Webfleet-rapportage

De beste online oplossing die u, uw bestuurders en uw voertuigen met elkaar verbindt

Webfleet-rapportage

De beste online oplossing die u, uw bestuurders en uw voertuigen met elkaar verbindt

Meten is weten. Gelukkig kunt u met Webfleet talloze gegevens meten en bijhouden.

Op basis van feedback van onze klanten weten we welke informatie belangrijk is bij het beheren van voertuigen en bestuurders. Wij gebruiken deze feedback om de gegevens continu te verbeteren voor een sneller en intuïtiever gebruik. De rapporten van Webfleet helpen u alles in de gaten te houden, van brand­stof­ver­bruik tot naleving van wet- en regelgeving, zodat u zich kunt blijven richten op het leveren van een hoogwaardige service.

Dankzij handige rappor­ta­ge­functies zoals Uitgebreid overzicht houdt u gemakkelijk zicht op de belang­rijkste zaken, zonder dat u door afzon­der­lijke rapporten hoeft te klikken. Om u gemakkelijk aan de belang­rijkste informatie te helpen, raden wij u een selectie aan van de populairste fleet manage­ment-rap­porten die door klanten zoals u worden gebruikt.

Voertuig­volg­rap­portage

Ritrapport (dagelijkse samen­vatting)

Snel een duidelijk overzicht van wanneer, hoelang en hoe vaak uw voertuigen worden gebruikt.

 • Grafiek met de afgelegde afstand per dag en het gemiddelde van het wagenpark.
 • Grafiek waarin de rijtijd per dag wordt vergeleken met de totale gebruikstijd van uw voertuigen.
 • Een uitgebreide samen­vatting van het aantal ritten, het aantal kilometers, het gebruik en de duur, waaronder gegevens over rijtijden en stilstand.
 • Overzicht van het aantal kilometers, de afstand, de duur en de begin- en eindlo­caties.
 • Details over het brand­stof­ver­bruik (indien ondersteund, optioneel).
trip reports daily summary
ttb trip report logbook

Ritrapport (logboek)

Automa­tische, betrouwbare logboeken voor uw bestuurders die voldoen aan de juridische eisen.

 • Overzicht voor het geselec­teerde voertuig voor een gedefi­ni­eerde periode.
 • Overzicht van afzon­der­lijke ritten, waaronder alle details van een rit.
 • Zakelijk gebruik versus privé­ge­bruik als percentage, zodat u snel kunt zien of u het logboek kunt gebruiken voor uw belas­ting­aan­gifte.
 • Uitgebreide geschie­denis van wijzigingen in het logboek.

Ritrapport (gedetail­leerd)

Gemakkelijk inzicht in de efficiëntie van uw voertuigen als ze onderweg zijn.

 • Uitgebreide geschie­denis van wijzigingen in het logboek.
 • Een overzicht van ritten van alle voertuigen binnen de geselec­teerde periode.
 • Een overzicht per voertuig per dag.
 • Een tijdlijn waarop u het aantal voertuig­ritten per dag kunt zien.
 • De mogelijkheid om adressen in het rapport te markeren als het gaat om begin- en/of eindlo­caties.
ttb trip report detailed

Rapportage over groen en veilig rijden

Het CO2-rapport van Webfleet

Het CO2-rapport van Webfleet geeft u een nauwkeurig overzicht van de CO2-uitstoot van uw wagenpark. Aan de hand van een door TÜV gecer­ti­fi­ceerde methode geeft het rapport gedetail­leerde informatie over de hoeveelheid CO2 die uw voertuigen produceren. U voldoet hiermee niet alleen aan de eisen van regelgeving zoals de nieuwe Corporate Sustai­na­bility Reporting Directive (CSRD) van de EU, maar krijgt ook inzicht in hoe, waar en waarom uw wagenpark onnodig CO2 produceert.

Meer informatie⁠
wf co2 report
ttb optidrive report

OptiDrive 360-rapport

Duidelijk inzicht in hoe veilig en milieu­vrien­delijk uw bestuurders rijden.

 • De prestaties van uw bestuurder worden weergegeven in een grafisch overzicht.
 • De OptiDrive 360-indi­ca­toren worden gebruikt om de ontwik­keling van een bestuurder in de loop van de tijd in een duidelijke grafiek weer te geven.
 • In uitgebreide overzichten worden afstanden, rijtijden en het brand­stof­ver­bruik weergegeven samen met gegevens over de OptiDrive 360-indi­ca­toren.

Rapport over brand­stof­ver­bruik

Inzicht in het brand­stof­ver­bruik van uw wagenpark en uitzon­der­lijke gebeur­te­nissen.

 • Grafieken van het brand­stof­ver­bruik en het gemiddelde verbruik van het wagenpark, evenals de ontwik­keling van het brand­stof­ver­bruik van het wagenpark in de loop van de tijd.
 • Het brand­stof­ver­bruik wordt gemarkeerd als er een defini­eerbaar maximum wordt overschreden.
 • Brand­stof­ver­bruik wordt per rittotaal en per 100 km weergegeven.
 • Brand­stof­ver­bruik wordt gemeten op basis van de referen­tie­waarde in l/100 km en als percentage.
ttb fuel consumption report
ttb maintenance report

Onder­houds­rapport

Word gewaar­schuwd wanneer er onderhoud aan uw voertuigen moet worden uitgevoerd.

 • Grafiek waarin het aantal onder­houds­taken dat in de geselec­teerde periode achter­stallig of voltooid is of nog moet worden voltooid, wordt weergegeven.
 • Overzichten van onder­houds­taken voor alle en afzon­der­lijke voertuigen.
 • Overzicht per voertuig waarin de hoeveelheid tijd of kilometers vóór of na de vervaldatum van het onderhoud te zien is. U kunt bovendien de geplande datum van het onderhoud zien, de naam van de onder­houdstaak, de datum waarop er voor het laatst onderhoud is uitgevoerd en de huidige voortgang voor de desbe­tref­fende taak.

Perso­neels­be­heer­rap­portage

Werktij­den­rapport (per bestuurder)

Informatie over het aantal uren dat door uw personeel is gewerkt.

 • De prestaties van uw bestuurder worden weergegeven in een grafisch overzicht.
 • De OptiDrive 360-indi­ca­toren worden gebruikt om de ontwik­keling van een bestuurder in de loop van de tijd in een duidelijke grafiek weer te geven.
 • In uitgebreide overzichten worden afstanden, rijtijden en het brand­stof­ver­bruik weergegeven samen met gegevens over de OptiDrive 360-indi­ca­toren.
ttb working time report by driver
ttt order overview report

Order­over­zichts­rapport

Inzicht in de produc­ti­viteit van uw wagenpark.

 • Grafiek van de hoeveelheid orders die gemiddeld door het wagenpark wordt voltooid en het dagelijkse resultaat als percentage.
 • Grafiek waarin het aantal orders dat vertraging heeft opgelopen, wordt afgezet tegen het aantal voltooide orders per dag.
 • Uitgebreid overzicht van de order­pres­taties van alle voertuigen, waaronder het aantal orders, de afgelegde afstanden en de aankomsten (op tijd of vertraagd).
 • U kunt definiëren na hoeveel tijd een order als vertraagd wordt beschouwd.
 • De vertraagde aankomst bij de locatie van de order kan in het overzicht worden gemarkeerd.

Uitzon­de­rings­rapport over gewerkte uren door bestuurders

Een snel overzicht van overschreden werktijden.

 • Werktijd die een geselec­teerde limiet overschrijdt, wordt in het overzicht weergegeven. U kunt kiezen uit > 4 uur, > 6 uur, > 8 uur, > 10 uur, > 12 uur, > 16 uur en > 20 uur.
 • U kunt een extra drempel­waarde opgeven die wordt gebruikt om een overschrijding van de werktijd in het overzicht te markeren.
ttb driver working hours exception report

60.000 klanten profiteren dagelijks van Webfleet

Klant beter servicen op bezorgtijd.
Coen Schlüter, Albert Heijn
TCO verlaging van 7%.
Peter de Haan, De Haan Autotransport
De resultaten zijn top!
Arnold Visser, Henk Vlot Transport B.V.

Vraag een demo aan

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.