CSRD: Milyen hatással van a jármű­park­ke­ze­lésre?

A fenntart­ha­tó­sággal kapcsolatos vállalati beszá­mo­lásról szóló irányelv (CSRD) egy új európai uniós szabályozás, amely előírja a válla­la­toknak, hogy beszá­mol­janak a közösségi és környe­zet­vé­delmi problé­mákból, többek között a klíma­vál­to­zásból eredő kocká­za­tokról és lehető­sé­gekről, valamint tevékeny­sé­ge­iknek az emberekre és a környezetre gyakorolt hatásáról. Bár a CSRD irányelv különböző időpon­tokban érinti majd a különböző típusú vállal­ko­zá­sokat, az elkövet­ke­zendő években több ezer vállalat lesz köteles megfelelni a CSRD előírá­sainak szerte a kontinensen.

A Webfleet CO2 Report segíthet a szerve­ze­teknek teljesíteni a CSRD beszámolási kötele­zett­sé­gének előírásait. A Webfleet komoly segítséget nyújt a jármű­par­koknak azáltal, hogy részletes adatokat gyűjt járműveik üzemanyag-fo­gyasz­tá­sáról, és kiszámítja a jelentési időszak alatt kibocsátott CO2 szintjét. Ez kulcs­fon­tosságú eleme a vállal­ko­zások környezetre gyakorolt hatásának.

Ezen az oldalon választ adunk néhány kérdésére, amelyek ezzel a jelentős hatást gyakorló jogsza­bállyal kapcso­latban felme­rül­hetnek, hogy Ön biztosan a megfelelő lépéseket tudja megtenni vállal­kozása érdekében.

Mi az a CSRD?

Mi az a CSRD?

2023 végéig a nem pénzügyi beszámolási irányelv (NFRD) előírta, hogy a több mint 500 alkal­ma­zottat foglal­koztató, tőzsdén jegyzett társaságok a nem pénzügyi kimuta­tá­sokat is feltün­tessék az éves beszámolási kötele­zett­ségeik részeként. 2024 januárjától kezdve az NFRD helyett a CSRD lép érvénybe.

A CSRD kiszélesíti azon jogsza­bályok és előírások körét, amelyek alapján a válla­la­toknak fenntart­ha­tó­sággal kapcsolatos infor­má­ciókat kell közölniük, illetve ezek határidejét is előírja. A változás hatásának szemlél­te­tésére: míg az NFRD keretében 11 000 vállalat volt köteles beszámolót készíteni, addig a CSRD hatálya alatt a becslések szerint 50 000 vállalat lesz érintett.

Ugrás a tartalomhoz

Bár a CSRD-nek számos különböző aspektusa van, a jármű­par­kokat üzemeltető vállalatok számára az egyik legsür­getőbb feladat az, hogy az érintett válla­la­toknak rögzíteniük és jelenteniük kell a CO2-kibo­csá­tásuk mennyiségét.

A kibocsá­tások három kategóriába vagy alkalmazási körbe sorolhatók az alábbiak szerint:

1. alkalmazási kör:
A saját tulajdonú vagy a vállalat ellenőrzése alatt álló, üzemanyaggal működő motorral felszerelt járművek közvetlen káros­anyag-ki­bo­csátása
2. alkalmazási kör:
Vásárolt­ener­gi­a-ter­me­lé­séből származó közvetett káros­anyag-ki­bo­csá­tások
3. alkalmazási kör:
A feldol­gozási helyre és helyről való szállí­tásból származó – azaz a nem a vállalat tulaj­do­nában vagy ellenőrzése alatt álló járművekből eredő – összes közvetett kibocsátás

Hogyan befolyá­solja a CSRD a jármű­park­ke­zelést?

Hogyan befolyá­solja a CSRD a jármű­park­ke­zelést?

Amint azt fentebb említettük, a különböző válla­la­toknak – a mérettől és bizonyos egyéb jellem­zőktől függően – más és más időponttól kezdődően kell eleget tenniük a CSRD előírá­sainak.

A lebontás a következő:

2024:
Az 500 főnél több alkal­ma­zottat foglal­koztató, tőzsdén jegyzett válla­la­toknak 2024 januárjától kell elkezdeniük a CO2-kibo­csá­tásuk rögzítését, hogy azt már a CO2-kibo­csá­tá­sukról szóló 2025. évi beszá­mo­ló­jukban fel tudják tüntetni.
2025:
Más nagyvál­la­la­toknak, amelyek a CSRD következő három kritériuma közül legalább kettőnek megfelelnek, 2025 januárjától kell megkez­deniük a CO2-kibocsátás rögzítését, hogy azt már a CO2-kibo­csá­tá­sukról szóló 2026. évi beszá­mo­ló­jukban fel tudják tüntetni.

A kritériumok a következők:

 1. Több mint 250 alkalmazott
 2. Több mint 40 millió eurós bevétel
 3. Eszközeinek értéke összesen több mint 20 millió euró
Ugrás a tartalomhoz
2026:
Azoknak a tőzsdén jegyzett kis- és közép­vál­lal­ko­zá­soknak, amelyek a következő három kritérium közül legalább kettőnek megfelelnek, 2026 januárjától kell megkez­deniük a CO2-kibocsátás rögzítését, hogy azt már a CO2-kibo­csá­tá­sukról szóló 2027. évi beszá­mo­ló­jukban fel tudják tüntetni.

A kritériumok a következők:

 1. Több mint 10 alkalmazott
 2. Több mint 700 000 eurós bevétel
 3. Eszközeinek értéke összesen több mint 350 000 euró
2027:
Az EU-n kívüli anyavál­la­lattal rendelkező és több mint 135 millió eurós forgalmat bonyolító válla­la­toknak 2027 januárjától kell megkez­deniük a CO2-kibocsátás rögzítését, hogy azt már a CO2-kibo­csá­tá­sukról szóló 2028. évi beszá­mo­ló­jukban fel tudják tüntetni.

Fontos megjegyezni, hogy még akkor is, ha az Ön vállal­kozása a CSRD kapcsán nem köteles az idei CO2-kibo­csá­tá­sáról beszámolót benyújtani, a nagyobb ügyfelek akkor is kérhetik Öntől, hogy adja meg ezeket az infor­má­ciókat, amikor árukat vagy szolgál­ta­tá­sokat szállít nekik, mivel előfor­dulhat, hogy a megfelelés érdekében a közvetett vagy a 3. alkalmazási körbe tartozó kibocsá­tá­sokat is jelenteniük kell.

Ha jármű­parkkal kapcsolatos bármilyen típusú műveletet végez, akkor minél hamarabb tudja pontosan és egyér­telműen rögzíteni CO2- kibocsátást, annál jobb.

A Webfleet megoldása a CSRD-re

A Webfleet megoldása a CSRD-re

Mivel a Webfleet célja, hogy a lehető legjobban megkönnyítse a jármű­park­ke­zelők életet, úgy frissí­tettük a Webfleet CO2 Report alkalmazást hogy az megfeleljen a CSRD előírá­sainak. Ez a praktikus eszköz pontos és jól átlátható jelentést készít a járműpark közvetlen CO2-kibo­csá­tá­sáról. A TÜV Rheinland által tanúsított módszertant alkalmazó megoldás részletes áttekintést nyújt a járművei által termelt CO2 mennyi­sé­géről.

Ezen adatok alapján magabiz­tosan telje­sítheti a CSRD új jelen­tés­tételi előírásait. Emellett az is leolvasható róla, hogy a járműparkja hogyan, hol és miért termel szükség­telen CO2-t.

A különböző irányelvek, mint például a fenntart­ha­tó­sággal kapcsolatos vállalati beszá­mo­lásról szóló új EU-s irányelv (CSRD) előírá­sainak való megfelelés elősegítése mellett abba is betekintést nyújt, hogy járműparkja hogyan, hol és miért termel felesleges CO2-t. Így észszerű és mérhető lépéseket tehet a járműpark szén-di­o­xid-ter­he­lé­sének csökkentése érdekében, anélkül, hogy kockáztatná a járműpark terme­lé­keny­ségét.

A CSRD követel­mé­nyeinek teljesítése a Webfleet segít­sé­gével

A CSRD követel­mé­nyeinek teljesítése a Webfleet segít­sé­gével

A járműpark CO2-kibo­csá­tá­sának kiszá­mí­tására három módszer létezik az ÜHG-pro­to­kollra vonatkozó szabvány szerint. A Webfleet CO2 Report segít­sé­gével ezek közül két módszer is alkal­mazható.

1. Az üzemanyag-alapú módszer
Ez a vállalkozás jármű­parkjába tartozó járművek által felhasznált üzemanyagot veszi alapul, majd az adott üzemanyagra vonatkozó kibocsátási tényező alapján számítja ki a CO2-kibo­csátást. Ez a Webfleet CO2 Report által biztosított számítási módszerek egyike, és általá­nos­ságban a legpon­tosabb módja a CO2-kibocsátás megbecs­lé­sének.
2. A távol­ság­alapú módszer
Ez a módszer az egyes kiszál­lí­tások tömegét, távolságát és módját számítja ki, majd a jármű megfelelő tömeg-tá­volság kibocsátási tényezőjét alkalmazza. A Webfleet CO2 Report ezt is lehetővé teszi.
3. A költség­alapú módszer
Ez az egyes üzleti utazási módokra költött pénzösszeget veszi alapul, és figyelembe veszi az érintett másodlagos kibocsátási tényezőket. Ezt a módszert tekintik a legpon­tat­la­nabbnak a CO2-kibocsátás kiszá­mí­tására, és nem biztosít használható infor­má­ciókat a szénlábnyom javítását illetően sem. Ezért a Webfleet CO2 Reportban ez a módszer nem érhető el.

Milyen előnyökkel jár a Webfleet CSRD-nek való megfe­le­léshez biztosított megoldása?

Milyen előnyökkel jár a Webfleet CSRD-nek való megfe­le­léshez biztosított megoldása?

A Webfleet CO2 Report segít­sé­gével:

 • Nyomon követheti járműparkja összes járművének CO2-kibo­csá­tását, és lépéseket tehet azok csökkentése érdekében
 • Pontosan és egyszerűen készíthet jelen­té­seket a vállalkozás CO2-kibo­csá­tá­sáról és környezeti hatásáról
 • A TÜV Rheinland által tanúsított számítási módszerrel megbízható és jól használható infor­má­ciókat kaphat, amelyeket a CSRD-be­szá­mo­lókban is felhasz­nálhat

Szeretne többet megtudni arról, hogy mit tehet Önért ez a piacvezető megoldás? Akkor foglaljon most időpontot egy telefon­be­szél­ge­tésre jármű­park-szak­ér­tőnkkel.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

 • Célzott hirdetések
 • Analitikai
 • Személyre szabás
 • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.