CSRD: Jaký je dopad na správu vozového parku?

Směrnice Corporate Susta­i­na­bility Reporting Directive (CSRD, Směrnice týkající se podávání zpráv podniků o udrži­tel­nosti) je nové nařízení EU, které vyžaduje, aby společnosti hlásily rizika a příle­ži­tosti vyplývající ze spole­čen­ských a ekolo­gických problémů, jako je změna klimatu, a dopad svých činností na lidi a životní prostředí. Pravidla směrnice CSRD mohou na různé typy firem dopadnout v různou dobu, v násle­du­jících letech ji však budou muset dodržet tisíce společností na celém světadílu.

Hlášení CO2 ze služby Webfleet může společ­nostem pomoci naplnit jejich povinnosti hlášení plynoucí ze směrnice CSRD. Služba Webfleet pomáhá vozovým parkům shromaž­ďo­váním podrobných údajů o spotřebě paliva vozidel, díky čemuž je možné vypočítat objem vypro­du­ko­vaných emisí CO2 za sledovanou dobu. Tato hodnota představuje klíčový ukazatel dopadu podniku na životní prostředí.

Na této stránce zodpovíme některé potenciální dotazy ohledně této významné legislativy, aby vaše firma mohla podniknout vhodné kroky.

Co je CSRD?

Co je CSRD?

Do konce roku 2023 platila směrnice NFRD (Non-Fi­nancial Reporting Directive, Směrnice o hlášení nefinančních informací), která vyžadovala, aby veřejně obchodované společnosti s více než 500 zaměstnanci uváděly výkazy nefinanční povahy jako základní součást veřejné výroční zprávy. Od roku 2024 byla směrnice NFRD nahrazena směrnicí CSRD.

Ta rozšiřuje rozsah legislativy a stanovuje, které společnosti musí hlásit informace o udrži­tel­nosti a v jakých termínech. Abyste měli představu o rozsahu této změny, zatímco povinné hlášení podle směrnice NFRD se týkalo 11 000 společností, požadavky směrnice CSRD se dotknou 50 000 společností.

Přejít na obsah

Tato směrnice má řadu různých aspektů, mezi ty nejvíce kritické z hlediska vozových parků se však řadí povinnost zazna­me­návat a hlásit objem jejich emisí CO2.

Emise se řadí do třech kategorií nebo úrovní , a to následovně:

Kategorie 1:
Přímé emise z vlastněných nebo kontro­lo­vaných vozidel se spalovacím motorem
Kategorie 2:
Nepřímé emise z produkce zakoupené energie
Kategorie 3:
Všechny nepřímé emise z přepravy vznikající v hodnotovém řetězci před činností společnosti i po ní, tj. u vozidel, která společnost nevlastní ani nekon­t­roluje

Jaký má směrnice CSRD vliv na správu vozového parku?

Jaký má směrnice CSRD vliv na správu vozového parku?

Jak uvádíme výše, směrnici CSRD musí různé společnosti dodržovat v různých časech v závislosti na velikosti a určitých dalších vlast­nostech.

Přehled zavádění:

2024:
Veřejně obchodované společnosti s více než 500 zaměstnanci musí začít zazna­me­návat emise CO2 od ledna 2024, aby mohly začít hlásit roční emise CO2 v roce 2025.
2025:
Ostatní velké společnosti, které splňují alespoň dvě ze tří násle­du­jících kritérií směrnice CSRD, musí začít zazna­me­návat emise CO2 od ledna 2025 a začít hlásit roční emise CO2 od roku 2026.

Kritéria:

 1. Více než 250 zaměstnanců
 2. Příjmy více než 40 milionů EUR
 3. Celkový majetek v hodnotě více než 20 milionů EUR
Přejít na obsah
2026:
Veřejně obchodované malé a středně velké podniky, které splňují alespoň dvě ze tří násle­du­jících kritérií směrnice CSRD, musí začít zazna­me­návat emise CO2 od ledna 2026 a začít hlásit roční emise CO2 od roku 2027.

Kritéria:

 1. Více než 10 zaměstnanců
 2. Příjmy více než 700 000 EUR
 3. Celkový majetek v hodnotě více než 350 000 EUR
2027:
Společnosti řízené firmou sídlící mimo EU s obratem více než 135 milionů EUR musí začít zazna­me­návat emise CO2 od ledna 2027, aby mohly začít hlásit roční emise CO2 v roce 2028.

Podotýkáme, že i pokud vaše firma letos podle směrnice CSRD nemá povinnost hlásit své emise CO2, mohou vás větší zákazníci přesto žádat o tuto informaci, když jim dodáváte zboží nebo služby, protože v rámci dodržování předpisů musí hlásit tyto nepřímé emise čili emise kategorie 3.

Pokud tedy provozujete vozový park libovolného typu, platí, že čím dříve začnete přesně a přehledně zazna­me­návat emise CO2, tím lépe.

Řešení Webfleet pro směrnici CSRD

Řešení Webfleet pro směrnici CSRD

Společnost Webfleet se snaží co nejvíce usnadňovat život správcům vozových parků, a proto jsme aktua­li­zovali hlášení CO2 ve službě Webfleet tak, aby podporovalo dodržování směrnice CSRD. Tento prakticky nástroj vytváří přesné a přehledné hlášení o přímých emisích CO2 vozového parku. Pomocí metodologie certi­fi­kované organizací TÜV Rheinland nabízí podrobný přehled, kolik CO2 vaše vozidla produkují.

S těmito daty beze stresu splníte požadavky nové směrnice CSRD na hlášení. Získáte rovněž přehled o tom, jak, kde a proč produkuje váš vozový park nadbytečné CO2.

Pomůže vám splnit požadavky nařízení, jako je nová směrnice EU CSRD, a také nabízí přehled o tom, jak, kde a kdy váš vozový park produkuje nadbytečné CO2. Můžete tak podniknout smysluplné a měřitelné kroky ke snížení uhlíkové stopy vozového parku bez ohrožení jeho produk­tivity.

Dodržujte požadavky nařízení CSRD se společností Webfleet

Dodržujte požadavky nařízení CSRD se společností Webfleet

Existují tři možné metody výpočtu emisí CO2 v souladu s normou protokolu GHG. Hlášení CO2 ze služby Webfleet umožňuje využít dvě z těchto metod.

1. Metoda založená na spotřebě paliva
Tato metoda pracuje s palivem spotře­bo­vaným vozidly firmy a poté vypočítává emise CO2 podle příslušného emisního faktoru daného paliva. Jde o jednu ze dvou metod, které lze použít ve funkci Hlášení CO2 ze služby Webfleet, a obecně se považuje za nejlepší způsob odhadu emisí CO2.
2. Metoda založená na ujeté vzdálenosti
Tato metoda vypočítává hmotnost, vzdálenost a způsob realizace zásilky a poté použije příslušný emisní faktor hmotnost/vzdálenost vozidla. Je rovněž v dispozici ve funkci Hlášení CO2 ze služby Webfleet.
3. Metoda založená na výdajích
Zde se pracuje s částkou vynaloženou na jednotlivé způsoby obchodní přepravy a s příslušnými sekun­dárními emisními faktory. Tento způsob se považuje za nejméně přesný výpočet CO2 a neposkytuje žádné praktické informace o možnosti snížení uhlíkové stopy. Z toho důvodu není v nástroji Hlášení CO2 ze služby Webfleet dostupný.

Jaké jsou výhody řešení společnosti Webfleet pro nařízení CSRD?

Jaké jsou výhody řešení společnosti Webfleet pro nařízení CSRD?

Hlášení CO2 ze služby Webfleet umožňuje:

 • sledovat emise CO2 vypro­du­kované jednot­livými vozidly ve vozovém parku a podniknout kroky k jejich snížení,
 • jednoduše a přesně hlásit emise CO2 podniku a dopad na životní prostředí,
 • využívat důvěry­hodnou metodologii certi­fi­ko­vanou organizací TÜV Rheinland a získávat spolehlivé a praktické poznatky a hlášení pro směrnici CSRD.

Chcete se dozvědět více o tom, jak vám toto špičkové řešení může pomoci? Pak si hned sjednejte telefo­nickou konzultaci s naším odborníkem na vozové parky.

Je vyžadován váš souhlas

V této části je vložený externí obsah ze služby .

Pokud ho chcete zobrazit, je nutný váš souhlas s používáním násle­du­jících kategorií souborů cookie:

 • Cílená reklama
 • Analytické
 • Perso­na­lizace
 • Nezbytné

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Pokud vás zajímá, jak společnost ###vendor_name### zpracovává vaše údaje, podívejte se na jejich zásady ochrany osobních údajů.