Bedrijfs­ad­mi­ni­stratie

Eenvoudige rapportage en probleemloze admini­stratie

Bedrijfs­ad­mi­ni­stratie

Eenvoudige rapportage en probleemloze admini­stratie

Optima­liseer uw bedrijf door uw wagen­park­ge­gevens te meten en te analyseren. Leg de werk- en rijtijden van uw mobiele medewerkers nauwkeurig vast en registreer ze zonder stapels papierwerk. Verminder de tijd die u besteedt aan kilome­ter­ver­goe­dingen en het controleren van belas­ting­ge­gevens. Hier vindt u alles wat u moet weten over oplossingen voor bedrijfs­ad­mi­ni­stratie voor wagenparken.


Ontdek onze oplossingen voor bedrijfs­ad­mi­ni­stratie

Digitale kilome­ter­re­gi­stratie

Digitale kilome­ter­re­gi­stratie

Zorg voor eenvoudige ritad­mi­ni­stratie en naleving van de belas­ting­wet­geving

Fleet manage­ment-rap­portage

Fleet manage­ment-rap­portage

Weet wat er speelt in uw bedrijf met gedetail­leerde rapportage

Bestuur­der­si­den­ti­fi­catie

Bestuur­der­si­den­ti­fi­catie

Automa­tiseer bestuur­der­si­den­ti­fi­catie voor realtime inzichten over de bestuurder

Vereen­voudig de bedrijfs­ad­mi­ni­stratie met Webfleet

Digita­liseer beheer­der­staken

En minima­liseer papierwerk

Krijg eenvoudig inzicht

In een breed scala aan gegevens en aanpasbare rapporten

Toon naleving van belas­ting­wet­geving aan

Met nauwkeurige rit- en kilome­ter­ge­gevens

Belangrijke functies van bedrijfs­ad­mi­ni­stratie voor wagenparken

Probleemloze ritad­mi­ni­stratie

Verminder de werklast van uw bestuurders door zakelijke en privéritten automatisch te registreren met de digitale kilome­ter­re­gi­stratie van Webfleet. U kunt het aantal gereden kilometers per rit ook nauwkeurig vastleggen, recht­streeks op basis van de stand van de kilome­ter­teller in het voertuig. Met onze rapporten over ritten en kilome­ter­re­gi­stratie zijn fleet managers minder tijd kwijt aan kilome­ter­ver­goe­dingen en het verifiëren van belas­ting­ge­gevens.

Meer informatie over Webfleet Logbook⁠
logbook header new ui nl
devices desktop 01 wide wf map

Eenvoudige fleet manage­ment-rap­portage

Met de rapporten van Webfleet kunt u alles in de gaten houden, van brand­stof­ver­bruik tot werkpro­ces­beheer en naleving van de wetgeving. Met ons uitgebreide overzicht kunt u eenvoudig inzichten uit uw fleet manage­ment-ge­gevens analyseren zonder dat u door afzon­der­lijke rapporten hoeft te bladeren. Richt u op het leveren van uitstekende service zonder te hoeven worstelen met handmatige gegevens­ver­werking.

Meer informatie over Webfleet Rapportage⁠

Papierloze bestuur­der­si­den­ti­fi­catie en registratie

Automa­tiseer werktijd- en kilome­ter­re­gi­stratie met geper­so­na­li­seerde bestuur­der-ID-kaarten. Leg de begin- en eindtijden van uw bestuurder digitaal vast en voorzie klanten van een bewijs van het aantal gewerkte uren zonder stapels papierwerk.

Meer informatie over bestuur­der­si­den­ti­fi­catie⁠
pro 2020 incar log in nl

Alles wat u moet weten over onze oplossing voor bedrijfs­ad­mi­ni­stratie voor wagenparken

Wat zijn admini­stra­tieve taken in fleet management?

0
Naar content gaan

Fleet management kent veel soorten admini­stra­tieve taken en die kunnen te maken hebben met verschil­lende functies binnen uw bedrijf, bijvoor­beeld uw fleet managers, bestuurders, salaris­spe­ci­a­listen, enzovoort. Admini­stra­tieve taken omvatten doorgaans het invullen van ritgegevens, zoals de identiteit, werkuren en het aantal gereden kilometers van bestuurders. Op een meer analytisch niveau kunnen admini­stra­tieve taken het verwerken van rapport­ge­gevens en toezicht op opera­ti­onele processen omvatten.

Hoe kan Webfleet de bedrijfs­ad­mi­ni­stratie vereen­vou­digen?

0
Naar content gaan

Webfleet kan de bedrijfs­ad­mi­ni­stratie voor uw wagenpark op verschil­lende manieren vereen­vou­digen. Onze digitale oplossing voor kilome­ter­re­gi­stratie vermindert de werklast van bestuurders en fleet managers door automatisch het aantal gereden kilometers en ritgegevens te registreren. Daarnaast automa­ti­seert bestuur­der­si­den­ti­fi­catie de werktijd­re­gi­stratie met een persoon­lijke bestuur­der-ID-kaart en een scanner in het voertuig. Bovendien doet onze rappor­ta­ge­functie het zware werk voor u door essentiële wagen­park­ge­gevens te verzamelen en ze sneller te verwerken zodat u ze kunt analyseren.

Welke bedrijven profiteren van oplossingen voor wagen­park­ad­mi­ni­stratie?

0
Naar content gaan

Elk bedrijf of wagenpark dat leveringen en dagelijkse ritten uitvoert, profiteert van onze oplossingen voor bedrijfs­ad­mi­ni­stratie. Een paar voorbeelden zijn trans­port­be­drijven en logistieke bedrijven, wagenparken die last-mile bezorg­diensten leveren en leveran­ciers van diensten op uurbasis, zoals bouw- en loodgie­ter­be­drijven.

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.