Virksom­hedens sociale ansvar

Gør en forskel - gør flåde­branchen grøn

Virksom­hedens sociale ansvar

Gør en forskel - gør flåde­branchen grøn

Vil du have en positiv indvirkning på din flådes mission inden for bæredyg­tighed? Reducer din C02, forbedr medar­bej­dernes trivsel, og elektri­ficer flåden ved at bruge Webfleet, Europas førende flådesty­rings­løsning.

Hvad er vigtigt i forbindelse med virksom­hedens sociale ansvar for deres flåde?

Målbar effekt

Det kan være en udfordring at bevise, at din organi­sation opnår fremskridt med hensyn til miljømæssig ansvar­lighed og medar­bej­dernes trivsel. Du er nødt til at måle fremskridt med de rigtige benchmarks og understøtte med pålidelig rappor­tering. Webfleet under­støtter din mulighed for at måle fremskridt i forhold til dine mål med tydelig synlighed og detaljeret rappor­tering.

dashboard 01
ev van driver pro8475 cam50 01

Sikkerhed og trivsel

Medar­bej­dernes sikkerhed og trivsel er kernen i virksom­he­dernes sociale ansvar når det gælder flåderne. Folk vil gerne arbejde for etiske organi­sa­tioner, mens flåder er afhængige af deres teams for at nå mål inden for bæredyg­tighed. Digitaliser din dokumen­tation med Webfleet, og gør admini­stra­tions­ar­bejdet nemmere for dig og dine chauffører. Beskyt din flåde ved hjælp af advarsler om uopmærksom kørsel i førerhuset, der drives af Webfleet Video.

Lavere CO2-udledning

For at reducere din flådes CO2 skal du vide, hvilke handlinger der giver de bedste resultater. Se nyttige data om din flådes brænd­stof­forbrug og udledning i Webfleet, og se, hvor du kan gøre noget. I mellemtiden omfatter grøn og sikker kørsel redskaber, der hjælper dig med at finde en køreadfærd, der påvirker brænd­sto­f­ef­fek­ti­vi­teten.

green and safe eu
charging stats

Bæredygtige energi­me­toder

Bæredygtig energi er en vigtig del af flådens sociale ansvar. Uanset om du allerede er ved at tilføje elektriske køretøjer til din flåde eller blot overvejer løsninger som alternative brænd­stoffer og hybrid­kø­re­tøjer, revurderer du konstant din organi­sa­tions energi­forbrug. Vis dit engagement inden for bæredyg­tighed ved at overvåge brænd­stof­forbrug og udledning med OptiDrive 360. Webfleets rapport for overgang til elektriske flåder kan hjælpe dig med at maksimere dine muligheder i forbindelse med at indføre elektriske køretøjer.

Reduktion af driftsom­kost­ninger

Brænd­stof­forbrug har altid høj prioritet. Prøv vores Bespa­rel­ses­be­regner for at se, hvor meget du kan spare på brændstof med Webfleet. Du vil sandsyn­ligvis også vægte fordele og ulemper ved at gå over til el. Se vores tips til omkost­nings­ef­fektiv flådestyring af elektriske køretøjer for at sikre, at du træffer de rigtige valg.

devices tablet 01 dashboard

Hvordan kan vi hjælpe din flådes sociale ansvar?

Hold styr på energi­for­bruget og opladningen

Reducer CO2-udled­ningen, og hold virksom­hedens løfter om at blive mere grøn

Fortsæt med at udvikle en sikker, sund kultur på arbejds­pladsen

Benyt dig af data til at træffe mere intel­li­gente forret­nings­be­slut­ninger. Hjælper dig til bedre at beslutte, om du skal elektri­ficere din flåde

Hjælp til bedre at beslutte, om du skal elektri­ficere din flåde

Reducer din flådes driftsom­kost­ninger og spild

Se nærmere på vores funktioner inden for virksom­hedens sociale ansvar

wfs ev prepare to plug in whitepaper

Hvordan drager flåder som din fordel af elektri­fi­cering?

wfs ev prepare to plug in whitepaper

Download vores e-bog om at få mest muligt ud af elektriske køretøjer til kommercielle flåder.

Hent din kopi

Alt det, du skal vide om virksom­heders sociale ansvar

Hvad er virksom­heders sociale ansvar?

0
Gå til indhold

Virksom­heders sociale ansvar (VSA) er en aktiv forplig­telse til etisk forret­nings­praksis. Når virksom­heder forpligter sig til at tage ansvar, forpligter de sig til at drive virksomhed til fordel for medar­bej­derne, miljøet og samfundet som helhed. Virksom­heder, der praktiserer VSA, tager gennem­sig­tighed og arbejds­forhold alvorligt, og de bestræber sig konsekvent på at reducere deres CO2-udledning.

Hvorfor er virksom­heders sociale ansvar vigtigt for flåder?

0
Gå til indhold

Trans­port­sek­toren er en af de sektorer, der har de største udledninger af CO2. Det er velkendt, at verden hurtigt skal skifte til brændsel, der indeholder mindre fossilt kulstof. VSA hjælper flåder med at kortlægge og opnå specifikke mål omkring reduktion af CO2-udledning. VSA-praksis er byggesten til fremtids­sikring af din flåde. Ud over at understøtte din flådes forbe­re­delse til energi­neutral lovgivning kan VSA vise kunder, medar­bejdere, potentielle medar­bejdere og offent­lig­heden, at miljømæssig ansvar­lighed og medar­bej­dernes trivsel er vigtigt for din virksomhed.

Hvad laver en VSA-chef?

0
Gå til indhold

En VSA-chef for flåder beskæftiger sig særligt med et vigtigt spørgsmål: Hvordan kan vores virksomhed begrænse sit miljøaftryk? Et af en VSA-chefs vigtigste mål er at spare brændstof, fordi jo mindre brændstof en flåde bruger, desto mindre CO2 udleder den. VSA-chefer er også på udkig efter måder at forbedre flådesik­ker­heden på, hvilket gavner alle chauffører og derfor bidrager til samfundet som helhed. Grund­læg­gende hjælper en VSA-chef flåder med at arbejde mere effektivt og bæredygtigt.

Hvilke evner skal du være i besiddelse af for at arbejde med VSA?

0
Gå til indhold

VSA-chefer har en tendens til at være passio­nerede omkring at gøre en positiv forskel. VSA-chefer har gode strategiske evner. De har konstant data i tankerne, identi­fi­cerer områder for forbed­ringer og udvikler derefter måder, som virksom­heden effektivt kan håndtere disse områder på. Gode samar­bejd­s­evner er også en væsentlig faktor. En VSA-chef er ansvarlig for at kommunikere virksom­hedens VSA-mål og -initi­a­tiver.

Hvilke værktøjer skal du bruge for at admini­strere virksom­heders sociale ansvar for flåder?

0
Gå til indhold

Digitale værktøjer er uundværlige for VSA-chefer for flåder. Et omfattende flådesty­rings­system forenkler en VSA-chefs arbejde. Med Webfleet kan VSA-chefer f.eks. både overvåge og hente rapporter om brænd­stof­forbrug, CO2-udledning og chauf­før­sik­kerhed. Uanset om deres flåder inkluderer køretøjer med forbræn­dings­motor, elektriske køretøjer eller en kombination heraf, har VSA-chefer brug for værktøjer, der giver synlighed og indsigt i deres fremskridt hen imod energi­neutral mobilitet.

Få en demon­stration

Se, hvordan Webfleet kan hjælpe din virksomhed.

Dit samtykke er påkrævet

I dette afsnit integreres eksternt indhold fra .

For at få vist indholdet skal du give dit samtykke til følgende cooki­e-ka­te­gorier:

  • Målrettet annoncering
  • Analyse
  • Tilpasning
  • Nødvendige

Du kan finde flere oplysninger i vores fortro­lig­heds­po­litik. Hvis du er inter­es­seret i, hvordan ###vendor_name### behandler dine data, skal du se deres fortro­lig­heds­po­litik.