Økono­mi­ansvarlig

Maksimer din flådes omkost­nings­be­spa­relser

Økono­mi­ansvarlig

Maksimer din flådes omkost­nings­be­spa­relser

Leder du efter metoder til at forbedre din flådes konkur­ren­ce­fordel? Webfleet, Europas førende flådesty­rings­løsning, hjælper med at strømline flådens økonomiske styring. Det giver dig alt, hvad du har brug for som økono­mi­ansvarlig for flåden, så du kan optimere dine processer og styrke din flådes økonomi.

Hvad er vigtigt for dig i din rolle som økono­mi­ansvarlig for flåden?

Omkost­nings­re­duktion

Få større kontrol over flådeud­gif­terne. Webfleet leverer de data, der er nødvendige for at træffe strategiske budget­be­slut­ninger. Med viden i realtid og historisk indblik i brænd­stof­forbrug og vedli­ge­hol­delse af køretøjer kan flådens økono­mi­ansvarlige udpege, hvor omkost­nin­gerne kan reduceres. I gennemsnit kan flåder se et investe­rings­afkast inden for seks til ni måneders brug af Webfleet. Vil du se, hvordan det kan gavne dig? Beregn de potentielle besparelser på få sekunder.

Dashboard - et hurtigt overblik over KPI'er
truck fueling 01

Brændstof- og energibe­spa­relser

Reduktion af din flådes energi­forbrug omfatter mange aspekter, fra reduceret tomgang til optimerede ruter. Du har brug for den rette viden for at spare brændstof og energi. Du skal også bruge gode dæk. Webfleets dæktryks­over­våg­nings­system kontrol­lerer dæktryk og temperatur i realtid og registrerer lavt dæktryk, der kan medføre et højere brænd­stof­forbrug. Bruger din flåde elektriske køretøjer? Spar på oplad­nings­om­kost­ninger med bedre ressour­ceud­nyt­telse.

Problemfri arbejds­gange

Hav en effektiv kommu­ni­kation mellem teams for en mere rentabel organi­sation. Webfleet digita­li­serer papir­ar­bejde og eliminerer redundans og fejl - al rappor­tering er tilgængelig for flådens økono­mi­ansvarlige på ét sikkert sted online. Gør refusion og skatte­ad­mi­ni­stration nemmere med bruger­venlige rapporter.

App Center
maintenance

Optimering af vedli­ge­hol­delse

Undgå at overskride budgettet med velholdte køretøjer, og undgå uventet nedetid og repara­tioner. Webfleet gør det nemt at holde styr på planerne for vedli­ge­hol­delse af køretøjer, fra opsætning af automatiske meddelelser til adgang til data for repara­tions­hi­storik. Boost din vognparks bundlinje med forlænget levetid for køretøjet.

Bedste restværdi

Få den højest mulige værdi på køretøjer ved slutningen af deres leasing­pe­riode eller livscyklus. Flådens økono­mi­ansvarlige kan bruge Webfleet til at spore parametre, der påvirker restværdien. Webfleets video­løsning kan hjælpe dig med at reducere forsik­ringskrav, mens OptiDrive 360 giver indsigt i køreadfærd, så du kan forbedre de samlede ejerom­kost­ninger for køretøjet.

trucker gas station 02
untranslated

Forenklet overhol­delse af skatte­regler

Du kan være sikker på, at brændstof og andre medar­bej­der­fordele beskattes korrekt. Du kan skelne mellem privat og erhvervs­mæssig brug af flådens køretøjer med Webfleet Logbook­-appen. Logbogen gør det nemt at registrere kilome­ter­tallet med nøjagtige chauf­før­re­gi­stre­ringer og kilome­ter­tæl­ler­af­læs­ninger til overhol­delse af skatte­regler og til revision.

Hvordan kan vi hjælpe dig i din rolle som økono­mi­ansvarlig for flåden?

Få mere kontrol over driftsom­kost­nin­gerne for flåden

Reducer flådens brændstof- og energi­forbrug

Undgå kommu­ni­ka­tions­pro­blemer med digita­li­sering

Forbind vedli­ge­hol­delse af køretøjer med omkost­nings­be­spa­relser

Få mest muligt ud af flådens køretøjer

Indsend skatte­pa­pirer uden bekymringer om overhol­delse

Se nærmere på vores funktioner til økono­mi­ansvarlige

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Er du på udkig efter mere kontrol over de løbende udgifter for din flåde?

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Download vores e-bog om de store budge­tud­for­dringer og de vigtigste omkost­nings­be­spa­rende handlinger.

Hent din kopi

Alt det, du skal vide om økono­mi­di­rek­tører

Hvad laver en økono­mi­di­rektør?

0
Gå til indhold

En økono­mi­di­rektør overvåger en virksomheds finans­mæssige bæredyg­tighed. De vurderer, hvordan man kan spare omkost­ninger og forbedre drift­s­ef­fek­ti­vi­teten. Med andre ord er en økono­mi­di­rektør afgørende for en flådes renta­bi­litet.

Hvilke evner skal du være i besiddelse af for at være økono­mi­di­rektør for en flåde?

0
Gå til indhold

Økono­mi­di­rek­tører er ofte ansvarlige for økonomiske analyser og rappor­tering, så de skal være dygtige til regnskabs­føring og budget­lægning. En baggrund inden for virksom­heds­ad­mi­ni­stration kan også være vigtig, da en økono­mi­di­rektør skal vide, hvordan en flåde­or­ga­ni­sation fungerer.

Hvilke værktøjer har en økono­mi­di­rektør brug for?

0
Gå til indhold

Økono­mi­di­rek­tører er afhængige af værktøjer, der hjælper dem med at analysere finans­mæssige og drifts­mæssige data. Ved at bruge et integreret flådesty­rings­system kan en økono­mi­di­rektør f.eks. nemt spore brændstof- og vedli­ge­hol­del­ses­om­kost­ninger. Et digitalt flådesty­rings­system forenkler også overhol­delse af skatte­regler.

Hvad er forskellen på en økonomichef og en økono­mi­di­rektør?

0
Gå til indhold

En økono­mi­di­rektør bestemmer generelt, hvordan en virksomhed bruger sine midler, mens økono­mi­chefen holder øje med udgifterne. Økono­mi­di­rek­tører fastlægger og imple­men­terer finans­po­li­tikken. Økono­mi­chefer håndterer kvartalsvise resul­ta­trap­porter og overvåger medar­bejdere, der arbejder på budgetter. Det er ikke ualmin­deligt for virksom­heder at kombinere disse to roller under titlen økono­mi­di­rektør.

Få en demon­stration

Se, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.