Update over COVID-19

Ook nu staan onze support agents klaar om u te onder­steunen en zijn bereikbaar tijdens onze gebrui­ke­lijke openings­tijden.

Er zijn in deze tijd veel zorgen omtrent het COVID-19-virus en de impact ervan op de wereld. Onze hoogste prioriteit is zoals altijd de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en hun gezinnen. Daarnaast willen wij onze klanten zo goed mogelijk van dienst blijven.

Onze business

In veel landen worden beperkende maatregelen genomen die de mobiliteit in de regio's verminderen. Onze bedrijfs­voering ondervindt daarnaast ook hinder van beperkingen op het gebied van de mobiliteit van partners en leveran­ciers en het sluiten van scholen.

Veel van onze klanten hebben een essentiële rol bij het onder controle krijgen van de huidige crisis. Het gaat dan bijvoor­beeld om dienst­ver­leners in de zorg en medische hulpmid­delen, de brandweer, nutsbe­drijven, toele­ve­rings­ketens van super­markten en bezorg­diensten. Het is belangrijk om deze bedrijven te onder­steunen, zodat zij hun verant­woor­de­lijke taken kunnen blijven uitvoeren.

Wij zijn in staat om al onze services te blijven leveren aan onze klanten. Gezien de omstan­dig­heden kunnen er in bepaalde regio's echter wel vertra­gingen voorkomen bij het inplannen van instal­la­tie­werk­zaam­heden.

We geven u graag de volgende bedrijf­sup­dates

Onder­steuning van gecer­ti­fi­ceerde partners |  Technische klanten­service |  Platform/datacen­ter-ser­vices |  Mobiel netwerk |  Hardware |  Logistiek |  Instal­la­tie­ser­vices

Onder­steuning van gecer­ti­fi­ceerde partners

Veel van onze klanten hebben ervoor gekozen om met een van onze gecer­ti­fi­ceerde partners te werken. Zij leveren profes­si­onele services, consultancy, IT-advies en andere services aan klanten. Ze vormen ook het eerste contactpunt voor klanten. Wij hebben contact opgenomen met onze gecer­ti­fi­ceerde partners in de regio's, zodat we zeker weten dat ze hun services kunnen voortzetten.

Als de activi­teiten van uw gecer­ti­fi­ceerde partner om onvoorziene redenen worden beperkt, dan kunt u recht­streeks contact opnemen met onze klanten­service.

salesman
technical support

Technische klanten­service

Onze technische klanten­service wordt beheerd vanaf verschil­lende locaties. Veel van onze medewerkers werken momenteel thuis, waar ze toegang hebben tot de vereiste systemen. Onze werktijden zijn ongewijzigd en we verwachten geen onder­bre­kingen van ons normale servi­ce­niveau. U kunt ons bereiken op: +31 (0) 20 808 07 57. We kunnen u onder­steunen van maandag t/m vrijdag, van 8:30 tot 17:30 CET.

Platform/datacen­ter-ser­vices

Onze platforms worden beheerd vanuit Leipzig in Duitsland. Onze services worden uitgevoerd in een active/active-setup in twee datacenters, voor maximale beschik­baarheid van onze services. Onze beide datacenters en ons IT-platform worden beheerd in overstemming met de ISO 27001-norm, met het oog op de veiligheid van gegevens in een digitale wereld, en bedrijfs­con­ti­nu­ïteit bij onvoorziene omstan­dig­heden. We hebben de situatie bij onze twee datacen­ter-le­ve­ran­ciers onderzocht. De uptime ligt gegaran­deerd op hetzelfde niveau als normaal. Onze IT-teams en die van onze providers blijven op afstand werkzaam.

data center
mobile data network

Mobiel netwerk

Onze Telema­tics-ap­pa­raten en Driver terminals beschikken over een simkaart van mobiele providers. We hebben contact opgenomen met onze leveran­ciers. Zij garanderen ongewij­zigde servi­ce­ni­veaus.

Hardware

De meeste van onze belangrijke hardware, LINK-boxes en PRO Driver Terminals, worden gepro­du­ceerd in China. Hoewel er vanwege de crisis vertra­gingen zijn ontstaan, hebben we voldoende voorraad totdat de productie in China weer op het oude niveau is. Daarom verwachten we geen aanzien­lijke vertra­gingen bij bestel­lingen.

wf pro8475 link7x0
untranslated

Logistiek

Onze warehou­se-ser­vices voor hardwa­re­zen­dingen en retour­ne­ringen worden geleverd door onze leveran­ciers. Aangezien de EU nog steeds grens­over­schrijdend transport van goederen garandeert, worden er geen vertra­gingen verwacht.

Instal­la­tie­ser­vices

Sommige van onze instal­la­tie­partners werken met verminderde capaciteit vanwege verminderde vraag van hun klanten. In onze belangrijke regio's werken we met meerdere partners. Daardoor hebben wij meerdere opties om de nodige instal­la­tie­ser­vices aan te bieden en verwachten we geen aanzien­lijke vertra­gingen. We geven voorrang aan organi­saties die een cruciale rol hebben bij het beheren van de COVID-19-crisis.

service worker 04

We leven in uitdagende tijden. We willen u echter laten weten dat wij er alles aan doen om onze processen uit te blijven voeren zoals u zou verwachten van een inter­na­ti­onale telema­ti­ca-partner. We doen dit op de best mogelijke manier, en willen de best mogelijke service aanbieden onder de huidige omstan­dig­heden. We waarderen uw begrip voor het feit dat er onder de huidige omstan­dig­heden onverwachte situaties kunnen optreden waardoor de servi­ce­ni­veaus veranderen. Wij spelen daar zo goed mogelijk op in.

We houden de situatie nauwlettend in de gaten en laten het u weten als er de komende tijd veran­de­ringen optreden.

Heb u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met onze teams en/of uw gecer­ti­fi­ceerde partner.

Laatste update: 24 maart