Wat is het doel van een smart tachograaf?

Een smart tachograaf (slimme tachograaf) registreert bestuur­ders­ge­re­la­teerde gegevens: rijsnelheid, kilome­ter­stand, pauze- en rusttijden. Deze digitale apparatuur, die in de voertuigen van het wagenpark wordt geïnstal­leerd, zorgt ervoor dat bedrijven beter kunnen voldoen aan de wetgeving inzake de rijtijden van bestuurders.

Hoe werkt een smart tachograaf?

Smart tachograaf apparaat

Hoe werkt een smart tachograaf?

Wagenparken met vracht­wagens en bussen moeten sinds 2005 tachografen gebruiken. Sinds 2019 moet in alle nieuwe voertuigen een smart tachograaf geïnstal­leerd worden. Uitzon­de­ringen op de tacho­graaf­regels zijn er onder andere voor voertuigen van hulpdiensten en voertuigen die niet sneller rijden dan 40 km/u.

Met slimme tachografen kunnen wagenparken bijdragen aan de verkeers­vei­ligheid. Door te voldoen aan de regels voor de rijtijden onder­steunen wagenparken het welzijn van de bestuurder. Een goed uitgeruste bestuurder zal veiliger rijden. Een smart tachograaf, ook wel digitale tachograaf genoemd, begint gegevens te registreren zodra een voertuig in beweging komt. De verzamelde gegevens omvatten informatie over de rijsnelheid en de kilome­ter­stand van het voertuig, evenals de tijd dat de bestuurder niet aan het werk is.

Hoe registreert een smart tachograaf de tijd?

Tijdre­gi­stratie met een smart tachograaf

Hoe registreert een smart tachograaf de tijd?

Een smart tachograaf registreert altijd voertuig- en bestuur­ders­ge­re­la­teerde gegevens in Universal Time, of UTC. Daardoor heeft het verzetten van de klok aan het begin en einde van de zomertijd geen invloed op de manier waarop een digitale tachograaf gegevens vastlegt. Bestuurders kunnen de weerga­vetijd van de tachograaf wijzigen, zodat de lokale tijd wordt weergegeven. Maar het systeem blijft alle gegevens volgens UTC registreren.

Als het gaat om het maximale aantal uren dat een bestuurder achter het stuur mag zitten, staat een smart tachograaf het volgende toe: 9 uur rijden op één dag (dit kan maximaal twee keer per week worden verlengd tot 10 uur); 56 uur in één week; 90 uur voor een opeen­vol­gende periode van 2 weken. Bedrijven en bestuurders moeten zich houden aan de maximale rijtijden en de vereiste pauze- en rusttijden. Overtre­dingen kunnen leiden tot boetes en andere ingrijpende maatregelen.

Welke verschil­lende typen tacho­graaf-smart­cards zijn er?

Smart tachograaf bestuur­ders­kaart

Welke verschil­lende typen tacho­graaf-smart­cards zijn er?

Er zijn vier soorten tacho­graaf-smart­cards. Met bedrijfs­kaarten kunnen fleet managers op de hoogte blijven van bestuur­ders­ge­gevens voor nalevings­doel­einden. Werkplaats­kaarten zijn alleen toegan­kelijk voor geauto­ri­seerde gebruikers, omdat deze smartcards worden gebruikt voor het installeren en repareren van tachografen. Contro­le­kaarten zijn bestemd voor wetgevende instanties, die de tacho­graaf­ge­gevens kunnen controleren en de naleving van de voorschriften door de bestuurder kunnen controleren bij wegcon­troles of incidenten. Een smart tachograaf bestuur­ders­kaart registreert de werktijden en rusttijden van een bestuurder en slaat deze op. De werkplaats­kaarten zijn slechts één jaar geldig, terwijl de bestuur­ders­kaarten vijf jaar geldig zijn.

Wat is er veranderd aan de wetgeving omtrent smart tachografen?

EU wetgeving voor naleving van de tachograaf

Wat is er veranderd aan de wetgeving omtrent smart tachografen?

De wetgeving inzake de naleving van de tachograaf is de afgelopen decennia flink gewijzigd. De eerste analoge apparaten werden in de jaren vijftig geïntro­du­ceerd. Vervolgens werd het in 2005 verplicht om wagen­park­voer­tuigen die in de EU waren gepro­du­ceerd te voorzien van tachografen. Door een verandering in de regelgeving in juni 2019 moesten alle nieuwe wagen­park­voer­tuigen in de EU voorzien zijn van een smart tachograaf, waarmee het gebruik van digitale apparatuur werd ingevoerd. Vanaf augustus 2023 worden in Mobility Package 1 de regels voor de rijtijden van bestuurders en de concur­rentie in de branche verder aange­scherpt. Tegen december 2025 hebben alle trans­port­wa­gen­parken de slimme tachograaf versie 2 geïnstal­leerd in hun voertuigen.

wfs transport drivers whitepaper

Gratis gids voor chauffeur management

wfs transport drivers whitepaper

Hoe houdt u uw vracht­wa­gen­chauf­feurs gelukkig, gezond en productief.

Download onze gids voor chauffeur management