Növelje üzemanyag-ha­té­kony­ságát a(z) Webfleet és a Bridgestone segít­sé­gével

A jármű­park­ke­zelés és a kiváló abroncsok kombi­ná­lá­sával csökkentheti az üzemanyag­költ­sé­geket és a kibocsá­tá­sokat, valamint fenntart­hatóan vezethet

Bridgestone és Webfleet: ez a két vállalat elköte­lezett amellett, hogy segítse a szállít­má­nyozó cégeket a költségeik és a kibocsá­tásaik csökken­té­sében. Mi ezeknek a kulcsa? Az üzemanyag-ha­té­konyság.

A Bridgestone ezt a kiváló abroncs­di­zájnnal éri el. A(z) Webfleet pedig az iparág­vezető digitális megoldások és hardverek segít­sé­gével. Kombinálja termé­ke­inket és szolgál­ta­tá­sa­inkat, és mindene meglesz ahhoz, hogy teljes mértékben az Ön kezében legyen az üzemanyag-fo­gyasztása.

A(z) Webfleet és a Bridgestone segít Önnek...

A költségek csökken­té­sében

A valós idejű nyomkö­ve­téssel

A kibocsá­tások csökken­té­sében

A vezetési stílus felügye­le­tével és elemzésével

A vállalata fenntart­ha­tó­sá­gának növelésében

Az egész üzleti folyamat optima­li­zá­lá­sával

Webfleet – üzemanyag-ha­té­konyság

A(z) Webfleet jármű­park­kezelő megoldás

Díjnyertes jármű­park­kezelő megoldásunk valós idejű adatok mellett az előzmé­nyeket is megmutatja arról, hogyan használják az Ön járműveit. Azono­sít­hatja, melyek azok a területek, ahol feles­le­gesen használják az üzemanyagot, és lépéseket tehet ezek kijaví­tására. Az útadatok például megmutatják, hol állnak a jármű­ve­zetők alapjáraton, vagy ha gyakrabban is bekap­csol­hatnák a sebes­ség­tartó automatikát, fenntart­hatóbb és üzemanyag-ha­té­ko­nyabb vezetési stílust szorgal­mazva.

Teherautója FMS-éhez csatlakozva egyértelmű rálátása lesz a jármű­ve­zetők által megtett utakra és az üzemanyag-hasz­ná­latra.

wfs cmpg transport image left with ui
link710 link340

LINK eszközök

A járműkövető rendszerek minden jármű­park­mé­rethez és -típushoz megfelelnek, és többet is elárulnak, mint csupán a járművek és a pótkocsik helyzete. Egyértelmű rálátása lesz a jármű­ve­zetők által megtett utakra és az üzemanyag-hasz­ná­latra.

PRO jármű­ve­zetői terminálok

Ezeket a többfunkciós eszközöket úgy terveztük, hogy segít­sé­gükkel a jármű­ve­zetők okosabban végezhessék munkájukat. A teherautós navigáció megmutatja a legrövidebb, legbiz­ton­sá­gosabb útvonalakat, és az aktív jármű­ve­zetői vissza­jelzés elejét veszi az olyan rossz szokásoknak, amelyek üzemanyagot pazarolnak és növelik a CO2-kibo­csátást.

pro 8475 front
green your fleet 03

Tegye zölddé jármű­parkját

Tudni akarja, mennyire fenntartható a vállal­kozása? A(z) Webfleet „Tegye zölddé jármű­parkját” funkciója segít­sé­gével kiszá­mít­hatja járműparkja CO2-kibo­csá­tását, és megtudhatja, milyen lépéseket tehet, hogy pozitív hatással legyen az éghajlatra. Még többet szeretne tenni? Csatla­kozzon a Justdiggit nevű partne­rünkkel közös kezde­mé­nye­zé­sünkhöz, és borítsuk zöldbe a száraz afrikai területeket! Azzal, hogy zöldbe borítjuk a földet és megkötjük a szén-di­o­xidot, segítünk a Földnek lehűlni, így vissza­for­dít­hatjuk a klíma­vál­tozást.

További információ a Tegye zölddé jármű­parkját funkcióról⁠

Bridgestone – üzemanyag-ha­té­konyság

ECOPIA H002 abroncs

A Bridgestone ECOPIA H002 abroncsa a legjobb megoldás a nagy távolságra használt járműparkok működési költsé­geinek csökken­tésére1 különösen az üzemanyag­költség jelentős csökken­té­sével.

  • Kiváló üzemanyag-ha­té­konyság, A-A-A kombináció kormányzott, hajtott és pótko­csi­ab­roncsok esetén21,1 literrel kevesebb üzemanyag-fo­gyasztás 100 kilomé­te­renként ezzel szemben: B osztályú abroncsok3
  • Minima­lizált üzemanyag­költség, átlagos éves megta­ka­rítás: 234 000 EUR4
  • Csökkentett CO2-kibocsátás4
  • Kiváló tapadás nedves úton: az összes vetély­társnál jobb5, B-B-B osztályú nedves tapadás kormányzott, hajtott és pótko­csi­ab­roncsok esetén
  • Télen is használható6
  • RFID-kap­cso­lattal
ecopia h002 logos
bandag fueltech

Bandag FuelTech® újrafu­tózott gumiabroncs

Növelje meg ECOPIA H002 abroncsai élettar­tamát a Bandag FuelTech® alacsony gördülési ellenállású újrafu­tózott gumiab­ron­csokkal, és takarítson meg még több üzemanyagot, miközben csökkenti az abroncsok költségét.

Mint az új ECOPIA H002, ez is csökkenti az energia­vesz­te­séget és optima­li­zálja az üzemanyag-ha­té­kony­ságot.

Az újrafu­tózott gumiab­roncsok akár 75%-ban újrahasz­no­sított anyagot tartal­maznak, így még inkább hozzá­já­rulnak a fenntart­ha­tó­sághoz és a körkörös gazdasághoz.

További információ – Bandag⁠

Tirematics

A Bridgestone Tirematics megoldása maxima­li­zálja az üzemanyag-meg­ta­ka­rítást és csökkenti a járműpark költségeit a proaktív gumiab­roncs-kar­ban­tartás segít­sé­gével.7

  • A proaktív riasztások és a karban­tartási jelentések lehetővé teszik, hogy a járműpark és a szolgáltató hatékonyan és optimálisan működhessen.
  • Bizonyí­tottan költség­ha­tékony megoldást biztosít az abroncs­nyomás nyomon követéséhez az egész jármű­parkban, amely növeli a megta­ka­rí­tá­sokat.8
  • Jelentős hatással van az abroncsok telje­sít­mé­nyére, az üzemanyag-gaz­da­sá­gos­ságra, az utcai biztonságra, a járművezető bizton­ságára, valamint a lerob­ba­nások megaka­dá­lyo­zására.3

Készen áll a üzemanyag-ha­té­kony­sá­gának maxima­li­zá­lására a Bridgestone abron­csaival és a(z) Webfleet szolgál­ta­tá­sával?

Vegye fel a kapcsolatot az egyik üzemanyag-ha­té­konysági szakér­tőnkkel!

1 ACEA-hely­zet­je­lentés: Nehéz járművek jövőbeli CO2-stan­dardjai, 2018. április.
2 EU-cím­ke­osz­tályok a következő méretekhez: 315/70 R 22.5 és 385/55 R 22.5 (nagy távolság).
3 A VECTO eszközzel végzett számítások alapján (4x2 vontató és pótkocsi kombi­ná­ciója ECOPIA H002 315/70 R 22.5 kormányzott és hajtott, és 385/55 R 22.5 pótko­csi­ab­roncsok), össze­ha­son­lítva ugyanazzal az egységgel, amelyet ugyanazon körülmények között a korábbi generációs ECOPIA H001 abron­csokkal szereltek fel. Vegye figyelembe, hogy a tényleges megta­ka­rí­tások nagy mértékben függhetnek más tényezőktől is.
4 Előre­jelzett pénzügyi megta­ka­rítás és CO2-csökkentés egy egész járműpark vonat­ko­zá­sában, a következő felté­te­le­zések alapján: járműpark mérete: 150 vontató és 150 pótkocsi, 130 000 km éves futás­tel­je­sítmény teher­au­tónként, dízel ára: 1,2 EUR/l. Minima­lizált üzemanyag­költség, átlagos éves megta­ka­rítás: 234 000 EUR egy teljes járműpark vonat­ko­zá­sában. Átlagos éves CO2-csökkentés: 546 tonna.
5 A TÜV SÜD által, a Bridgestone kérésére 2018 júniusában, az ADAC teszt­hely­színén, a német­or­szági Hocken­heimben elvégzett nedves emelkedő teszt alapján. Bridgestone ECOPIA H-DRIVE 002 össze­ha­son­lítva ezekkel: Goodyear Fuelmax D, Continental Ecoplus HD3, Michelin X-Line Energy D2, Pirelli TH:01 (méret: 315/70 R 22,5). Jelentés száma: 713136052-7_1.
6 3PMFS és M+S kormányzott, hajtott és pótko­csi­ab­roncsok esetén
7 automatikus ellenőrző rendszeren keresztül, amely az abroncsok nyomását méri
8 Egy megfelelő abroncs­nyo­máson működő, tipikus vonta­tó-pót­kocsi kombináció átlagos éves megta­ka­rí­tásai: akár 500 EUR üzemanyag-fo­gyasz­tásban, 200 EUR abroncs­költ­sé­gekben és 400 EUR lerob­ba­ná­sokkal kapcsolatos költsé­gekben. Így a járműpark költségei évente akár 1100 EUR összeggel is csökken­hetnek vonta­tó-pót­kocsi kombi­ná­ci­ónként, amennyiben azok a megfelelő abroncs­nyo­máson működnek.