OptiDrive 360

Proszę o telefon w sprawie OptiDrive 360

Rozwiązanie OptiDrive 360 umożliwia kierownikom flot łatwe monito­ro­wanie ogólnej wydajności oraz koncen­tro­wanie się na poszcze­gólnych wskaźnikach wydajności odnoszących się do całej floty lub do poszcze­gólnych kierowców. Dane te mogą być wykorzy­stywane podczas rozmów z kierowcami oraz do nagradzania pożądanego stylu jazdy.

Kluczowe funkcje

Pulpity

Umożliwiają anali­zo­wanie trendów w czasie rzeczy­wistym, co pozwala w odpowiednim czasie podjąć kroki w celu zmiany styl jazdy kierowcy.

optidrive dashboard
Raporty

Raporty

Różnorodne raporty standardowe pozwalają analizować i porównywać wyniki poszcze­gólnych kierowców z wynikami pozostałych kierowców i załóg. Możliwość udostęp­niania tych raportów kierowcom pozwala wspólnie świętować sukcesy.

Konfiguruj

Istnieje możliwość określenia priorytetu każdego ze wskaźników w celu wywarcia wpływu na sposób jazdy i dosto­so­wania go do potrzeb firmy.

Konfiguruj

Zamów prezentację

Dowiedz się, jak Webfleet może pomóc Twojej firmie.