Definitie van CO2-voetafdruk

Een CO2-voetafdruk is de uitstoot van broeikasgas die door menselijke activiteit wordt gecreëerd. Lees over de CO2-voetafdruk van uw wagenpark en hoe u deze verkleint.

Broei­kas­gassen komen vrij door het verbranden van fossiele brand­stoffen, kappen van bomen, de productie en consumptie van voedsel, vervoer, gebouwen, goede­ren­pro­ductie en nog veel meer.

Inzicht in de CO2-voetafdruk van uw wagenpark is belangrijk, zodat u begrijpt hoe u bijdraagt aan de wereldwijde opwarming en stappen kunt ondernemen om de CO2-voetafdruk van uw wagenpark te verkleinen.

Hoe meet u de CO2-voetafdruk van uw bedrijf?

Hoe meet u de CO2-voetafdruk van uw bedrijf?

Hoe meet u de CO2-voetafdruk van uw bedrijf?

De CO2-voetafdruk wordt meestal gemeten in tonnen van CO2-equivalent (CO2e), uitgestoten per jaar. De CO2e-eenheid bestaat uit CO2 en andere broei­kas­gassen zoals methaan en distik­stof­mo­noxide.

Voor het berekenen van een CO2-voetafdruk moet alle uitstoot gedurende elk stadium van de levensduur van een product of dienst bij elkaar worden opgeteld. Deze stadia lopen uiteen van de productie van materialen tot de productie, het gebruik en de uitein­de­lijke afvoer van het product.

Het kan lastig zijn om uw CO2-voetafdruk exact te berekenen. Grotere bedrijven maken vaak gebruik van de diensten van een extern advies­bureau om hun emissies te laten berekenen. Er bestaan ook gratis online tools waarmee kleinere bedrijven een ruwe schatting kunnen maken.

Hoe verkleint u als fleet manager de CO2-voetafdruk van uw wagenpark?

Hoe verkleint u als fleet manager de CO2-voetafdruk van uw wagenpark?

Hoe verkleint u als fleet manager de CO2-voetafdruk van uw wagenpark?

Er zijn allerlei manieren om uw CO2-voetafdruk op de weg te verkleinen. De volgende zaken kunnen het brand­stof­ver­bruik en de CO2-uitstoot verlagen:

  • De maximum­snelheid niet overschrijden.
  • Een 'groene snelheid' aanhouden: een aanbevolen snelheid op basis van het brand­stof­ver­bruik en de maximum­snelheid.
  • De juiste banden­spanning.
  • Regelmatig voertuig­on­derhoud.
  • Stationair draaien, scherp sturen en abrupt remmen vermijden.
  • Op de juiste momenten schakelen.
Naar content gaan

Een fleet manage­ment-op­lossing zoals OptiDrive 360 kan bestuurders helpen een verant­woor­de­lijkere rijstijl aan te nemen en helpt u daarmee uw CO2-voetafdruk te verkleinen. Bedrijven kunnen ook profiteren van rapporten die inzicht geven in het brand­stof­ver­bruik, CO2-uitstoot en onderhoud.

Fleet managers kunnen daarnaast overwegen om zuinigere of volledig elektrische voertuigen aan hun wagenpark toe te voegen. Als alle wagenparken die dit zouden kunnen doen, ook daadwer­kelijk de overstap naar elektrische voertuigen zouden maken, zou hun gezamen­lijke CO2-uitstoot met 31% afnemen. De Fleet Electri­fi­cation Report-service van Webfleet neemt uw huidige wagenpark onder de loep en geeft advies over welke voertuigen kunnen worden vervangen door EV's.

Als u uw emissies niet verder kunt verlagen, kunt u uw CO2-uitstoot ook compenseren. Dit betekent dat u investeert in milieu­pro­jecten over de hele wereld om de CO2-voetafdruk te compenseren die het resultaat is van uw activi­teiten.

prepare to plug in

Wat kan elektrisch rijden betekenen voor wagenparken?

prepare to plug in

Elektrisch rijden vernieuwt het begrip mobiliteit volledig. Wat kan het voor uw bedrijf betekenen? Download ons eBook voor exclusieve inzichten.

Haal uw GRATIS exemplaar in huis

Uw toestemming is vereist

In deze sectie wordt externe content ingesloten van .

Om de content weer te geven, is uw toestemming vereist voor de volgende cookie­ca­te­go­rieën:

  • Gerichte adver­tenties
  • Analyse
  • Perso­na­li­satie
  • Noodza­kelijk

Raadpleeg voor meer informatie ons priva­cy­beleid. Als u geïnte­res­seerd bent in de manier waarop ###vendor_name### uw gegevens verwerkt, raadpleeg dan het desbe­tref­fende priva­cy­beleid.