PRO i

Fokozza a jármű­ve­zetők telje­sít­ményét a jármű­ve­ze­tő-a­zo­no­sí­tással és valós idejű vissza­jel­zé­sekkel

A követ­ke­zőhöz optima­li­zálva:

Csatla­kozhat a követ­ke­zőhöz: LINK 710, LINK 740LINK CAN Sensor 100 (LCS 100).

  • RFID-s jármű­ve­ze­tő-a­zo­no­sítás, és bejelent­ke­zésre emlékeztető hangjelzés
  • Automa­ti­zálja a munka­idő-nyil­ván­tartást, beleértve a be- és kijelent­ke­zé­seket, illetve a jármű­ve­zetői szüneteket
  • Az út célja kiválasztható: üzleti/magán­jellegű/munkahelyre utazás
  • A járművezető telje­sít­mé­nyének elemzése és valós idejű coaching biztosítása
  • A háttér beállítása világos, sötét vagy automatikus (alkal­maz­kodik a nappali fényhez)
Opcionális:
Kapcsolat az LCS 100-zal az üzemanyag-fo­gyasztás nyomon követéséhez

Funkciók

2,8"-es színes érintő­kép­ernyő

Hatékonyabb interakció TFT/IPS-kép­ernyőn keresztül

RFID-tá­mo­gatás

Munkatársak azonosítása RFID-kártya haszná­la­tával ,és automatikus kijelent­kez­tetés az út befeje­zé­sekor

Bejelent­kezési riasztás

A beépített hangjelzés figyel­mezteti a jármű­ve­zetőt a kötelező bejelent­ke­zésre

Munkaidő

Egysze­rűsíti a megfe­le­lő­séget, a számlázást, valamint a szünetek egyetlen érintéssel könnyedén rögzíthetők

Menetnapló

Egyetlen kattin­tással katego­ri­zál­hatja az utakat: üzleti, magán­jellegű vagy munkahelyre utazás

Valós idejű jármű­ve­zetői vissza­jelzés

Fokozza járműparkja telje­sít­ményét valós idejű, vezető­fülkén belüli coachinggal és hangjel­zé­sekkel

Megoldások

pro i login screen dark

Jármű­ve­zetők azonosítása

Az eszköz emlékezteti a jármű­ve­ze­tőket, hogy az út elején olvassák be RFID-kár­tyá­jukat, az út végén pedig automa­ti­kusan kijelent­kezteti őket, így növelve az általános irányítási hatékony­ságot.

Ha a tachográf csatla­koz­tatva van, a munkaidő automa­ti­kusan szink­ro­ni­zá­lódik, és a jármű­ve­ze­tőknek minden esetben azono­sí­taniuk kell magukat a tachog­ráf-kár­tyájuk beolva­sá­sával.

Valós idejű vissza­jelzés biztosítása

Adjon lehetőséget jármű­ve­ze­tőinek, hogy folya­ma­tosan javíthassák telje­sít­mé­nyüket a valós idejű vissza­jel­zések és coaching tippek révén, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy azonnal korrigálják vezetési stílusukat.

Út céljának naplózása

Minden egyes út célját megje­lölheti, legyen az üzleti, magán­jellegű vagy munkahelyre történő utazás. Az egykat­tin­tásos jelen­tés­ké­szítési folyamat segít csökkenteni a jármű­ve­zetők adminiszt­ratív terheit.

Munkaidő nyomon követése

A jármű­ve­zetői naplók rendsze­rezik az időkövetést a megfe­le­lőség biztosítása és a számlázás megkönnyítése érdekében. A jármű­ve­zetők RFID-kár­tyájuk segít­sé­gével indítják a munkájukat, a szünetek rögzí­té­séhez vagy a műszak befeje­zé­séhez pedig csak meg kell érinteniük az érintő­kép­ernyőt.

Üzemanyag-fo­gyasztás nyomon követése

A valós idejű üzemanyag-fo­gyasztási adatokhoz való hozzáférés a járműpark üzemanyag-ha­té­kony­sá­gának felügyelete érdekében. Monitorozza az olyan kulcs­fon­tosságú telje­sít­mény­mu­ta­tókat, mint az alapjárat és a sebes­ség­váltás, hogy segítse jármű­ve­zetőit a környe­zet­ba­rátabb és bizton­sá­gosabb vezetési stílus kiala­kí­tá­sában.

Kérj OptiDrive pontszá­mokat

Ösztönözze jármű­ve­zetőit a vezetési szokásaik folyamatos fejlesz­tésére az OptiDrive 360 pontszá­maival! Használja ki azokat az értékes infor­má­ciókat, melyeket a kulcs­fon­tosságú mutatók nyújtanak, beleértve a gyors­hajtást, üzemanyag-fel­hasz­nálást, üresjáratot, vezetési eseményeket, zöld sebességet, sebes­ség­tartást, lejtmenetet és a sebes­ség­váltást. Ezek segít­sé­gével kövesse és javítsa az általános vezetési telje­sít­ményt.

Magánutak anoni­mi­zálása

Fokozza a jármű­ve­zetők adatvé­delmét a helyadatok magánutak során történő megosz­tá­sának letil­tá­sával. A magánutak során a készüléken megjelenő vizuális jelzés tájékoz­tatja a jármű­ve­ze­tőket arról, hogy tartóz­kodási helyük nem kerül megosztásra a Webfleet platformon.


Műszaki adatok

Képernyő mérete2,8 hüvelykes színes érintő­kép­ernyő
Méretek112,5 mm x 60 mm x 11,2 mm
KijelzőSzínes TFT/transz­misszív IPS – 320 x 240 képpont
Védettségi kategóriaIP 20
Működési hőmérséklet-20 °C és +70 °C között
TömegKészülék a kábellel, 126 g
Tápfe­szültség12 V/24 V (min. 9 V – max. 30 V)
RFID-in­ter­fészek13,56 MHz (ISO14443A kompa­ti­bilis)/125 kHz (Hitag/EM4100)
OpcionálisÜzemanyag-fo­gyasztás felügyelete (LCS 100 szükséges)

Opcionális tartozékok

Rögzítés

Webfleet műszerfali rögzítő

Bármely, az AMPS ipari szabvánnyal kompa­ti­bilis besze­re­lő­konzol csatla­koz­tatható a PRO i és PRO 2020 adapterhez*


Bundle megoldás az üzemanyag-meg­ta­ka­rí­tásért és a fenntart­ha­tó­ságért

Nem tudja, milyen termékeket használjon a PRO i-vel? A Webfleet IMPACT bundle megoldással minden előnyt megkap. Akár az üzemanyag-fo­gyasztást szeretné csökkenteni, akár a működési hatékony­ságot javítaná, mi mindenről gondos­kodunk. Egy egyszeri beszerelés minimálisra csökkenti a járművek állásidejét, így gyorsabban térülhet meg a befektetése.

IMPACT

Üzemanyag-meg­ta­ka­rítás és fenntart­ha­tóság

Csökkentse az üzemanyag-fo­gyasztást a működési hatékonyság és a fenntart­ha­tóság javításáért

Visszahívás kérése

Beszéljen egy tanács­adóval, és derítse ki, hogy a PRO jármű­ve­zetői terminálok milyen előnyöket bizto­sít­hatnak jármű­park­jának.

A Webfleet műszerfali rögzítő nem része a csomagnak

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.