Társadalmi felelős­ség­vál­lalás

Tegyen a változásért – tegyen a járműpark ágazat zöldebbé tételéért!

Szeretne pozitív hatást kifejteni a járműpark fenntart­ha­tósági küldetése révén? Csökkentse a CO2-kibo­csá­tá­sukat, javítsa a dolgozók jólétét és tegye a jármű­parkját elekt­ro­mossá a Webfleet, Európa vezető gépjár­mű­követő rendsze­rének segít­sé­gével.

Mi a legfon­tosabb a járműparkok társadalmi felelős­ség­vál­la­lá­sában?

Mérhető hatás

Kihívást jelenthet annak bizonyítása, hogy a szervezete eredmé­nyeket ér el a környezeti felelős­ség­vál­lalás és a munka­vál­lalók jóléte terén. Az eredmé­nyeket a megfelelő referen­cia­ér­té­kekkel kell mérni, illetve megbízható jelen­té­sekkel kell alátá­masztani. A Webfleet világos átlát­ha­tó­sággal és részletes jelen­tés­ké­szí­téssel támogatja Önt abban, hogy mérni tudja a céljai elérése irányába tett előrelépést.

dashboard 01
ev van driver pro8475 cam50 01

Biztonság és jólét

A munka­vál­lalók biztonsága és jóléte áll a járműparkok vállalati társadalmi felelős­ség­vál­la­lá­sának közép­pont­jában. Az emberek etikus szerve­ze­teknél szeretnének dolgozni, ugyanakkor a járműparkok a fenntart­ha­tósági célok elérése terén a csapataikra vannak utalva. Digita­li­zálja dokumen­tá­cióját a Webfleet segít­sé­gével, így egysze­rű­sítve az adminiszt­rációs feladatokat Ön és jármű­ve­zetői számára. Segítsen megóvni jármű­parkját a Webfleet Video által biztosított, a vezető­fül­kében elhelyezett, figye­lem­el­te­re­léssel kapcsolatos figyel­mez­te­tések segít­sé­gével.

Alacsonyabb szén-di­o­xid-ki­bo­csátás

Ahhoz, hogy csökkentse a járműparkja CO2-kibo­csá­tását, tudnia kell, hogy mely lépésekkel érheti el a legjobb eredményt. A Webfleet alkal­ma­zásban megte­kintheti a járműparkja üzemanyag-fo­gyasz­tására és káros­anyag-ki­bo­csá­tására vonatkozó adatokat, és láthatja, hogy hol tud lépéseket tenni. Eközben a környe­zet­barát és biztonságos vezetés funkciók között olyan eszközök is szerepelnek, amelyek segítenek felismerni az üzemanyag-ha­té­kony­ságot befolyásoló vezetési magatar­tás­for­mákat.

green and safe eu
charging stats

Fenntartható energetikai gyakorlatok

A fenntartható energia fontos része a járműpark társadalmi felelős­ség­vál­la­lá­sának. Akár már most is elektromos járművekkel (EV) bővíti jármű­parkját, akár még csak fontolgatja az olyan megol­dá­sokat, mint az alternatív üzemanyagok és a hibrid járművek, Ön folya­ma­tosan újragon­dolja a szervezet energia­fo­gyasz­tását. Mutassa meg a fenntart­ha­tóság iránti elköte­le­zett­ségét az OptiDrive 360 segít­sé­gével az üzemanyag-fel­hasz­nálás és a kibocsá­tások nyomon követésével. A Webfleetnek a járműpark elekt­ro­mo­sí­tá­sáról szóló jelentése segíthet maximálisan kihasználni az elektromos üzemmódra való áttérés lehető­ségeit.

Alacsonyabb üzemel­tetési költségek

Az üzemanyag-ha­té­konyság mindig kiemelt fontosságú. Próbálja ki Megta­ka­rí­tás-kal­ku­lá­to­runkat, hogy megtudja, mennyit takaríthat meg az üzemanyagon a Webfleet segít­sé­gével. Valószí­nűleg Önök is mérlegelik az elektromos üzemmód előnyeit és hátrányait. Tekintse meg a költség­ha­tékony EV-jár­mű­park­ke­ze­lésre vonatkozó tippjeinket, hogy biztos lehessen benne, hogy a helyes döntéseket hozza meg.

devices tablet 01 dashboard

Hogyan támogat­hatjuk a járműparkja társadalmi felelős­ség­vál­la­lását?

Figyelje az energia­fo­gyasztást és a töltést

Csökkentse a CO2-kibo­csátást, és tartsa be a vállalata környe­zet­vé­delmi ígéreteit

Folytassa a biztonságos, egészséges munkahelyi kultúra kiala­kí­tását

Hasznosítsa az adatokat az intel­li­gensebb üzleti döntések megho­za­ta­lához

Így jobb döntést hozhat arra vonatkozóan, hogy elektromos meghaj­tásúvá tegye-e jármű­parkját

Csökkentse a járműparkja működési költségeit és a hulladék mennyiségét

Tekintse át a vállalati társadalmi felelős­ség­vál­lalási funkciókat részle­te­sebben

wfs ev prepare to plug in whitepaper

Hogyan profitálnak az Önökéhez hasonló járműparkok az elekt­ro­mo­sí­tásból?

wfs ev prepare to plug in whitepaper

Töltse le e-köny­vünket arról, hogyan hozhatja ki a legtöbbet az elektromos járművekből a keres­ke­delmi járműparkok esetében.

Töltse le a saját másolatot

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet vállal­ko­zá­sának.