Slimme tachograaf versie 2: definitie en regelgeving

Sinds augustus 2023 is de nieuwe regelgeving voor slimme tachografen van kracht gegaan. Dit is van invloed op de manier waarop wagenparken de naleving van de rij- (en rust)tijden van chauffeurs beheren. Om te voldoen aan de wetgeving inzake de slimme tachograaf V2 (SMT2), zijn hier de essentiële punten en belangrijke data die moeten worden toegepast.

Wat is een slimme tachograaf?

Smart tachograaf apparaat

Wat is een slimme tachograaf?

Tachografen zijn al decen­nialang in gebruik en de eerste analoge apparaten werden al in de jaren vijftig gebruikt. Vanaf 2005 vereist de EU-wet­geving dat alle in aanmerking komende voertuigen zijn uitgerust met een tachograaf.

Sinds juni 2019 moeten nieuwe voertuigen uitgerust zijn met een slimme tachograaf volgens de tacho­graaf­re­gel­geving. Net als hun voorgangers registreren slimme tachografen gegevens zoals het aantal kilometers, de rijsnelheid en de niet-werkuren van een bestuurder. Het doel van de slimme tachograaf of tacho blijft hetzelfde als die van de analoge versie: het waarborgen van het welzijn van de bestuurder en het verhogen van de verkeers­vei­ligheid.

Naar content gaan

Als digitale apparaten bieden slimme tachografen geavan­ceerde functies. Dit omvat verbeterde beveiliging en efficiëntie, evenals een open interface voor aanvullende diensten. Een groot voordeel van de slimme tacho is het speciale commu­ni­ca­tie­systeem voor korte afstanden dat wagen­parkin­specties stroomlijnt.

Een smart tachograaf (slimme tachograaf) registreert bestuur­ders­ge­re­la­teerde gegevens: rijsnelheid, kilome­ter­stand, pauze- en rusttijden. De digitale apparatuur wordt geïnstal­leerd in de voertuigen van het wagenpark. Dit zorgt ervoor dat bedrijven beter kunnen voldoen aan de wetgeving inzake de rijtijden van bestuurders.

Waarom is een slimme tachograaf versie 2 verplicht?

Tijdre­gi­stratie met een smart tachograaf

Waarom is een slimme tachograaf versie 2 verplicht?

Recente wijzigingen in de wetgeving hebben geleid tot de introductie van de nieuwste versie van de smart tacho, bekend als versie 2. Deze wijzigingen zijn ontstaan als gevolg van wetsher­vor­mingen. Deze regels zijn gericht op het verbeteren van de arbeids­om­stan­dig­heden van chauffeurs en het vaststellen van duidelijke regels voor het detacheren van chauffeurs. Daarnaast stimuleren deze regels eerlijke concur­rentie in de trans­port­sector. Deze wetsher­vor­mingen, genaamd Mobili­teits­pakket 1, zijn in april 2020 goedgekeurd door het Europees Parlement waarin het volgende staat:

 • Om de naleving van de wetgeving te waarborgen, bepaalt het Mobili­teits­pakket 1 dat chauffeurs hun rusttijd van 45 uur niet in hun cabine mogen doorbrengen.
Naar content gaan
 • Trans­port­be­drijven moeten schema’s plannen die inter­na­ti­onale chauffeurs in staat stellen om regelmatig naar huis te gaan. Tachografen zullen worden gebruikt om grens­over­schrij­dingen te registreren. Ook zorgt deze ontwik­keling voor eerlijkere concur­rentie en het verkleinen van de kans op fraude. Om syste­ma­tische cabotage te voorkomen, zal er een verplichte afkoe­lings­pe­riode van vier dagen zijn.
 • De EU-wetten voor vervoerders zullen van toepassing zijn op alle voertuigen van meer dan 2,5 ton en vereisen de installatie van tachografen.

De slimme tacho versie 2 ondersteunt de handhaving van de geactu­a­li­seerde wetgeving van de EU. Wagenparken moeten de belang­rijkste data van de Europese Commissie volgen:

 • Vanaf augustus 2023 moeten nieuw geregi­streerde voertuigen zijn uitgerust met slimme tachograaf versie 2.
 • Voor voertuigen die betrokken zijn bij inter­na­ti­onaal wegvervoer is installatie van versie 2 verplicht uiterlijk in augustus 2025. Voertuigen die zijn uitgerust met niet-smart tachografen moeten vóór 31 december 2024 worden geüpgraded naar versie 2. Voertuigen met slimme tacho versie 1 moeten vóór 18 augustus 2025 worden vervangen.
 • Vanaf 1 juli 2026 moeten alle voertuigen die worden ingezet voor inter­na­ti­onaal wegvervoer of cabotage en zwaarder zijn dan 2,5 ton, beschikken over de smart tachograaf versie 2.

Wat zijn de nieuwe functies van smart tachograaf versie 2?

Smart tachograaf bestuur­ders­kaart

Wat zijn de nieuwe functies van smart tachograaf versie 2?

Naast het registreren van grens­over­schrij­dingen, logt versie 2 nu ook wanneer een voertuig wordt geladen of gelost. Bovendien beschikt versie 2 over versterkte anti-sa­bo­ta­ge­me­cha­nismen.

Wagenparken kunnen bestuur­ders­ge­re­la­teerde gegevens van de slimme tacho versie 2 gedurende 56 dagen opslaan, wat twee keer zo lang is als bij versie 1. Deze verdubbelde opslagtijd biedt meer zicht­baarheid. Ook kan dit ervoor zorgen dat er voldoende pauzes worden genomen. Regelmatige softwa­re-up­dates zorgen ervoor dat tacho­graaf­ge­gevens consistent zijn in het hele wagenpark.

Naar content gaan

Wagen­park­be­heerders kunnen bijvoor­beeld geregi­streerde starttijden benutten om op afstand te verifiëren of chauffeurs op tijd aan hun dienst zijn begonnen. Dit betekent dat wagen­park­be­heerders niet fysiek aanwezig hoeven te zijn op het depot om de starttijden van de chauffeurs te valideren. Daarnaast vereen­voudigt de directe toegang tot overge­bleven rijuren aanzienlijk de dagelijkse en wekelijkse taakplanning.

De smart tachograaf versie 2 is ontworpen om efficiënter, veiliger en compa­ti­beler te zijn met moderne techno­lo­gieën dan zijn voorgangers. Hierdoor zijn wagenparken beter in staat om te profiteren van hun tacho­graaf­ge­gevens.

Hoe registreert een smart tachograaf de tijd?

untranslated

Hoe registreert een smart tachograaf de tijd?

Een smart tachograaf registreert altijd voertuig- en bestuur­ders­ge­re­la­teerde gegevens in Universal Time, of UTC. Daardoor heeft het verzetten van de klok aan het begin en einde van de zomertijd geen invloed op de manier waarop een digitale tacho gegevens vastlegt. Bestuurders kunnen de weerga­vetijd van de tachograaf wijzigen. Dit zorgt ervoor dat de lokale tijd wordt weergegeven. Maar het systeem blijft alle gegevens volgens UTC registreren.

Wat zijn de rij- en rusttijden van een vracht­wa­gen­chauffeur?

untranslated

Wat zijn de rij- en rusttijden van een vracht­wa­gen­chauffeur?

Een vracht­wa­gen­chauffeur heeft het recht om 9 uur per dag te rijden (dit kan maximaal twee keer per week worden verlengd tot 10 uur). De Europese verordening (EG) nr. 561/2006 stelt de maximale rijtijd vast op 56 uur per week, en maximaal 90 uur over een periode van 2 aaneen­ge­sloten weken. Bedrijven en bestuurders moeten zich houden aan de maximale rijtijden en de vereiste pauze- en rusttijden. Overtre­dingen kunnen leiden tot boetes en andere ingrijpende maatregelen.

Welke verschil­lende typen tacho­graaf-smart­cards zijn er?

untranslated

Welke verschil­lende typen tacho­graaf-smart­cards zijn er?

Er zijn vier soorten tacho­graaf-smart­cards.

 • Met bedrijfs­kaarten kunnen fleet managers op de hoogte blijven van bestuur­ders-ge­gevens voor nalevings­doel­einden.
 • Werkplaats­kaarten zijn bedoeld voor geauto­ri­seerde gebruikers om tacho’s te installeren en te repareren.
 • Contro­le­kaarten zijn voor juridische autori­teiten die tijdens controles de tacho­graaf­ge­gevens kunnen bekijken.
 • Bestuur­ders­kaarten registreren en bewaren de werk- en rusttijden van bestuurders. Werkplaats­kaarten zijn slechts een jaar geldig, terwijl bestuur­ders­kaarten vijf jaar geldig zijn.

Wat is de rol van telematica in het beheer van tacho­graaf­ge­gevens

untranslated

Wat is de rol van telematica in het beheer van tacho­graaf­ge­gevens

Voor wagen­park­be­heerders kan naleving van de rijtij­den­re­geling een uitdaging zijn. Denk aan de boetes, vervol­gingen en het verlies van een exploi­ta­tie­ver­gunning bij overtre­dingen. Handmatige downloads van gegevens zijn tijdrovend en vereisen veel admini­stratie. Een digitale telema­ti­ca-op­lossing voor tachografen biedt gemoedsrust door naleving te automa­ti­seren en handmatige taken te elimineren.

Naar content gaan

Webfleet’s Tachograph Manager is zo’n oplossing die wagenparken gebruiken om naleving te vereen­vou­digen met externe gegevens­down­loads. Ook faciliteert de oplossing een veilig archief en uitgebreide analyses. Het biedt uitgebreide rapportages die een overzicht geven van te verwachten boetes en sociale overtre­dingen.

Kwalitatief hoogwaardige gegevens zijn essentieel voor naleving. Zoekt u naar een betrouwbare oplossing om tacho­graaf­down­loads te vereen­vou­digen en deadlines op het gebied van de wetgeving voor te blijven? Vraag dan een gratis advies­ge­sprek aan met een van onze tacho­graaf­ex­perts. Zij beant­woorden graag uw vragen en geven een demo.

wf compliance quick guide

Ontvang de Tachograaf handleiding

wf compliance quick guide

Download deze beknopte handleiding en zorg ervoor dat je voldoet aan de recente wetgeving met betrekking tot de slimme tachograaf. Blijf op de hoogte van essentiële deadlines.

Snelgids downloaden

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

 • Gerichte adver­tenties
 • Analyse
 • Perso­na­li­satie
 • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.