Webfleet Logbook alkalmazás

Automa­ti­zálja az utazások adminiszt­rá­cióját a futás­tel­je­sít­mény-nyom­kö­vetési megol­dá­sunkkal

Webfleet Logbook alkalmazás

Automa­ti­zálja az utazások adminiszt­rá­cióját a futás­tel­je­sít­mény-nyom­kö­vetési megol­dá­sunkkal

A Webfleet Logbook egy futás­tel­je­sít­mény-nyil­ván­tartó alkalmazás, amely automa­ti­zálja az utazás adminiszt­rá­cióját. Feleljen meg jármű­park­jával az adóügyi előírá­soknak egysze­rű­sített jelen­té­sekkel. Tegye hatéko­nyabbá és költség­kí­mé­lőbbé tevékeny­ségeit a kezdeti és záró kilomé­ter­költ­ségre, valamint az utazási dátumokra és ügyfél­lá­to­ga­tá­sokra vonatkozó pontos adatok segít­sé­gével.

A Webfleet Logbook a követ­ke­zőket teszi lehetővé:

Egyéni jármű­ve­zetői profilokat hozhat létre a járműpark minden járművéhez

Csökkentheti a költségeit és az adminiszt­rá­cióra fordított időt, valamint betarthatja az adóhatóság előírásait

A futás­tel­je­sítmény közvetlenül a jármű kilomé­ter-szám­lá­ló­jából történő nyomon követésével időt takaríthat meg

Automa­ti­kusan elkülö­nítheti a szolgálati és magán­jellegű utakat, és csökkentheti a járművezető munka­ter­he­lését

A pontos, átfogó és megbízható adatok segít­sé­gével megfelelhet az adóügyi szabá­lyoknak

Megóvhatja a jármű­ve­zetők adatait a magáncélú útjaik során

A futás­tel­je­sít­mény-nyom­kö­vetési alkalmazás főbb funkciói

A futás­tel­je­sítmény pontos rögzítése

A Webfleet Logbook alkalmazás részletes jelen­té­seket hoz létre, automa­ti­kusan. A jelentések tartal­maznak minden szükséges adatot az adóügyi célú futás­tel­je­sít­mény-be­val­lások kezeléséhez. A dátumokat és ügyfél­lá­to­ga­tá­sokat is tartalmazó automa­tizált utazás­kö­vetés segít­sé­gével jelentősen csökkentheti a futás­tel­je­sítmény jelen­té­sével kapcsolatos feladatokra szánt időt.

driver mobile logbook
salesman

Maximális adatvédelem jármű­ve­zetői számára

A legmagasabb szintű adatvé­delmet tartjuk szem előtt. Vállalata a fiókjában beállít­hatja a naplózott üzleti és magáncélú utazások elrejtését. Az adatok a járműparkja egyik legfon­tosabb eszközei, ezért kezeljük azokat biztonságos környe­zetben.

Stressz­mentes adóügyi megfelelés

A Webfleet Logbook több, mint egy futás­tel­je­sít­mény-nyom­kö­vetési alkalmazás. Automa­ti­kusan rögzíti az utazás adatainak minden részletét, amely az adóhatóság előírá­sainak való megfe­le­léshez szükséges. Az automa­tizált jelentések tartal­maznak minden előírt megfe­le­lőségi adatot. Így könnyedén elkerülheti a bünte­té­seket.

logbook administration
optidrive indicator

Hasznos tanács jármű­ve­ze­tőknek

Akár egy keres­ke­delmi mobil­esz­közön, akár az egyik PRO jármű­ve­zetői termi­ná­lunkon használja a futás­tel­je­sít­mény-nyom­kö­vetőt, minden egyes utazás rögzít egy OptiDrive pontszámot, hogy össze­vet­hesse a jármű­ve­zetői stílusokat a vállalaton belül, és össze­ha­son­lít­hassa az elfogadott normákkal. Az OptiDrive emellett jól használható vissza­jelzést is ad a jármű­ve­ze­tőknek a telje­sít­mé­nyükről.

Felhasz­ná­ló­barát mobil­al­kal­mazás

Ossza ki a járműveket és az utakat, és rögzítse a kilomé­ter-számláló állását csupán néhány érintéssel. Amíg a helyadatok és a mobil adatfor­galom be van kapcsolva, a futás­tel­je­sít­mény-nyom­kö­vetési alkalmazás mindent központilag rögzít, és jelentést készít róla. A jármű­ve­zetői a mobil­te­le­fon­jukon is használ­hatják a Webfleet Logbookot.

logbook app bundle en km
ttb trip report logbook

Megbízható, valós idejű adatok

Minden egyes utazás pontos kezdeti és végső futás­tel­je­sít­ményét rögzíti közvetlenül a jármű kilomé­ter-szám­lá­ló­jából, ezáltal könnyedén készít­hetőek a teljes járműparkra kiterjedő jelentések. Emellett egy bizonyos járműre vagy jármű­ve­zetőre vonatkozóan is készíthet jelen­té­seket. Az utazási adatokat és a részletes jelen­té­seket automa­ti­kusan feltölti, így a bejegyzések mindig teljesek és pontosak lesznek.

Díjaink és tanúsít­vá­nyaink

Kérjen díjmentes bemutatót

Kövesse járműveit, csökkentse költségeit és növelje a terme­lé­keny­séget

Kérjen bemutatót

Adja meg az utónevét.
Írja be a vezeték­nevét.
Adja meg a cégét.
Adja meg a telefon­számát.
Adja meg az e-mail-címét

Személyes adatait nálunk bizton­ságban vannak. Olvassa el adatvédelmi szabály­za­tunkat további részle­tekért.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.