Financieel directeur

Maxima­liseer de kosten­be­sparing van uw wagenpark

Op zoek naar manieren om de concur­ren­tie­po­sitie van uw wagenpark te verstevigen? Webfleet is de meest succesvolle fleet manage­ment-op­lossing in Europa en helpt het financieel management van wagenparken te stroom­lijnen. Het biedt alles wat u als financieel directeur van een wagenpark nodig heeft om uw processen te optima­li­seren en de financiële gezondheid van uw wagenpark te verbeteren.

Wat is belangrijk voor u als financieel directeur van een wagenpark?

Kosten­ver­laging

Krijg meer grip op de kosten van het wagenpark. Webfleet biedt de data die u nodig heeft om tot strate­gische budget­be­sluiten te komen. Aan de hand van realtime en historische data over brand­stof­ver­bruik en voertuig­on­derhoud kan de financieel directeur van een wagenpark bepalen waar er kosten kunnen worden bespaard. Wagenparken die met Webfleet aan de slag gaan, verdienen hun investering terug in gemiddeld zes tot negen maanden. Wilt u weten wat Webfleet voor u kan betekenen? Bereken de potentiële besparingen in slechts enkele seconden.

Webfleet biedt grip op wagen­park­kosten
Vracht­wa­gen­chauffeur aan het tanken

Brandstof- en energie­be­sparing

Bij het besparen op het energie­ver­bruik van uw wagenpark komen veel aspecten kijken, van stationair draaien tot geopti­ma­li­seerde routes. U heeft de juiste data nodig om brandstof en energie te besparen. Ook heeft u goede banden nodig. Het banden­span­ning­con­tro­le­systeem van Webfleet controleert de banden­spanning en de temperatuur in realtime, en detecteert bijvoor­beeld een lage banden­spanning, die kan resulteren in hoger brand­stof­ver­bruik. Heeft u elektrische voertuigen in uw wagenpark? Bespaar op de oplaad­kosten met slimmer midde­len­ge­bruik.

Soepele werkpro­cessen

Kies voor effectieve commu­ni­catie tussen teams en verhoog de renta­bi­liteit van de organisatie. Webfleet digita­li­seert het papierwerk, waardoor er minder dubbel werk en fouten voorkomen. Alle rapportage is voor de financieel directeur van een wagenpark toegan­kelijk op één beveiligde plek online. Vereen­voudig uw vergoe­dingen- en belas­ting­ad­mi­ni­stratie met gebrui­kers­vrien­de­lijke rapporten.

Recep­ti­o­niste neemt pakket in ontvangst op Webfleet App
Rapport voor voertuig­on­derhoud op het Webfleet dashboard

Optima­li­satie van onderhoud

Zorg voor goed onderhouden voertuigen, zodat budget­over­schrijding als gevolg van onvoorziene stilstand en reparaties wordt voorkomen. U kunt met Webfleet makkelijk onder­houds­schema's voor de voertuigen bijhouden en daarbij automa­tische meldingen instellen en de repara­tie­his­torie bekijken. Verbeter de resultaten van uw wagenpark door de levensduur van de voertuigen te verlengen.

Hoogste restwaarde

Krijg de hoogst mogelijke waarde voor de voertuigen aan het einde van hun lease­termijn of levensduur. De financieel directeur van een wagenpark kan met Webfleet parameters bijhouden die de restwaarde beïnvloeden. Met de video-op­lossing van Webfleet kunt u het aantal verze­ke­rings­claims verlagen, terwijl OptiDrive 360 informatie verschaft over rijstijl, op basis waarvan u de totale eigen­doms­kosten voor een voertuig kunt terug­dringen.

Vracht­wa­gen­chauffeur bij een tankstation
Digitale kilome­ter­re­gi­stratie met Webfleet Logbook app

Makkelijke naleving van de belas­ting­wet­geving

Verzeker u ervan dat brandstof en andere werkne­mers­voor­delen correct worden aangegeven bij de belas­ting­dienst. Gebruik de app Webfleet Logbook om een onderscheid te maken tussen privé en zakelijk gebruik van voertuigen uit het wagenpark. Logbook maakt kilome­ter­re­gi­stratie makkelijk, met nauwkeurige bestuur­ders­dos­siers en lezingen van kilome­ter­tellers ten behoeve van fiscale naleving en controle.

Hoe kunnen wij u als financieel directeur van een wagenpark helpen?

Meer grip op de kosten van het wagenpark

Minder brandstof- energie­ver­bruik van het wagenpark

Voorkom commu­ni­ca­tie­pro­blemen door te digita­li­seren

Koppel voertuig­on­derhoud aan kosten­be­sparing

Krijg de hoogste restwaarde voor voertuigen uit het wagenpark

Belas­ting­aan­gifte zonder zorgen over naleving

Bekijk de functies voor de financieel directeur

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Wilt u de kosten van het wagenpark beter kunnen beheersen?

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Download ons e-book over de grote budge­tuit­da­gingen en de grootste kosten­be­spa­ringen.

Uw exemplaar downloaden

Vraag een demo aan

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.