Maatschap­pelijk verantwoord ondernemen

Maak het verschil: maak de wagen­park­sector groen

Maatschap­pelijk verantwoord ondernemen

Maak het verschil: maak de wagen­park­sector groen

Wilt u een positieve impact maken met de duurzaam­heids­missie van uw wagenpark? Verlaag uw CO2-uitstoot, vergroot het welzijn van uw werknemers en neem elektrische voertuigen op in uw wagenpark met behulp van Webfleet, de meest succesvolle fleet manage­ment-op­lossing in Europa.

Wat is belangrijk bij maatschap­pelijk verantwoord ondernemen met een wagenpark?

Meetbaar effect

Het kan een uitdaging zijn om aan te tonen dat uw organisatie vooruitgang boekt op het vlak van verant­woor­de­lijkheid voor het milieu en welzijn van de werknemers. Uw voortgang moet worden gemeten aan de hand van de juiste ijkpunten en moet worden onderbouwd met betrouwbare rapportage. Webfleet ondersteunt het meten van uw voortgang met heldere inzichten en gedetail­leerde rapportage.

Dashboard voor het monitoren van duurzaam ondernemen
Chauffeur en Webfleet dash cam

Veiligheid en welzijn

De veiligheid en het welzijn van de werknemers staan centraal bij maatschap­pelijk verantwoord ondernemen met een wagenpark. Mensen willen voor een ethische organisatie werken en een wagen­park­be­drijf is voor het behalen van duurzaam­heids­doelen afhankelijk van het team. Digita­liseer uw documen­tatie met Webfleet en vereen­voudig het admini­stra­tieve werk voor uzelf en uw bestuurders. Vergroot de veiligheid van uw wagenpark met Webfleet Video, dat voor waarschu­wingen in de cabine zorgt wanneer de bestuurder is afgeleid.

Minder CO2-uitstoot

Als u de CO2-uitstoot van uw wagenpark wilt verlagen, moet u weten welke acties het beste resultaat opleveren. Benut de inzich­te­lijke data over het brand­stof­ver­bruik en de uitstoot van uw wagenpark in Webfleet en bepaal op grond daarvan waar u actie kunt ondernemen. Tegelij­kertijd kunt u met de functies voor groen en veilig rijden rijstijlen detecteren die de brand­stofef­fi­ci­ëntie beïnvloeden.

Verlaag de CO
Dashboard voor het monitoren van duurzame energie

Praktijken voor duurzame energie

Duurzame energie is een belangrijk aspect van maatschap­pelijk verantwoord ondernemen met een wagenpark. Of u nu al elektrische voertuigen (EV's) in uw wagenpark opneemt of oplossingen als alter­na­tieve brand­stoffen en hybride voertuigen overweegt, u denkt constant na over het energie­ver­bruik van uw organisatie. Laat zien dat u zich inzet voor duurzaamheid door uw brand­stof­ver­bruik en uitstoot te monitoren met OptiDrive 360. Het Fleet Electri­fi­ca­ti­on-rapport van Webfleet kan u helpen profiteren van de mogelijk­heden om over te stappen naar elektrisch.

Lagere bedrijfs­kosten

Brand­stofef­fi­ci­ëntie heeft altijd een hoge prioriteit. Probeer onze bespa­rings­cal­cu­lator om te zien hoeveel u op brandstof kunt besparen met Webfleet. Ongetwijfeld bent u ook geïnte­res­seerd in de voor- en nadelen van elektrisch rijden. Bekijk onze tips voor kosten­ef­fectief fleet management voor EV's om u ervan te verzekeren dat u de juiste keuzes maakt.

Webfleet dashboard op tablet

Hoe kunnen wij helpen bij maatschap­pelijk verantwoord ondernemen met uw wagenpark?

Energie­ver­bruik en opladen bijhouden

CO2-uitstoot verlagen en de groene beloften van uw bedrijf waarmaken

Blijven werken aan een veilige, gezonde bedrijfs­cultuur

Data benutten voor slimmere besluiten en duurzaam ondernemen

Onder­steuning bij het besluit of uw wagenpark moet overstappen op elektrisch

Opera­ti­onele kosten en verkwisting van uw wagenpark verminderen

Bekijk onze functies voor maatschap­pelijk verantwoord ondernemen

wfs ev prepare to plug in whitepaper

Hoe halen wagenparken zoals die van u meer uit elektri­fi­cering?

wfs ev prepare to plug in whitepaper

Download ons e-book over optima­li­satie van EV's in commerciële wagenparken.

Uw exemplaar downloaden

Alles wat u moet weten over MVO

Wat is MVO?

0
Naar content gaan

Bij MVO (maatschap­pelijk verantwoord ondernemen) wordt gezorgd voor een actieve toewijding aan ethische bedrijfs­prak­tijken. Wanneer bedrijven zich inzetten voor MVO, beloven ze om te werken op een manier die de werknemers, het milieu en de samenleving in het algemeen ten goede komt. Bedrijven die aan MVO doen, nemen zaken als trans­pa­rantie en werkom­stan­dig­heden serieus, en streven er voortdurend naar hun CO2-uitstoot te verlagen.

Waarom is maatschap­pelijk verantwoord ondernemen belangrijk voor wagenparken?

0
Naar content gaan

De trans­port­sector draagt flink bij aan de uitstoot van CO2. Het is algemeen bekend dat de wereld snel aan de slag moet met decar­bo­ni­satie. Maatschap­pelijk verantwoord ondernemen (MVO) helpt wagenparken om specifieke doelen voor het verminderen van de CO2-uitstoot in kaart te brengen en te behalen. MVO-prak­tijken vormen de bouwstenen voor een toekomst­be­stendig wagenpark. Met MVO bereidt u uw wagenpark voor op 'net zero'-wetgeving en demon­streert u aan klanten, werknemers, potentiële werknemers en de maatschappij dat milieu­ver­ant­woor­de­lijkheid en het welzijn van werknemers van belang zijn voor uw bedrijf.

Wat doet een MVO-manager van een wagenpark?

0
Naar content gaan

Een MVO-manager voor wagenparken houdt zich hoofd­za­kelijk bezig met één centrale vraag: Hoe kan ons bedrijf de ecologische voetafdruk beperken? Een van de belang­rijkste doelstel­lingen van een MVO-manager is brand­stof­be­sparing. Immers geldt: hoe lager het brand­stof­ver­bruik, des te lager de uitstoot. MVO-ma­nagers zoeken ook naar manieren om de veiligheid van het wagenpark te verbeteren, wat beter is voor alle bestuurders en dus bijdraagt aan de samenleving als geheel. In grote lijnen helpt een MVO-manager wagenparken om efficiënter en duurzamer te werken.

Welke vaardig­heden heeft u nodig om een MVO-rol te vervullen?

0
Naar content gaan

MVO-ma­nagers zijn doorgaans gepas­si­o­neerd en willen het verschil maken. Op het gebied van vaardig­heden zijn MVO-ma­nagers zeer strategisch. Ze kijken voortdurend kritisch naar data, identi­fi­ceren verbe­ter­punten en ontwikkelen vervolgens manieren voor het bedrijf om hier effectief mee aan de slag te gaan. Ook sterke inter­per­soon­lijke vaardig­heden spelen een rol. Een MVO-manager is verant­woor­delijk voor het commu­ni­ceren van de MVO-doel­stel­lingen en -initi­a­tieven van het bedrijf.

Welke hulpmid­delen heeft u nodig om MVO te beheren in uw wagenpark?

0
Naar content gaan

Digitale tools zijn onmisbaar voor MVO-ma­nagers voor wagenparken. Een uitgebreid fleet manage­ment-systeem vereen­voudigt het werk van een MVO-manager. Met Webfleet kunnen MVO-ma­nagers bijvoor­beeld brand­stof­ver­bruik, CO2-uitstoot en veiligheid van bestuurders monitoren en er rapporten over bekijken. Of hun wagenparken nu bestaan uit voertuigen met een verbran­dings­motor, elektrische voertuigen of een combinatie van die twee, MVO-ma­nagers hebben tools nodig die inzicht bieden in hun weg naar ‘net zero'-mobiliteit.

Vraag een demo aan

Zie hoe Webfleet uw bedrijf verder kan helpen.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.