CSRD: Hur påverkas vagnparks­han­te­ringen?

CSRD är ett nytt EU-direktiv som ställer krav på företag att rapportera risker och möjligheter som uppstår ur sociala och miljö­mässiga frågor, som klimat­för­änd­ringar, och den påverkan deras aktiviteter har på människor och miljö. Även om olika sorters företag påverkas av CSRD-di­rek­tivet vid olika tillfällen behöver flera tusen företag över hela jorden följa det under de kommande åren.

Webfleets CO2-rapport kan hjälpa företag att uppfylla sina CSRD-rap­por­te­rings­skyl­dig­heter. Webfleet hjälper vagnparker genom att samla in detaljerade data om deras fordons bräns­le­för­brukning för att beräkna nivån av CO2-utsläpp som produceras under rappor­te­rings­pe­rioden. Detta är en viktig del av ett företags inverkan på miljön.

På den här sidan besvarar vi några av de frågor du kan ha om den här lagstift­ningen med stor inverkan, så att du kan vidta rätt åtgärder för din verksamhet.

Vad är CSRD?

Vad är CSRD?

Fram till slutet av 2023 krävde NFRD (Non-Fi­nancial Reporting Directive) att börsno­terade företag med fler än 500 anställda inkluderade icke-fi­nan­siella rapporter som en integrerad del av deras årliga offentliga rappor­te­rings­skyl­dig­heter. Från och med januari 2024 har CSRD ersatt NFRD.

CSRD breddar omfatt­ningen av den lagstiftning och reglerar vilka företag som behöver rapportera hållbar­hets­re­la­terad information och när. För att illustrera effekten av föränd­ringen: 11 000 företag omfattades av obliga­torisk rappor­tering enligt NFRD och 50 000 företag beräknas omfattas av CSRD.

Hoppa till innehåll

Även om det finns många olika aspekter av CSRD är en av de viktigaste faktorerna för vagnparks­fö­retag att företag som omfattas måste registrera och rapportera volymen av sina CO2-utsläpp.

Utsläppen delas in i tre kategorier eller omfatt­ningar enligt följande:

Scope 1:
Direkta utsläpp från ägda eller styrda fordon med bräns­le­motor
Scope 2:
Indirekta utsläpp från generering av köpt energi
Scope 3:
Alla indirekta utsläpp från transport uppströms och nedströms – dvs. fordon som inte ägs eller styrs av företaget

Hur påverkar CSRD vagnparks­han­te­ringen?

Hur påverkar CSRD vagnparks­han­te­ringen?

Som nämnts ovan måste olika företag följa CSRD-lag­stift­ningen vid olika tidpunkter, beroende på storlek och vissa andra egenskaper.

Uppdel­ningen ser ut som följande:

2024:
Börsno­terade företag med fler än 500 anställda måste börja registrera CO2-utsläpp från januari 2024 för att börja rapportera om sina årliga CO2-utsläpp år 2025.
2025:
Andra stora företag som uppfyller minst två av de tre följande kriterierna från CSRD måste börja registrera CO2-utsläpp från januari 2025 för att börja rapportera sina årliga CO2-utsläpp år 2026.

Kriterierna är

 1. fler än 250 anställda
 2. över 40 miljoner euro i intäkter
 3. mer än 20 miljoner euro totalt.
Hoppa till innehåll
2026:
Små och medelstora företag som uppfyller minst två av följande tre kriterier måste börja registrera CO2-utsläpp från januari 2026 för att börja rapportera om sina årliga CO2-utsläpp år 2027.

Kriterierna är

 1. fler än 10 anställda
 2. mer än 700 000 euro i intäkter
 3. mer än 350 000 euro i totala tillgångar.
2027:
Företag med ett moder­fö­retag utanför EU och en omsättning på över 135 miljoner euro måste börja registrera CO2-utsläpp från januari 2027 för att börja rapportera om sina årliga CO2-utsläpp år 2028.

Det är viktigt att notera att även om din verksamhet inte är skyldig att rapportera sina CO2-utsläpp i år för CSRD, kan du fortfarande bli ombedd av dina större kunder att lämna denna information när ni levererar varor eller tjänster till dem eftersom de behöver rapportera om dessa indirekta utsläpp eller utsläpp inom scope 3 för att uppfylla kraven.

Om du driver någon typ av vagnparks­verk­samhet bör du börja registrera era CO2-utsläpp på rätt sätt så snart som möjligt.

Webfleets CSRD-lösning

Webfleets CSRD-lösning

Eftersom Webfleet tror på att göra livet så enkelt som möjligt för vagnpark­s­an­svariga har vi uppdaterat vår Webfleets CO2-rapport specifikt för att hjälpa till med efterlevnad av CSRD. Det här praktiska verktyget skapar en exakt och tydlig rapport om vagnparkens direkta CO2-utsläpp. Med en metodik som är certifierad av TÜV Rheinland ger den dig detaljerad översikt över hur mycket CO2 dina fordon producerar.

Med dessa data kan du tryggt uppfylla rappor­te­rings­kraven för nya CSRD. Dessutom får du insyn i hur, var och varför din vagnpark producerar onödig CO2.

Förutom att hjälpa dig att uppfylla kraven från föreskrifter, som det nya EU-di­rek­tivet CSRD, ger den också inblick i hur, var och varför din vagnpark producerar onödig CO2. På så sätt kan du vidta menings­fulla, mätbara åtgärder för att minska din vagnparks koldi­ox­id­ut­släpp utan att riskera vagnparkens produk­ti­vitet.

Säkra CSRD-ef­ter­lev­nadskrav med Webfleet

Säkra CSRD-ef­ter­lev­nadskrav med Webfleet

Det finns tre möjliga metoder för att beräkna vagnparkens CO2-utsläpp enligt GHG-pro­to­kollets standard. Två av dessa metoder är möjliga med Webfleets CO2-rapport.

1. Den bräns­le­ba­serade metoden
Den här metoden tar ett företags fordons bräns­le­för­brukning och beräknar sedan den CO2 som avges baserat på lämplig utsläpps­faktor för bränslet. Det här är en av två metoder för beräkning som är möjlig med Webfleets CO2-rapport och den som generellt anses vara den mest tillför­litliga metoden för att uppskatta CO2-utsläpp.
2. Den avstånds­ba­serade metoden
Med den här metoden beräknas massan, sträckan och trans­portsätt för varje leverans, och sedan används utsläpps­faktorn för massa-sträcka för det specifika fordonet. Den här metoden är också möjlig med Webfleets CO2-rapport.
3. Den utgifts­ba­serade metoden
Den här metoden fastställer hur mycket pengar som spenderats på varje trans­portsätt och tar hänsyn till de sekundära utsläpps­fak­torer som är relevanta. Den här metoden anses vara den minst tillför­litliga för att beräkna CO2 och den ger ingen praktisk information kring hur du kan förbättra ditt koldi­ox­i­dav­tryck. Därför är den inte tillgänglig med Webfleets CO2-rapport.

Vilka är fördelarna med Webfleets CSRD-lösning?

Vilka är fördelarna med Webfleets CSRD-lösning?

Med Webfleets CO2-rapport kan du göra följande:

 • Spåra de CO2-utsläpp som varje fordon producerar i din vagnpark och vidta åtgärder för att minska dem.
 • Rapportera tillför­litligt och enkelt angående din verksamhets CO2-utsläpp och miljöpå­verkan.
 • Lita på en beräk­nings­metod certifierad av TÜV Rheinland för tillför­litliga och användbara insikter och CSRD-rap­por­tering.

Vill du veta mer om vad den här marknads­le­dande lösningen kan göra för dig? Boka ett samtal med en av våra vagnparks­ex­perter nu.

Du behöver ge ditt samtycke

I det här avsnittet bäddas externt innehåll in från .

För att visa innehållet krävs ditt samtycke för följande cooki­e­ka­te­gorier:

 • Riktad reklam
 • Analyser
 • Personlig anpassning
 • Nödvändiga

Mer information finns i vår sekre­tes­spolicy. Mer information om hur ###vendor_name### behandlar dina uppgifter hittar du i deras sekre­tes­spolicy.