Dinamikus feladat­ki­osztás

Küldje el a feladatokat a jármű­ve­ze­tőknek, hogy optimális időpontban érkezzenek meg

A Webfleet mindent megad Önnek ahhoz, hogy dinamikus megren­de­lés-ki­osztási és -kezelési szolgál­tatást nyújthasson – a kezdéstől a befejezésig. Az állapot-, hely- és ETA-a­da­tokat biztosítva a Webfleet segít megtalálni a következő feladatra legal­kal­masabb jármű­ve­zetőt. Elküldheti az utasí­tá­sokat az ő PRO jármű­ve­zetői termi­náljára, és feladat-ál­la­pot­fris­sí­té­seket fogadhat a távolból.


Fő funkciók

Javítson a feladatok kiosztásán

A munka­fo­lya­mat-fel­ügyelet jóvoltából megbízhatja a legjobb helyen tartózkodó jármű­ve­zetőt, infor­má­ciókat küldve a PRO jármű­ve­zetői termi­náljára, megadva a címet, az elérhe­tő­sé­geket, a speciális utasí­tá­sokat stb.

pro 5350 7350 front order status en
Az utazási idő pontos tervezése

Az utazási idő pontos tervezése

A Webfleet a legpon­tosabb utazási időket biztosítja az adott nap minden órájában. Az A-ból B-be történő eljutáshoz szükséges idő a nap minden pilla­na­tában változik. IQ Routes techno­ló­gi­ánkat útvonalai megter­ve­zésébe integrálva biztos lehet benne, hogy ügyfelei megbíz­hatnak reális és pontos terve­zé­sében.

Csökkentse az adminiszt­rációs időt

A Webfleet jelen­té­sekben szereplő rendelési adatok jóvoltából megis­merheti a teljesített feladatok számát és az ügyfeleknél töltött idő mennyiségét. Mindez átlát­ha­tóbbá teszi a számlázási eljárást.

Megren­de­lés­át­te­kintő jelentés
Ne hagyja, hogy egy forgalmi dugó vagy egy forgalmi lezárás meghiúsítsa a tervét

Ne hagyja, hogy egy forgalmi dugó vagy egy forgalmi lezárás meghiúsítsa a tervét

Biztosítsa jármű­ve­ze­tőinek a TomTom Traffic szolgál­tatást, hogy minima­li­zál­hassák a késéseket, és hogy a legmeg­fe­lelőbb útvonalakon közle­ked­hes­senek. A TomTom Traffic szolgál­tatást integ­rál­hatja tervező és menet­rend-ké­szítő alkal­ma­zá­saiba, így csúcs­for­galom esetén dinamikusan módon újrater­vezheti az útvonalat.

Az Ön hozzá­já­rulása szükséges

Ebben a részben külső tartalom beágyazása történik innen: .

A tartalom megje­le­ní­té­séhez az alábbi cooki­e-ka­te­góriák haszná­la­tához való hozzá­já­rulás szükséges:

  • Célzott hirdetések
  • Analitikai
  • Személyre szabás
  • Nélkü­löz­he­tetlen

További részle­tekért tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tunkat. Ha tudni szeretné, hogy a ###vendor_name### hogyan dolgozza fel az adatait, kérjük, tekintse meg az adatvédelmi szabály­za­tukat.