Válla­lat­igaz­gatás

Egyszerű jelentések és problé­ma­mentes adminiszt­ráció

Válla­lat­igaz­gatás

Egyszerű jelentések és problé­ma­mentes adminiszt­ráció

Optima­li­zálja a vállal­ko­zását a járműpark adatainak mérésével és elemzésével. Pontosan rögzítheti és nyilván­tart­hatja a mobil munkaerő vezetési és munkaidejét anélkül, hogy óriási papír­hal­mokkal kellene foglal­koznia. Csökkentse a futás­tel­je­sít­mény-be­val­lá­sokra és az adórész­letek igazolására fordított időt. Itt mindent megtalál, amit tudnia kell a jármű­par­kokra szabott válla­lat­igaz­gatási megol­dá­sokról.


Fedezze fel válla­lat­igaz­gatási megol­dá­sa­inkat

Digitális futás­tel­je­sít­mény-nyom­kö­vetés

Digitális futás­tel­je­sít­mény-nyom­kö­vetés

Tegye gördü­lé­kennyé az utak adminiszt­rá­cióját és az adóügyi megfelelést

Jármű­park­ke­zelési jelentések

Jármű­park­ke­zelési jelentések

Legyen naprakész a vállal­ko­zá­sával kapcso­latban könnyedén, részletes jelen­té­sekkel

A járművezető azonosítása

A járművezető azonosítása

Automa­ti­zálja a járművezető azono­sí­tását a valós idejű jármű­ve­zetői adatokhoz

Egysze­rű­sítse a válla­lat­igaz­gatást a Webfleet segít­sé­gével

Digita­li­zálja az adminiszt­rációs feladatokat

És minima­li­zálja a papírmunkát

Nyerjen infor­má­ciókat könnyedén

Széleskörű adatokból és személyre szabható jelen­té­sekből

Igazolja az adózási megfe­le­lő­séget

Pontos utazási és futás­tel­je­sít­mény-a­da­tokkal

A jármű­par­kokra szabott válla­lat­igaz­gatás főbb funkciói

Utazások problé­ma­mentes adminiszt­rá­ciója

Csökkentse a jármű­ve­zetői munkaterhét a Webfleet digitális futás­tel­je­sít­mény-nyom­követő rendsze­rével, amely automa­ti­kusan nyilván­tartja az üzleti és magán­jellegű utakat. Emellett pontosan rögzítheti az út futás­tel­je­sít­ményét a jármű kilomé­ter-szám­lá­ló­jának közvetlen leolva­sá­sával. Az út és a futás­tel­je­sítmény jelentései segítenek a jármű­park­ke­ze­lőnek a futás­tel­je­sít­mény-be­val­lá­sokra és az adórész­letek igazolására fordított idő csökken­té­sében.

További információk a Webfleet Logbook alkal­ma­zásról⁠
logbook header new ui en km
devices desktop 01 wide wf map

Egyszerű jármű­park­ke­zelési jelentések

A Webfleet jelentései segít­sé­gével mindenről naprakész ismeretei lehetnek az üzemanyag-ha­té­kony­ságtól kezdve a munka­fo­lya­matok kezelésén át a jogsza­bá­lyoknak való megfe­le­lésig. Az átfogó áttekin­tésünk lehetővé teszi, hogy könnyedén elemezhesse a jármű­park­ke­zelési adatokon alapuló ismereteket anélkül, hogy egyesével kellene végig­kat­tin­tania a jelen­té­seket. Arra összpon­to­síthat, hogy kiváló minőségű szolgál­tatást nyújtson anélkül, hogy a kézi adatfel­dol­go­zással kellene bajlódnia.

További információk a Webfleet-jelen­té­sekről⁠

A járművezető papírmentes azonosítása és nyilván­tartása

Automa­ti­zálja a munkaidő- és a futás­tel­je­sít­mény-nyil­ván­tartást a személyre szóló jármű­ve­zetői azonosító kártyákkal. Digitálisan rögzítheti a jármű­ve­zetők bejelent­kezési és kijelent­kezési idejét, és így bizonyít­hatja a munkaidőt az ügyfelek felé, mindezt a papír­mun­kával járó fejfájás nélkül.

További információk a jármű­ve­zetői azono­sí­tásról⁠
pro 2020 incar log in en

Minden, amit tudnia érdemes a jármű­par­kokra szabott válla­lat­igaz­gatási megol­dá­sa­inkról.

Milyen adminiszt­ratív felada­tokkal jár a jármű­park­ke­zelés?

0
Ugrás a tartalomhoz

Számos adminiszt­ratív feladat kapcsolódik a jármű­park­ke­ze­léshez, és lehet hogy e feladatok vállalati munkakörök között – jármű­park­ke­zelők, jármű­ve­zetők, bérszám­fejtők stb. – oszlanak meg. Az adminiszt­ratív feladatok jellemzően az olyan, utakhoz kapcsolódó információk rögzítését foglalják magukban, mint a járművezető személy­azo­nossága, a munkaidő és az út futás­tel­je­sít­ménye. Magasabb elemzői szinteken az adminiszt­ratív feladatok a jelentések adatainak feldol­go­zására és a működési folyamatok áttekin­tésére is kiter­jed­hetnek.

Hogyan egysze­rű­sítheti a Webfleet a vállalati adminiszt­rációt?

0
Ugrás a tartalomhoz

A Webfleet számos módon segíthet a járműparkja vállalati adminiszt­rá­ci­ó­jának egysze­rű­sí­té­sében. A digitális futás­tel­je­sít­mény-nyom­követő megoldásunk csökkenti a jármű­ve­zetők és a jármű­park­ke­zelők munka­terheit azáltal, hogy automa­ti­kusan nyilván­tartja a futás­tel­je­sít­ményről és az utazási távol­sá­gokról szóló infor­má­ciókat. Továbbá a Járművezető azonosítása a munkaidő nyilván­tar­tását automa­ti­zálja a személyre szóló jármű­ve­zetői azonosító kártya és a járműben lévő leolvasó készülék segít­sé­gével. Emellett a jelen­tés­ké­szítő funkciónk elvégzi a munka nehezét Ön helyett – összegyűjti a járműpark alapvető adatait, és gyorsabban feldolgozza azokat az elemzé­sekhez.

Mely vállal­ko­zá­soknak lehetnek előnyösek a jármű­park-ad­mi­niszt­rációs megoldások?

0
Ugrás a tartalomhoz

A válla­lat­igaz­gatási megoldások bármely olyan vállal­ko­zásnak előnyösek lehetnek, amely szállí­tá­sokat végez, és ahol napi szintű utazás a működés része. Néhány példa erre a szállítási és logisztikai vállalatok, az utolsó mérföldes szállítást végző járműparkok és az óradíj alapon működő szolgál­tatók, például az építőipari és vízve­ze­ték-szerelő vállal­ko­zások.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.