OptiDrive 360

Támogassa a költség­ta­ka­rékos vezetési stílust az egész jármű­parkban

Az OptiDrive 360 lehetővé teszi a jármű­park­ke­zelők számára, hogy egyszerűen figyelemmel kísérjék az általános telje­sít­ményt, vagy megvizs­gálják a járműpark vagy az egyes jármű­ve­zetők adott telje­sít­mény­mu­tatóit. Ezeket az infor­má­ciókat felhasz­nál­hatja a jármű­ve­zetők jobb kezeléséhez és a helyes stílus ösztön­zé­séhez.

Fő funkciók

Irányí­tó­pultok

Azonosítsa a trendeket valós időben, hogy tudja, mikor kell cselekednie a vezetési stílus javítása érdekében.

optidrive dashboard
Jelentések

Jelentések

Számos standard jelentés segít­sé­gével elemezheti és hason­lít­hatja össze a jármű­ve­zetők telje­sít­ményét csapatok vagy egyének esetében. Ossza meg a jelen­té­seket a jármű­ve­ze­tőkkel a sikerek és a mérhető javulások kieme­lé­séhez.

Konfi­gu­rálás

Megha­tá­roz­hatja az egyes mutatók fontosságát, és befolyá­sol­hatja az üzleti igényeknek megfelelő vezetési stílust.

Konfi­gu­rálás

Kérjen bemutatót

Tudja meg, hogyan segíthet a Webfleet vállal­ko­zá­sának.