Ekonomichef

Maximera vagnparkens kostnads­be­spa­ringar

Ekonomichef

Maximera vagnparkens kostnads­be­spa­ringar

Vill du förstärka vagnparkens konkur­rens­fördel? Webfleet är Europas ledande vagnparks­han­tering och hjälper vagnparker att effek­ti­visera ekono­mi­han­te­ringen. Den ger dig allt du behöver som ekonomichef för att optimera rutinerna och stärka vagnparkens ekonomi.

Vad är viktigt för dig som ekonomichef i en vagnpark?

Minskade kostnader

Få bättre kontroll över vagnparkens utgifter. Webfleet tillhan­da­håller de data som behövs för att fatta strategiska budget­beslut. Med insikter om bräns­le­för­brukning och fordons­un­derhåll, både i realtid och historiskt, kan ekono­mi­chefer identifiera var det går att kapa kostnader. Vagnparker som använder Webfleet ser i genomsnitt avkastning på investe­ringen inom sex till nio månader. Vill du se hur det kan hjälpa dig? Beräkna potentiella besparingar på några sekunder.

Infopanel – Nyckeltal med ett ögonkast
truck fueling 01

Bränsle- och energi­be­spa­ringar

Att minska vagnparkens energi­för­brukning innefattar många aspekter, från mindre tomgångs­körning till optimerade rutter. Du behöver rätt insikter för att spara bränsle och energi. Du behöver även däck i bra skick. Webfleet övervak­nings­system för däcktryck kontrol­lerar däckens tryck och temperatur i realtid och upptäcker för lågt tryck som kan leda till högre bräns­le­för­brukning. Används elfordon i din vagnpark? Spara in på laddnings­kost­na­derna med smartare resur­san­vändning.

Smidiga arbets­flöden

Ha effektiv kommu­ni­kation mellan teamen för en lönsammare organi­sation. Webfleet digita­li­serar pappers­ar­betet och eliminerar redundans och fel – alla rapporter är tillgängliga för vagnparkens ekonomichef på ett säkert ställe online. Förenkla administ­ration av ersättning och skatter med använ­dar­vänliga rapporter.

App Center
maintenance

Optimering av underhåll

Undvik att överskrida budgeten med väl underhållna fordon, och slipp oplanerade stillestånd och repara­tioner. Webfleet gör det enkelt att hålla koll på fordonens under­hålls­schema, från att ställa in automatiska notiser till att komma åt data om repara­tions­hi­storik. Förbättra vagnparkens resultat med utökad livslängd för fordonen.

Bästa restvärde

Få ut högsta möjliga värde för fordon vid leasingav­talets eller livscykelns slut. Ekono­mi­chefer kan använda Webfleet för att spåra parametrar som påverkar restvärdet. Webfleets video­lösning kan hjälpa dig att minska antalet skade­stånds­an­språk, och OptiDrive 360 ger insikter om körstil så att du kan förbättra den totala ägande­kost­naden för fordon.

trucker gas station 02
untranslated

Förenklad skatte­ef­ter­levnad

Du kan vara säker på att bränsle och andra förmåner skattas på rätt sätt. Skilj mellan användning privat och i tjänsten av vagnparkens fordon med appen Webfleet Logbook. Logbook gör registrering av körsträcka mindre stressig med korrekta förar­re­gister och mätar­ställ­ningar för skatte­ef­ter­levnad och granskning.

Hur kan vi hjälpa dig som ekonomichef för en vagnpark?

Få mer kontroll över vagnparkens drifts­kost­nader

Minska vagnparkens bränsle- och energi­för­brukning

Undvika kommu­ni­ka­tions­problem med digita­li­sering

Koppla fordons­un­derhåll till kostnads­be­spa­ringar

Få ut mesta möjliga värde av vagnparkens fordon

Redovisa skatter utan att oroa dig för efterlevnad

Läs mer om våra funktioner för ekono­mi­chefer

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Vill du ha mer kontroll över vagnparkens drifts­kost­nader?

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Ladda ned vår e-bok om de stora budge­tut­ma­ningarna och åtgärder för att minska kostnaderna.

Hämta din kopia

Allt du behöver veta om ekono­mi­chefer

Vad gör en ekonomichef?

0
Hoppa till innehåll

Ekono­mi­chefer ser över den ekonomiska hållbar­heten i en verksamhet. De utvärderar olika sätt att spara kostnader och effek­ti­visera verksam­heten. En ekonomichef är med andra ord avgörande för en vagnparks lönsamhet.

Vilken kompetens krävs för att vara ekonomichef för en vagnpark?

0
Hoppa till innehåll

Ekono­mi­chefer ansvarar ofta för ekono­mi­re­la­terade analyser och rapporter, så de måste ha kompetens inom redovisning och budgetering. En bakgrund inom företagse­konomi kan också vara viktigt eftersom en ekonomichef bör förstå hur vagnparken är organiserad.

Vilka verktyg behöver en ekonomichef?

0
Hoppa till innehåll

Ekono­mi­chefer förlitar sig på verktyg som hjälper dem att analysera ekonomi- och verksam­hetsdata. Med hjälp av ett integrerat vagnparks­han­te­rings­system går det till exempel att enkelt spåra bränsle- och under­hålls­kost­nader. Ett digitalt vagnparks­han­te­rings­system förenklar även efterlevnad av skatte­regler.

Vad är skillnaden mellan ekono­mi­an­svarig och ekonomichef?

0
Hoppa till innehåll

I allmänhet bestämmer en ekonomichef hur verksam­heten ska använda finanserna, medan en ekono­mi­an­svarig spårar utgifter. Ekono­mi­chefer upprättar och imple­men­terar ekono­mi­re­la­terade policyer. Ekono­mi­an­svariga hanterar kvartals­rap­porter och leder anställda som arbetar med budgeten. Det är inte ovanligt att en verksamhet kombinerar båda rollerna under befatt­ningen ekonomichef.

Få en demo

Titta på hur Webfleet kan hjälpa ditt företag.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

  • Riktad reklam
  • Analyser
  • Personlig anpassning
  • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.