Társadalmi felelős­ség­vál­lalás

Tegyen a változásért – tegyen a járműpark ágazat zöldebbé tételéért!

Társadalmi felelős­ség­vál­lalás

Tegyen a változásért – tegyen a járműpark ágazat zöldebbé tételéért!

Szeretne pozitív hatást kifejteni a járműpark fenntart­ha­tósági küldetése révén? Csökkentse a CO2-kibo­csá­tá­sukat, javítsa a dolgozók jólétét és tegye a jármű­parkját elekt­ro­mossá a Webfleet, Európa vezető gépjár­mű­követő rendsze­rének segít­sé­gével.

Mi a legfon­tosabb a járműparkok társadalmi felelős­ség­vál­la­lá­sában?

Mérhető hatás

Kihívást jelenthet annak bizonyítása, hogy a szervezete eredmé­nyeket ér el a környezeti felelős­ség­vál­lalás és a munka­vál­lalók jóléte terén. Az eredmé­nyeket a megfelelő referen­cia­ér­té­kekkel kell mérni, illetve megbízható jelen­té­sekkel kell alátá­masztani. A Webfleet világos átlát­ha­tó­sággal és részletes jelen­tés­ké­szí­téssel támogatja Önt abban, hogy mérni tudja a céljai elérése irányába tett előrelépést.

dashboard 01
ev van driver pro8475 cam50 01

Biztonság és jólét

A munka­vál­lalók biztonsága és jóléte áll a járműparkok vállalati társadalmi felelős­ség­vál­la­lá­sának közép­pont­jában. Az emberek etikus szerve­ze­teknél szeretnének dolgozni, ugyanakkor a járműparkok a fenntart­ha­tósági célok elérése terén a csapataikra vannak utalva. Digita­li­zálja dokumen­tá­cióját a Webfleet segít­sé­gével, így egysze­rű­sítve az adminiszt­rációs feladatokat Ön és jármű­ve­zetői számára. Segítsen megóvni jármű­parkját a Webfleet Video által biztosított, a vezető­fül­kében elhelyezett, figye­lem­el­te­re­léssel kapcsolatos figyel­mez­te­tések segít­sé­gével.

Alacsonyabb szén-di­o­xid-ki­bo­csátás

Ahhoz, hogy csökkentse a járműparkja CO2-kibo­csá­tását, tudnia kell, hogy mely lépésekkel érheti el a legjobb eredményt. A Webfleet alkal­ma­zásban megte­kintheti a járműparkja üzemanyag-fo­gyasz­tására és káros­anyag-ki­bo­csá­tására vonatkozó adatokat, és láthatja, hogy hol tud lépéseket tenni. Eközben a környe­zet­barát és biztonságos vezetés funkciók között olyan eszközök is szerepelnek, amelyek segítenek felismerni az üzemanyag-ha­té­kony­ságot befolyásoló vezetési magatar­tás­for­mákat.

green and safe eu
charging stats

Fenntartható energetikai gyakorlatok

A fenntartható energia fontos része a járműpark társadalmi felelős­ség­vál­la­lá­sának. Akár már most is elektromos járművekkel (EV) bővíti jármű­parkját, akár még csak fontolgatja az olyan megol­dá­sokat, mint az alternatív üzemanyagok és a hibrid járművek, Ön folya­ma­tosan újragon­dolja a szervezet energia­fo­gyasz­tását. Mutassa meg a fenntart­ha­tóság iránti elköte­le­zett­ségét az OptiDrive 360 segít­sé­gével az üzemanyag-fel­hasz­nálás és a kibocsá­tások nyomon követésével. A Webfleetnek a járműpark elekt­ro­mo­sí­tá­sáról szóló jelentése segíthet maximálisan kihasználni az elektromos üzemmódra való áttérés lehető­ségeit.

Alacsonyabb üzemel­tetési költségek

Az üzemanyag-ha­té­konyság mindig kiemelt fontosságú. Próbálja ki Megta­ka­rí­tás-kal­ku­lá­to­runkat, hogy megtudja, mennyit takaríthat meg az üzemanyagon a Webfleet segít­sé­gével. Valószí­nűleg Önök is mérlegelik az elektromos üzemmód előnyeit és hátrányait. Tekintse meg a költség­ha­tékony EV-jár­mű­park­ke­ze­lésre vonatkozó tippjeinket, hogy biztos lehessen benne, hogy a helyes döntéseket hozza meg.

devices tablet 01 dashboard

Hogyan támogat­hatjuk a járműparkja társadalmi felelős­ség­vál­la­lását?

Figyelje az energia­fo­gyasztást és a töltést

Csökkentse a CO2-kibo­csátást, és tartsa be a vállalata környe­zet­vé­delmi ígéreteit

Folytassa a biztonságos, egészséges munkahelyi kultúra kiala­kí­tását

Hasznosítsa az adatokat az intel­li­gensebb üzleti döntések megho­za­ta­lához

Így jobb döntést hozhat arra vonatkozóan, hogy elektromos meghaj­tásúvá tegye-e jármű­parkját

Csökkentse a járműparkja működési költségeit és a hulladék mennyiségét

Tekintse át a vállalati társadalmi felelős­ség­vál­lalási funkciókat részle­te­sebben

wfs ev prepare to plug in whitepaper

Hogyan profitálnak az Önökéhez hasonló járműparkok az elekt­ro­mo­sí­tásból?

wfs ev prepare to plug in whitepaper

Töltse le e-köny­vünket arról, hogyan hozhatja ki a legtöbbet az elektromos járművekből a keres­ke­delmi járműparkok esetében.

Töltse le a saját másolatot

Minden, amit tudni szeretne a vállalati társadalmi felelős­ség­vál­la­lásról

Mi a vállalati társadalmi felelős­ség­vál­lalás?

0
Ugrás a tartalomhoz

A vállalati társadalmi felelős­ség­vál­lalás, vagy röviden CSR az etikus üzleti gyakorlatok melletti aktív elköte­le­ződést jelenti. Amikor egy vállalat elkötelezi magát a CSR mellett, azzal azt vállalja, hogy tevékeny­ségét az alkal­ma­zottak, a környezet és a szélesebb társadalom szolgá­la­tában végzi. A társadalmi felelős­ség­vál­la­lással foglalkozó vállalatok komolyan veszik az átlát­ha­tó­ságot és a munka­kö­rül­mé­nyeket, illetve folya­ma­tosan törekszenek a CO2-kibo­csá­tásuk csökken­tésére.

Miért fontos a társadalmi felelős­ség­vál­lalás a járműparkok számára?

0
Ugrás a tartalomhoz

A szállítási ágazat az egyik legnagyobb CO2-kibocsátó. Köztudott, hogy a világnak sürgősen a dekar­bo­ni­záció irányába kell mozdulnia. A CSR segíthet a jármű­par­koknak, hogy megha­tá­roz­zanak és telje­sít­senek konkrét CO2-csök­kentési célokat. A CSR-gya­kor­latok a jövőbiztos járműpark építő­elemeit jelentik. Amellett, hogy segít felké­szíteni a jármű­parkját a karbon­sem­le­ges­séget előíró szabá­lyo­zá­sokra, a CSR megmutatja az ügyfeleinek, alkal­ma­zot­tainak, a potenciális új munka­tár­saknak és a nyilvá­nos­ságnak, hogy a válla­la­tának szívügye a környezeti felelős­ség­vál­lalás és a munka­vál­lalók jóléte.

Mi a CSR-igazgató feladata?

0
Ugrás a tartalomhoz

Egy járműpark CSR-igaz­gatója számára a legfon­tosabb kérdés az, hogy hogyan korlá­tozható a vállalkozás környezeti lábnyoma. A CSR-igazgató egyik legfőbb célja az üzemanyag-meg­ta­ka­rítás, hiszen minél kevesebb üzemanyagot fogyaszt egy járműpark, annál alacsonyabb a széndi­oxid-ki­bo­csátása. Emellett a CSR-igazgató feltér­képezi a járműpark biztonságát javító módszereket is, ami minden járművezető számára előnyös, így az egész társadalom hasznára válik. Lényegében a CSR-igazgató a járműpark hatékonyabb és fenntart­hatóbb működését támogatja.

Milyen készségekre van szükség a CSR területén végzett munkához?

0
Ugrás a tartalomhoz

A CSR-igaz­gatók általában elszántan igyekszenek, hogy pozitív változást érjenek el. A készségek terén egy CSR-igazgató kiemelkedő stratégiai szemlé­lettel rendelkezik. Folya­ma­tosan elemzi az adatokat, hogy azonosítsa azokat a területeket, ahol lehetőség van a fejlődésre, majd olyan módszereket dolgozzon ki, amelyekkel a vállalkozás hatékonyan tud javítani a telje­sít­ményén. A fejlett inter­per­szo­nális készsé­geknek is nagy jelen­tő­ségük van, hiszen a CSR-igazgató felelős a vállalat társadalmi felelős­ség­vál­lalási céljainak és kezde­mé­nye­zé­seinek kommu­ni­ká­lá­sáért.

Milyen eszközök szükségesek a járműparkok társadalmi felelős­ség­vál­la­lá­sának vezetéséhez?

0
Ugrás a tartalomhoz

A digitális eszközök elenged­he­tet­lenek a járműparkok CSR felada­tainak kezeléséhez. Egy átfogó jármű­park­kezelő rendszer megkönnyíti a CSR-igazgató munkáját. A Webfleet segít­sé­gével például a CSR-igaz­gatók felügyel­hetik az üzemanyag-fo­gyasztást, a CO2-kibo­csátást és a jármű­ve­zetők biztonságát, valamint jelen­té­seket is készít­hetnek ezekről. Akár belső égésű motoros járművekből, akár elektromos járművekből, vagy ezek kombi­ná­ci­ó­jából áll a járműparkja, a CSR-igaz­ga­tóknak olyan eszközökre van szükségük, amelyekkel átláthatják és infor­má­ciókat nyerhetnek arról, hogy haladnak a nulla nettó kibocsátású mobilitás elérésében.

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet vállal­ko­zá­sának.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.