Wymagana jest Twoja zgoda

W tej sekcji treści zewnętrzne są pobierane z .

Aby wyświetlić treść, wymagana jest Twoja zgoda na następujące kategorie plików cookie:

 • Ukierun­kowane reklamy
 • Dane Analityczne
 • Perso­na­li­zacja
 • Niezbędne

Dalsze informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Jeśli interesuje Cię to, jak ###vendor_name### przetwarza Twoje dane, zapoznaj się z ich polityką prywatności.

Karty do tachografów – kompletny przewodnik po karcie kierowcy

Karta kierowcy to podstawowy dokument uprawiający do prowadzenia pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 t. Jest ona też niezbędna w przypadku przewozu osób w liczbie większej niż 9 wraz z kierowcą. Co ważne, karta wydawana jest na ściśle określony czas i musi być zawsze aktualna, aby nie narażać się na karę grzywny. Co trzeba wiedzieć o kartach do tachografów?

Czym jest karta kierowcy, czyli tzw. karta do tachografu?

Karta kierowcy jest to najpopularniejsza karta do tachografów, a oprócz niej wyróżnia się: kartę przedsiębiorcy, kartę warsztatową oraz kartę kontrolną. Dokument ten umożliwia zidentyfikowanie kierowcy, jak i przydzieleniu mu danych obejmujących przejazdy rejestrowane przez tachograf cyfrowy.

Działanie kart kierowcy regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE Nr 165/2014 o stosowaniu urządzeń rejestrujących w transporcie drogowym. Dokument ten obowiązuje nie tylko w Polsce, ale także na terenie całej Unii Europejskiej. Wszyscy kierowcy poruszający się pojazdami o masie powyżej 3,5 tony, jak i przewożący więcej niż 9 osób (wraz z kierowcą) są zobowiązani do jej posiadania, w innym razie narażają się na konsekwencje finansowe.

Wydawaniem kart kierowców zajmuje się Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (link), a sam dokument przygotowywany jest na wniosek kierowcy. Pracodawca może ponieść koszty jej wyrobienia, a okres ważności karty wynosi 5 lat (nie dłużej niż termin ważności prawa jazdy).

Jakie informacje znajdują się w karcie kierowcy?

Dokument karty do tachografu przypomina swoim wyglądem zwykłą kartę do bankomatu. Znajdują się w nim wszystkie podstawowe dane osobowe kierowcy (imię, nazwisko, PESEL, numer prawa jazdy). Jest on też wyposażony w czip rejestrujący istotne informacje na temat pracy danego kierowcy, czyli właściciela karty do tachografu. Chodzi przede wszystkim o takie dane, jak:

 • informacje o czasie pracy,
 • informacje o używanym pojeździe,
 • informacje o kraju i miejscu rozpoczęcia i zakończenia pracy,
 • informacje o usterkach lub przerwach w zasilaniu.
Przykładowa karta kierowcy do tachografu
Przykładowa karta kierowcy (karta do tachografu) – Źródło: info-car.pl (PWPW)

W jaki sposób uzyskać kartę kierowcy?

Dobrą wiadomością jest to, że kartę do tachografu można wyrobić drogą internetową, a więc bez konieczności wychodzenia z domu. Oczywiście niezbędne jest posiadanie uprawień do prowadzenia pojazdu. Aby otrzymać kartę kierowcy należy:

 • wypełnić wniosek elektroniczny dostępny na stronie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych i złożyć go online (niezbędne jest posiadanie klasyfikowanego podpisu elektronicznego),
 • wnieść opłatę w kwocie 172,20 zł,
 • dołączyć do wniosku kopię ważnego prawa jazdy, potwierdzenie uiszczenia opłaty i fotografię.

Innym rozwiązaniem jest pobranie i wypełnienie wniosku w formie papierowej oraz przesłanie go pod adres Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Ile czeka się na kartę do tachografu kierowcy?

Czas oczekiwania wynosi maksymalnie 30 dni roboczych. Wiele zależy od sposobu złożenia wniosku. W przypadku wysłania go w formie papierowej, na dokument czeka się zazwyczaj do 3 tygodni. Okres oczekiwania można skrócić, składając wniosek w formie elektronicznej, wówczas karta kierowcy jest gotowa nawet w przeciągu 7 dni.

Co powinien zawierać wniosek o wydanie karty kierowcy do tachografu?

Wniosek o kartę kierowcy zawiera takie elementy jak:

 • powód ubiegania się o kartę,
 • miejsce na fotografię,
 • dane personalne oraz kontaktowe wnioskodawcy,
 • informacje o prawie jazdy,
 • podpis.

Jakie dokumenty są potrzebne do wyrobienia karty kierowcy?

 • wypełniony odpowiedni druk;
 • aktualne zdjęcie – wykonane na białym tle, przedstawiające lewy półprofil lub twarz osoby z przodu, bez nakrycia głowy oraz okularów z ciemnymi szkłami;
 • skan tłumaczenia prawa jazdy – w przypadku prawa jazdy wydanego poza Rzeczpospolitą Polską;
 • kartę kwalifikacyjną kierowcy – wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z aktualnym wpisem kodu 95;
 • kopię lub skan świadectwa kierowcy – jeżeli prawo jazdy zostało wydane poza Unią Europejską i konwencją AETR;
 • skan karty kierowcy – jeżeli została wydana poza Polską;
 • aktualny dokument – jeśli obecna karta została wydana w innym kraju, wymiana karty następuje z powodu zmiany danych osobowych lub administracyjnych oraz kiedy składana jest reklamacja albo karta została uszkodzona;
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej;
 • oświadczenia:
  • oświadczenie o normalnym miejscu zamieszkania – oświadczenie potwierdzające przebywanie na terytorium Polski przez ponad 185 dni (dotyczy obcokrajowców);
  • oświadczenie o posiadaniu ważnego prawa jazdy;
  • oświadczenie potwierdzające zatrudnienie na stanowisku kierowcy w przedsiębiorstwie wykonującym przewozy drogowe – wymagane w przypadku ubiegania się o kartę czasową, nieodnawialną (dotyczy obcokrajowców);
  • oświadczenie o utracie karty – jeżeli karta została zagubiona lub zniszczona;
  • zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży karty na Policji – gdy karta została skradziona.

Sprawdzenie statusu karty kierowcy – czy jest gotowa?

Każdy kierowca, który złożył wniosek o wydanie karty do tachografu cyfrowego, ma możliwość sprawdzenia statusu karty kierowcy, co jest niezwykle przydatną opcją, pozwalającą na bieżąco monitorować postęp w realizacji zamówienia. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW) udostępnia dedykowaną usługę online (dostępna pod tym linkiem), dzięki której sprawdzenie statusu karty kierowcy jest szybkie i proste. To rozwiązanie znacznie ułatwia planowanie pracy i logistykę w firmach transportowych, eliminując niepewność związaną z oczekiwaniem na niezbędne dokumenty.

Sprawdzenie statusu karty kierowcy przez internet jest nie tylko wygodne, ale także efektywne czasowo. Dzięki tej funkcjonalności kierowcy oraz przedsiębiorstwa transportowe mogą w łatwy sposób zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi czasu pracy, ponieważ dostęp do aktualnej karty do tachografu cyfrowego jest niezbędny do prawidłowego rejestracji czasu pracy.

Sprawdzenie statusu wysłanego wniosku jest możliwe dopiero po jego zarejestrowaniu w systemie produkcyjnym. Najpierw upewnij się, że minął wystarczający czas, aby Twoja karta kierowcy została przygotowana. Tak jak pisaliśmy wcześniej, czas oczekiwania zależy od sposobu złożenia wniosku. Jeśli złożyłeś wniosek elektronicznie, nastąpi to do siedmiu dni. W przypadku wersji papierowej, będzie to do 30 dni kalendarzowych.

Jak sprawdzić status karty kierowcy nie wychodząc z domu? Aby sprawdzić status karty kierowcy, wystarczy zarejestrować się w systemie produkcyjnym. Trzeba wejść na stronę Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, po czym wybrać rodzaj karty, o jaką się wnioskuje. Niezbędne jest też podanie swojego numeru PESEL (w przypadku karty przedsiębiorstwa czy kontrolnej – numer NIP). Status karty kierowcy pojawi się od razu.

Ile kosztuje karta kierowcy?

Wyrobienie karty kierowcy jest płatne. Cena za wydanie karty kierowcy do tachografu cyfrowego wynosi 172,20 PLN brutto. Kwotę tę należy wysłać przelewem na konto Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, która zajmuje się wydawaniem tego dokumentu. Do karty kierowcy potrzebne jest również zdjęcie, więc ewentualnie wydatek może zwiększyć się o około 40 zł za wyrobienie odpowiedniego zdjęcia.

Kto pokrywa koszty wydania karty kierowcy? Koszty pokrywa kierowca, ponieważ złożenie wniosku o wydanie karty i wniesienie opłaty może wykonać tylko kierowca, któremu ma zostać wystawiony dokument. Kierowca może jednak ubiegać się o zwrot wydanych pieniędzy u swojego pracodawcy na podstawie imiennego dowodu uiszczenia wpłaty.

Zdarza się, że wniosek nie zawsze jest rozpatrywany pozytywnie. W takim przypadku Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych pobiera 25,83 PLN brutto za całą procedurę, a resztę zwraca na konto wnioskującego.

Karta do tachografu i obowiązki jej właściciela

Osoba prowadząca pojazd może posiadać tylko jedną ważną imienną kartę kierowcy. Dokument ten nie powinien być w żadnym razie nikomu udostępniany czy też pozostawiany w pojeździe bez kontroli zaufanej osoby. Państwa UE prowadzą rejestry elektroniczne dotyczące kart kierowców, a dostęp do nich mają również funkcjonariusze służb kontrolnych. Kierowca zobowiązany jest do:

 • niewyjmowania karty z tachografu przed zakończeniem dziennego okresu pracy,
 • chronienia dokumentu i niedoprowadzania do jego uszkodzenia czy zabrudzenia,
 • używania karty w każdym dniu prowadzenia pojazdu od jego rozpoczęcia,
 • niestosowania karty w przypadku utraty jej ważności czy też uszkodzenia.

Kierowca musi pamiętać też o tym, aby nie później niż na 15 dni roboczych przed upływem okresu ważności dokumentu złożyć wniosek o jego przedłużenie. Co ważne, PWPW przy składaniu wniosku o nową kartę nie wystawia żadnego zaświadczenia, a więc po upłynięciu terminu ważności dokumentu, kierowca nie może już prowadzić pojazdu, gdyż w ten sposób naruszyłby przepisy.

Jak wyglądają odczyty z karty tachografu?

Każdy kierowca powinien znać obsługę tachografu. Kierowca może zapoznać się z informacjami, jakie zawiera karta poprzez wyświetlenie danych na ekranie tachografu, zgranie ich do innego komputera lub wydrukowanie. Dane z tego dokumentu powinny być pobierane minimum raz na 28 dni, jest to związane z tym, iż na karcie może być nagranych właśnie 28 dni roboczych z pracy kierowcy. Do odczytu danych może też nastąpić w sytuacji:

 • żądania uprawnionego do tego podmiotu,
 • zagrożenia utratą danych,
 • upływu terminu ważności karty,
 • ustania stosunku pracy kierowcy,
 • upłynięcia terminu ważności umowy między pracodawcą a kierowcą.

Pamiętaj, że dane z tachografu można pobierać zdalnie, dzięki aplikacji Webfleet!

Co zrobić w przypadku zniszczenia czy zgubienia karty kierowcy?

W takim wypadku należy wystąpić o kartę zastępczą w terminie 7 dni kalendarzowych. Cały proces wygląda tak samo, jak w przypadku dokumentu oryginalnego. Niezbędne jest tylko dołączenie właściwego oświadczenia czy też zaświadczenia zgłoszenia sprawy na policji (w przypadku kradzieży). Duplikat przyznawany jest w ciągu 8 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.

Czym grozi jazda bez ważnej karty w tachografie?

Kierowca poruszający się po drodze bez ważnego dokumentu musi liczyć się z dosyć surowymi karami. Dotyczą one także osób, które nie ukażą służbom kontrolnym prawidłowych wydruków w przypadku  zgubienia, kradzieży, wadliwego działania czy uszkodzenia karty. Wysokość mandatu wynosi:

 • 2000 zł dla kierowcy pojazdu,
 • 2000 zł dla osoby odpowiedzialnej za zarządzanie transportem w firmie,
 • 5000 zł dla firmy transportowej.

Jeśli kierowca porusza się pojazdem bez ważnej karty powyżej 15 dni, wówczas grozi mu kolejny mandat w wysokości 1000 zł. Każdy dzień bez wydruku może też kosztować go grzywnę w kwocie 100 zł.

Łatwiejsza obsługa tachografu dzięki funkcjom systemu Webfleet

System Webfleet od Webfleet Solutions pozwoli Ci wdrożyć automatyzację, która ułatwi zarządzanie flotą pojazdów i zminimalizuje czas poświęcany dotąd na powtarzalne procesy. Aplikacja Webfleet Tachograph Manager pozwala na zdalne pobieranie danych z tachografów, ułatwiając rozliczanie czasu pracy kierowców. Ale to nie wszystko. Zagregowane dane pozwolą Ci jeszcze lepiej planować trasy realizacji zamówień i zwiększyć wydajność kolejnych zleceń. Sprawdź możliwości aplikacji do zarządzania flotą Webfleet i umów się na bezpłatną konsultację, w czasie której poznasz najistotniejsze funkcje aplikacji i dostosujesz je do potrzeb Twojej firmy.

Webfleet Solutions

JAK ZADBAĆ O ZADOWOLENIE KIEROWCÓW?

Webfleet Solutions

Poznaj kluczowe elementy zarządzania kierowcami: od rekrutacji przez szkolenia, fitness, styl jazdy po styl życia i nie tylko.

Pobierz DARMOWEGO e-booka

Zapisz się do newslettera Webfleet blog

Zapisz się do comiesięcznej porcji informacji i wskazówek, które pomogą Ci zwiększyć wydajność floty. Możesz wypisać się w każdej chwili.

Wpisz prawidłowy adres e-mail.
Wybierz rodzaj branzy.

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Niestety, ale nie znaleziono żadnych wyników.

Ładowanie

Szukaj na blogu

Przepisy i regulacje