­ment-op­lossing voor uw bedrijf kan betekenen.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.