Webfleet Logbook alkalmazás

Automa­ti­zálja az utazások adminiszt­rá­cióját a futás­tel­je­sít­mény-nyom­kö­vetési megol­dá­sunkkal

Kérjen bemutatót

Adja meg az utónevét.
Írja be a vezeték­nevét.
Adja meg a cégét.
Adja meg a telefon­számát.
Adja meg az e-mail-címét

Személyes adatait nálunk bizton­ságban vannak. Olvassa el adatvédelmi szabály­za­tunkat további részle­tekért.

Webfleet Logbook alkalmazás

Automa­ti­zálja az utazások adminiszt­rá­cióját a futás­tel­je­sít­mény-nyom­kö­vetési megol­dá­sunkkal

Webfleet Logbook alkalmazás

Automa­ti­zálja az utazások adminiszt­rá­cióját a futás­tel­je­sít­mény-nyom­kö­vetési megol­dá­sunkkal

Webfleet Logbook alkalmazás

Automa­ti­zálja az utazások adminiszt­rá­cióját a futás­tel­je­sít­mény-nyom­kö­vetési megol­dá­sunkkal

A Webfleet Logbook egy futás­tel­je­sít­mény-nyil­ván­tartó alkalmazás, amely automa­ti­zálja az utazás adminiszt­rá­cióját. Feleljen meg jármű­park­jával az adóügyi előírá­soknak egysze­rű­sített jelen­té­sekkel. Tegye hatéko­nyabbá és költség­kí­mé­lőbbé tevékeny­ségeit a kezdeti és záró kilomé­ter­költ­ségre, valamint az utazási dátumokra és ügyfél­lá­to­ga­tá­sokra vonatkozó pontos adatok segít­sé­gével.

A Webfleet Logbook a követ­ke­zőket teszi lehetővé:

Egyéni jármű­ve­zetői profilokat hozhat létre a járműpark minden járművéhez

Csökkentheti a költségeit és az adminiszt­rá­cióra fordított időt, valamint betarthatja az adóhatóság előírásait

A futás­tel­je­sítmény közvetlenül a jármű kilomé­ter-szám­lá­ló­jából történő nyomon követésével időt takaríthat meg

Automa­ti­kusan elkülö­nítheti a szolgálati és magán­jellegű utakat, és csökkentheti a járművezető munka­ter­he­lését

A pontos, átfogó és megbízható adatok segít­sé­gével megfelelhet az adóügyi szabá­lyoknak

Megóvhatja a jármű­ve­zetők adatait a magáncélú útjaik során

A futás­tel­je­sít­mény-nyom­kö­vetési alkalmazás főbb funkciói

A futás­tel­je­sítmény pontos rögzítése

A Webfleet Logbook alkalmazás részletes jelen­té­seket hoz létre, automa­ti­kusan. A jelentések tartal­maznak minden szükséges adatot az adóügyi célú futás­tel­je­sít­mény-be­val­lások kezeléséhez. A dátumokat és ügyfél­lá­to­ga­tá­sokat is tartalmazó automa­tizált utazás­kö­vetés segít­sé­gével jelentősen csökkentheti a futás­tel­je­sítmény jelen­té­sével kapcsolatos feladatokra szánt időt.

driver mobile logbook
salesman

Maximális adatvédelem jármű­ve­zetői számára

A legmagasabb szintű adatvé­delmet tartjuk szem előtt. Vállalata a fiókjában beállít­hatja a naplózott üzleti és magáncélú utazások elrejtését. Az adatok a járműparkja egyik legfon­tosabb eszközei, ezért kezeljük azokat biztonságos környe­zetben.

Stressz­mentes adóügyi megfelelés

A Webfleet Logbook több, mint egy futás­tel­je­sít­mény-nyom­kö­vetési alkalmazás. Automa­ti­kusan rögzíti az utazás adatainak minden részletét, amely az adóhatóság előírá­sainak való megfe­le­léshez szükséges. Az automa­tizált jelentések tartal­maznak minden előírt megfe­le­lőségi adatot. Így könnyedén elkerülheti a bünte­té­seket.

logbook administration
optidrive indicator

Hasznos tanács jármű­ve­ze­tőknek

Akár egy keres­ke­delmi mobil­esz­közön, akár az egyik PRO jármű­ve­zetői termi­ná­lunkon használja a futás­tel­je­sít­mény-nyom­kö­vetőt, minden egyes utazás rögzít egy OptiDrive pontszámot, hogy össze­vet­hesse a jármű­ve­zetői stílusokat a vállalaton belül, és össze­ha­son­lít­hassa az elfogadott normákkal. Az OptiDrive emellett jól használható vissza­jelzést is ad a jármű­ve­ze­tőknek a telje­sít­mé­nyükről.

Felhasz­ná­ló­barát mobil­al­kal­mazás

Ossza ki a járműveket és az utakat, és rögzítse a kilomé­ter-számláló állását csupán néhány érintéssel. Amíg a helyadatok és a mobil adatfor­galom be van kapcsolva, a futás­tel­je­sít­mény-nyom­kö­vetési alkalmazás mindent központilag rögzít, és jelentést készít róla. A jármű­ve­zetői a mobil­te­le­fon­jukon is használ­hatják a Webfleet Logbookot.

logbook app bundle en km
ttb trip report logbook

Megbízható, valós idejű adatok

Minden egyes utazás pontos kezdeti és végső futás­tel­je­sít­ményét rögzíti közvetlenül a jármű kilomé­ter-szám­lá­ló­jából, ezáltal könnyedén készít­hetőek a teljes járműparkra kiterjedő jelentések. Emellett egy bizonyos járműre vagy jármű­ve­zetőre vonatkozóan is készíthet jelen­té­seket. Az utazási adatokat és a részletes jelen­té­seket automa­ti­kusan feltölti, így a bejegyzések mindig teljesek és pontosak lesznek.


Minden, amit tudni szeretne a Webfleet Logbook alkal­ma­zásról

Mi az a Webfleet Logbook alkalmazás?

0
Ugrás a tartalomhoz

A Webfleet Logbook egy átfogó futás­tel­je­sít­mény-nyom­kö­vetési alkalmazás. Automa­ti­kusan rögzít minden adatot, amely a hatékony jármű­park­ke­ze­léshez szükséges. Mobil­te­le­fonon vagy a strapabíró PRO jármű­ve­zetői termi­nál­ja­inkon is futtatható. Csupán egyetlen érintéssel hozzáférhet a részletes jelen­té­sekhez.

Melyek a Webfleet Logbook főbb előnyei?

0
Ugrás a tartalomhoz

A Webfleet Logbook csökkenti az adminiszt­ratív terheit. Automa­ti­kusan nyomon követi a járműparkja útjait, hozzá­rendeli a járműveket a jármű­ve­ze­tőkhöz, illetve az utakat az egyes ügyfelekhez. Védi a jármű­ve­zetők adatait, miközben segít a vállalatnak az előírá­soknak való megfe­le­lésben. A telje­sít­mé­nyükkel kapcsolatos vissza­jel­zé­sekkel támogatja a jármű­ve­ze­tőket.

Hogyan javítja a Webfleet Logbook alkalmazás a járműpark hatékony­ságát?

0
Ugrás a tartalomhoz

A járműpark hatékony­sá­gának kulcsa a megbízható adatokban rejlik, amelyek segítenek, hogy okosabb üzleti döntéseket hozzon. A Webfleet Logbook hasznos adatokat tartalmazó jelen­té­seket készít, amelyekkel megértheti, mi történik az utakon, illetve megmutatja, mit tehet az időszerűség, a biztonság és a produk­ti­vitás javítása érdekében.

Hogyan segíti a Logbook alkalmazás a jármű­ve­ze­tőket?

0
Ugrás a tartalomhoz

A Webfleet Logbook csökkenti a jármű­ve­zetők napi munka­ter­he­lését. A jármű­ve­ze­tőknek kevesebb időbe és energiába telik az utak naplózása, és több idejük lesz arra, hogy bizton­sá­gosan és hatékonyan eljussanak úti céljukhoz. Könnyedén nyomon követhetik az üzleti és a magáncélú utakat anélkül, hogy a papír­mun­kával kellene bajlódniuk.

Milyen típusú vállal­ko­zá­soknak lehet előnyös a futás­tel­je­sít­mény-nyom­kö­vetési alkalmazás?

0
Ugrás a tartalomhoz

A Webfleet Logbook alkalmazás minden olyan vállal­ko­zásnak képes előnyöket nyújtani, amely járműveket használ. A legfon­tosabb példák között említhetőek a fuvarozó, szállít­má­nyozó, építőipari és vízve­ze­ték-szerelő vállal­ko­zások, amelyek a Webfleet Logbookra támasz­kodnak a futás­tel­je­sítmény adminiszt­rá­ci­ó­jának egysze­rű­sí­té­séhez, a jelentési feladatok automa­ti­zá­lá­sához és a jármű­parkjaik optima­li­zá­lá­sához.

Mire van szükségem, hogy telepít­hessem a Logbook alkalmazást a járműparkom számára?

0
Ugrás a tartalomhoz

A Logbook alkalmazás iOS és Android készü­lé­keken fut. A Webfleet-ügyfelek ingyenesen telepít­hetik a Logbook alkal­ma­zá­sunkat az Apple App Store-ból vagy a Google Play áruházból. Az alkalmazás haszná­la­tához csak meg kell adnia a Webfleet bejelent­kezési adatait. Jármű­ve­zetői a mobil­esz­kö­ze­ikről is hozzá­fér­hetnek az alkal­ma­záshoz.

Milyen eszközökön használ­hatom a Webfleet Logbook alkalmazást?

0
Ugrás a tartalomhoz

A Webfleet Logbook alkalmazás Apple iOS eszközökön (9 vagy újabb verzió) és Google Android eszközökön (4.1 vagy újabb verzió) használható. A Webfleet Logbook haszná­la­tához elő kell fizetnie a jármű­park­kezelő rendsze­rünkre és a támogató hardverre. Ha már rendelkezik előfi­ze­téssel, a jármű­ve­zetői számára is ingyenesen elérhető lesz az alkalmazás.

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet vállal­ko­zá­sának.

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet vállal­ko­zá­sának.

Kérjen bemutatót

Adja meg az utónevét.
Írja be a vezeték­nevét.
Adja meg a cégét.
Adja meg a telefon­számát.
Adja meg az e-mail-címét

Személyes adatait nálunk bizton­ságban vannak. Olvassa el adatvédelmi szabály­za­tunkat további részle­tekért.