IT-igazgató

Tegye jövőállóvá járműparkja működését

IT-igazgató

Tegye jövőállóvá járműparkja működését

Hajtsa végre a változ­ta­tá­sokat, amelyek verseny­előnyhöz juttatják jármű­parkját. A Webfleet gépjár­mű­követő rendszert rugal­mas­ságra és méretez­he­tő­ségre tervezték, így a járműparkok IT-igaz­gatói minden szükséges eszközt megkapnak. Teremtse meg azt az alapot, amely segít jármű­park­jának boldogulni a jelenlegi üzleti környe­zetben.

Mit tart fontosnak a járműpark IT-igaz­ga­tó­jaként?

Problé­ma­mentes integráció

Egysze­rű­sítse a műveleteket egy teljes mértékben össze­kap­csolt járműpark- és munka­fo­lya­mat-me­nedzsment rendszerrel. Az alkal­ma­zások széles válasz­té­kával a Webfleet fokozza a back-office folyamatok hatékony­ságát, miközben támogatja a csapatok közötti szorosabb együtt­mű­ködést. Nyitott platform-meg­kö­ze­lí­tésünk azt jelenti, hogy integ­rál­hatja harmadik fél szolgál­ta­tóinak megoldásait – így létre­hoz­hatja a vállal­kozása számára ideális eszköz­kom­bi­nációt.

untranslated
tuev sued

Adatbiz­tonság

Tisztában vagyunk azzal, hogy az adatbiz­tonság elenged­he­tetlen egy járműpark IT-igaz­gatója számára. Ezért elvárhatja a legszi­gorúbb szintű biztonságot. Mivel a Webfleet ISO/IEC 27001 tanúsít­vánnyal rendelkezik, így teljesíti az infor­má­ció­biz­tonsági irányítási rendszer legmagasabb nemzetközi szabvá­nyában előírtakat. Számíthat az SSL biztonságos bejelent­ke­zé­sekre. Az adatvédelmi beállítások lehetővé teszik a szervezet számára az adatok feletti ellenőrzést, miközben megfelelnek az általános adatvédelmi rendelet követel­mé­nyeinek.

Üzemidő és megbíz­ha­tóság

A 99,95%-os üzemide­jével a Webfleet biztosítja a napjainkban a járműparkok esetében elvárt megbíz­ha­tó­ságot. Biztosítja, hogy a járműpark kezelői és a jármű­ve­zetők kapcso­latban álljanak egymással a hatékonyabb szállítások érdekében. Láthatóvá teszi a valós idejű és múltbeli telje­sít­mény­ada­tokat, a járműpark fő telje­sít­mény­mu­tatói (KPI-k) egyetlen platformról elérhetők.

fleet manager 03
Optima­li­zálja a járműpark nyomkö­ve­tését

Hatékony beállítás

Legyen szó akár fix telepí­tésről, akár plug-and-play konfi­gu­rá­cióról, a járműpark szerkezete hatékonyan üzembe helyezhető és működ­tethető. Mivel a Webfleet szoftver mint szolgál­tatás megoldás, ezért a legmo­dernebb internetes techno­lógiát használja. Rendsze­resen és automa­ti­kusan frissül. Az IT-igaz­gatók bármilyen böngészőből vagy eszközről hozzá­fér­hetnek jármű­park-ke­zelési fiókjukhoz.

Innováció

A jármű­park-ágazat digita­li­zá­lódik. Azok a jármű­park-vál­la­latok, amelyek nem alakítják át folya­ma­taikat, lemaradnak. IT-igaz­ga­tóként Ön fontos szerepet játszik járműparkja működésének optima­li­zá­lá­sában a nagyobb terme­lé­kenység és a költség­meg­ta­ka­rítás érdekében. A Webfleet jármű­park­kezelő szoftver támogatja a fejlődő munka­fo­lya­ma­tokat. A Webfleet Mobile segít­sé­gével a teljes járműpark kezelhető távolról.

mobile apps

Hogyan segíthetünk Önnek, mint járműpark IT-igaz­ga­tónak?

Integráció a jelenlegi harmadik fél szolgál­ta­tókkal

Megfelelés az iparág legszi­gorúbb biztonsági szabvá­nyainak

A piacvezető szoftverek által biztosított 99,95%-os rendel­ke­zésre állási idő

A teljes járműpark beállítása a nagyobb terme­lé­kenység érdekében

Tartsa a lépést a jármű­park-ke­zelés digitális innová­ci­óival

Skálázza az IT-meg­ol­dá­sokat az üzlet növeke­dé­sével együtt.

Tekintse át az IT-igaz­gatói funkciókat részle­te­sebben

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Hogyan tudnak az Önökéhez hasonló járműparkok többet elérni a digita­li­zálás révén?

wfs cutting costs in professional services whitepaper

Töltse le e-köny­vünket arról, hogy a járműkezelő vállalatok miért fordulnak a digitális megoldások felé.

Töltse le a saját másolatot

Minden, amit tudni szeretne az IT-igaz­gatók munkájáról

Melyek egy IT-igazgató feladatai?

0
Ugrás a tartalomhoz

Az infor­ma­tikai, vagy IT-igazgató kezel minden techno­ló­giával kapcsolatos ügyet, amelyre egy vállal­ko­zásnak szüksége van. Az IT-igazgató felügyeli a techno­lógiai hálózatokat, a számí­tó­gépes rendsze­reket és az adatbiz­ton­ságot. Szerepe van továbbá az innováció és a hatékonyság terén is: a technológia folyamatos fejlő­dé­sével az IT-igazgató figyelemmel kíséri, hogy milyen megoldások állnak egy járműpark rendel­ke­zésére, amelyek segíthetik a vállalkozás fejlődését.

Mi tartozik egy járműpark IT-igaz­ga­tó­jának felelősségi körébe?

0
Ugrás a tartalomhoz

A járműpark IT-stra­té­gi­á­jának kidolgozása és megva­ló­sítása az elsődleges prioritás. A hardverek és szoftverek naprakészen tartása szintén az IT-igazgató kulcs­fon­tosságú feladatai közé tartozik. Gondoskodik arról, hogy a szervezet techno­lógiai rendszere zökke­nő­men­tesen működjön, amihez az üzlet­me­netet megzavaró problémák előre­jelzése és enyhítése szükséges.

Milyen készségekre van szüksége egy IT-igaz­ga­tónak?

0
Ugrás a tartalomhoz

A kiváló IT-igaz­gatót a stratégiai gondolkodás jellemzi. Az IT-igazgató folya­ma­tosan a jövőbe tekint, és az ő feladata, hogy össze­han­golja az infor­ma­tikai költség­vetést és a személyi állományt a járműpark üzleti céljaival. Problé­ma­meg­ol­dóként magasan képzettnek kell lennie a techno­lógiai rendszerek terén, valamint vezetői képes­sé­gekkel is rendel­keznie kell.

Milyen eszközökkel dolgozik egy IT-igazgató?

0
Ugrás a tartalomhoz

Az IT-igazgató olyan eszközöket használ, amelyek leegy­sze­rű­sítik az integ­rá­ciókat, hogy a legjobb üzleti megol­dá­sokat dolgozhassa ki. Egy járműpark IT-igaz­gatója a hatékony­ságot javító, a megbízható rendel­ke­zésre állási időt biztosító és a méretezést megkönnyítő eszközöket részesíti előnyben.

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet vállal­ko­zá­sának.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.